ForFarmers N.V.: Extra operationele voortgangsrapportage 2018 ForFarmers

Lochem, 17 december 2018

Extra operationele voortgangsrapportage 2018 ForFarmers

Volgend op de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2018 die op 1 november is gepubliceerd maakt ForFarmers bekend dat de onderliggende EBITDA in 2018 een geringe daling zal vertonen in vergelijking met 2017.

In de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal werd reeds aangegeven dat de stijging van grondstof- en energieprijzen niet tijdig aan klanten kon worden doorberekend en dat er sprake was van hogere aanvoerkosten door de lage waterstanden in de rivieren, vooral in Nederland en Duitsland. Deze beide effecten beïnvloeden ook de resultaten in het vierde kwartaal van 2018. In de tweede helft van het jaar was het ForFarmers aandeel in de hogere aanvoerkosten €2 miljoen, wat niet is doorberekend aan klanten. Sinds kort zijn de waterwegen weer volledig bevaarbaar, en zijn alle fabrieken, die aan een rivier of kanaal liggen, weer per schip bereikbaar.
Het integreren van de vier acquisities1 veroorzaakt, zoals in de voortgangsrapportage werd benoemd, extra kosten. Deze integratie-activiteiten, en de daarmee gepaard gaande kosten, zullen naar verwachting een doorlooptijd hebben van ongeveer 12 maanden na het moment van overname.

ForFarmers geeft sinds haar beursgang in mei 2016 een middellange termijn doelstelling af, van een gemiddelde jaarlijkse groei van de onderliggende EBITDA , van in de 'mid single digits' bij gelijkblijvende koersen, exclusief de impact van significante acquisities (bv. Tasomix) en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Door de volatiliteit van energie- en grondstofprijzen kan het resultaat van ForFarmers in een gegeven jaar afwijken van de gemiddelde doelstelling.

De jaarresultaten 2018 van ForFarmers worden op 13 maart 2019 gepubliceerd.

(1)  De acquisities in Q3 zijn Tasomix (Polen) en Maatman (Nederland) en in Q4 Voeders Algoet (België) en Van Gorp Biologische Voeders (Nederland/België)

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T +31 (0)573 28 81 94 · M +31 (0)6 10 94 91 61 · E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de conventionele en biologische veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.