Klimaatverandering belangrijkste engagementprioriteit voor BMO Global Asset Management in 2020

In de aanloop naar de klimaattop 2020 in Glasgow wordt dit een belangrijk jaar voor de aanpak van klimaatverandering. BMO Global Asset Management (BMO GAM) gaat dan ook het engagementtraject met het bedrijfsleven op dit thema intensiveren waarbij hen gevraagd wordt om streefdoelen en strategieën vast te stellen die zijn afgestemd op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Met 20 jaar geschiedenis in actief aandeelhouderschap en de expertise van een 17 man sterk Responsible Investment-team is BMO GAM een toonaangevende maatschappelijk verantwoorde belegger en een van de medeoprichters van Climate Action 100+. De nadruk op het klimaat is onderdeel van het bredere engagementprogramma voor 2020. Daarin wordt ook aandacht besteed aan voedselproductie, gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden.

Vicki Bakhshi, Director in het Responsible Investment team van BMO Global Asset Management: “De wereld staat voor een klimaatcrisis. Sinds het klimaatakkoord van Parijs steunen we de ambitie om de opwarming van de aarde tot ruim onder 2°C te krijgen en om de temperatuurstijging uiteindelijk nog verder omlaag te krijgen, naar 1,5°C.”

“De volgende tien jaar zijn van doorslaggevend belang voor de realisatie van deze ambitie. De wereldwijde uitstoot moet eerst nog het hoogste punt voorbij en dan omlaag, willen de doelstellingen van Parijs überhaupt gehaald kunnen worden. Wachten tot de overheid in actie komt, is niet voldoende: beleggers en bedrijven moeten voortvarend en ambitieus aan de slag.”

“Voor BMO GAM betekent dat onze invloed gebruiken om het gesprek aan te gaan met bedrijven waarin we beleggen, onze klanten de mogelijkheid bieden om in oplossingen te investeren en beleidsmakers stimuleren om krachtdadig op te treden.”

BMO GAM heeft uiteenlopende aandachtspunten op het gebied van klimaatverandering geselecteerd voor engagement in 2020. De bedoeling is dat die punten de langetermijnwaardecreatie ondersteunen, inclusief de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de 17 doelstellingen voor een duurzamere wereld in 2030.

Uitfasering kolen

Steenkool is de meest CO2-intensieve fossiele brandstof. Volgens BMO GAM is het essentieel voor de realisatie van de doelstellingen van ‘Parijs’ dat de ontwikkelde markten het gebruik van kolen in 2030 uitfaseren en de opkomende markten in 2050. Sommige landen ruilen nu al de kolengestookte elektriciteit in voor duurzamere alternatieven, maar elders wordt er nog altijd capaciteit voor kolengestookte elektriciteit gebouwd. BMO GAM spreekt ondernemingen direct aan en stimuleert ze om conform dit tijdpad kolen uit te faseren.

Financiële instellingen en klimaatrisico

Klimaatverandering betekent een uitgesproken risico voor de stabiliteit van het wereldwijde financiële stelsel. BMO GAM werkt samen met een selecte groep systeemrelevante internationale financiële instellingen, die via hun kredietverleningsportefeuilles een sterke blootstelling hebben aan klimaatrisico. BMO GAM stimuleert deze instellingen om sterkere risicoverminderingsstrategieën door te voeren en om daarvan verslag te doen conform de Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Zeetransport

Zeetransport is op dit moment verantwoordelijk voor meer dan 2% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.[1] Dat kan tot in 2050[2] met 50% à 250% gaan oplopen, vooral ook door de verwachte groei van de internationale zeehandel. BMO GAM gaat met de bedrijven in deze sector in gesprek en pleit voor investeringsplannen voor schonere schepen en apparatuur, programma’s voor uitstootreductie, een betere rapportage over de risico’s van klimaatverandering en een public policy die dit ondersteunt.

Duurzame voedselsystemen

Landbouw, bosbouw en overig grondgebruik dragen samen bijna een kwart bij van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.[3] Veel daarvan hangt samen met het voedselproductiesysteem. De voedselketen heeft ook buiten klimaatverandering een nog veel bredere impact op het natuurlijke leefklimaat.

BMO GAM wil verandering bewerkstelligen bij de grootste voedselproducenten, handelaars en detailhandelsketens van de wereld. Verandering die ervoor moet zorgen dat aan de groeiende vraag naar voedsel wordt voldaan terwijl de milieuafbraak een halt wordt toegeroepen en de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. BMO GAM spreekt ook supermarkten en restaurants (samen ‘food retailers’) aan op zaken die verband houden met de voedselconsumptie, waaronder marketing en afval.

Engagement met strategisch belangrijke bedrijven met een hoge uitstoot

BMO GAMblijft een voortrekkersrol nemen in het contact met ondernemingen via het vijfjarig initiatief van beleggers onder de naam Carbon Action 100+. Dat initiatief richt zich op de ondernemingen die wereldwijd de grootste hoeveelheid broeikasgas uitstoten. Het verzoek is om koolstofarme bedrijfsstrategieën te formuleren, de corporate governance op klimaatgebied te versterken en de financiële informatieverstrekking te verbeteren. Er wordt gesproken met bedrijven uit onder andere de volgende sectoren: de auto-industrie, nutsbedrijven, olie en gas en de staalproductie.

Behalve over klimaatverandering blijft het Responsible Investing-team van BMO GAM ook actief in gesprek met ondernemingen over een breed arsenaal andere projecten met als doel de Sustainable Development Goals van de VN te helpen realiseren en fondsstrategieën te formuleren waardoor klanten via de eigen investeringen aan deze SDG’s kunnen bijdragen. Andere aandachtsgebieden voor 2020 zijn onder meer de verantwoorde prijsstelling van geneesmiddelen, de bepaling van een gepast leefbaar loon en de beheersing van antimicrobiële resistentie.