Mededeling Heijmans over Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Heijmans heeft na zorgvuldige afweging besloten om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 15 april 2020 vooralsnog in aangepaste vorm door te laten gaan. Om de AvA op een verantwoorde manier te laten verlopen en besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken, heeft Heijmans een aantal maatregelen getroffen.

Mogelijkheid tot virtueel stemmen
Aandeel- en certificaathouders krijgen als alternatief voor fysieke aanwezigheid en het afgeven van een steminstructie de mogelijkheid om elektronisch en real time te stemmen (hybride vergadering). Meer informatie hierover is te vinden op www.heijmans.nl/investor-relations/ava.

Webcast en schriftelijke vragen
Heijmans stelt aandeel- en certificaathouders in de gelegenheid om de vergadering op afstand te kijken via een webcast (video-streaming) op de website (www.heijmans.nl). Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om tot en met vrijdag 10 april 2020 hun vragen en opmerkingen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen door te geven. Op dit moment overweegt Heijmans om aandeel- en certificaathouders de mogelijkheid te bieden om tijdens de AvA vragen te stellen per e-mailbericht. Mochten deelnemers hiervan gebruik willen maken, worden ze geacht dit kenbaar te maken aan de vennootschap.

Vragen en opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan de vennootschap, ter attentie van Nicole Schaeffer, secretaris Heijmans N.V., nschaeffer@heijmans.nl. Indieners van vragen en/of opmerkingen wordt gevraagd om hun voor- en achternaam (ten behoeve van het verslag), evenals het registratienummer voor de AvA dat ze via ABN AMRO Bank hebben ontvangen, te vermelden in hun e-mailbericht aan de vennootschap.

Stemmen via steminstructie
Heijmans maakt aandeel- en certificaathouders er op attent dat zij niet aanwezig hoeven zijn om hun stem uit te brengen. Zij kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid een steminstructie te verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar plaatsvervanger (met de macht van substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 8 april 2020, 17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting.

AvA-locatie gewijzigd
Aangezien de eerder kenbaar gemaakte vergaderlocatie voor de AvA is gesloten, vindt de vergadering plaats op het hoofdkantoor van Heijmans aan de Graafsebaan 65 in Rosmalen. Om mogelijke gezondheidsrisico's te beperken, biedt Heijmans deelnemers voorafgaand en na afloop van de AvA geen gelegenheid voor een informeel samenzijn om door te praten.
Heijmans behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor om personen te weigeren als zij op enig moment meent dat dit de gezondheid van deelnemers aan de vergadering in gevaar zou kunnen brengen.

Gelet op de uitzonderlijke situatie waarin Nederland zich bevindt, verzoekt Heijmans aandeel- en certificaathouders uitdrukkelijk om virtueel te stemmen of om een steminstructie af te geven, de AvA te volgen via de webcast en om gebruik te maken van de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen.

Heijmans houdt de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Covid-19 virus nauwlettend in de gaten en volgt daarbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Indien de situatie in aanloop naar de AvA verandert, kan Heijmans alsnog besluiten om de vergadering op te schorten. Heijmans zal dit kenbaar maken via de website.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Voor meer informatie / niet voor publicatie:
Pers
Marjolein Boer
Woordvoering
+31 73 543 52 17
marjoleinboer@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage