Umicore’s maatregelen met betrekking tot COVID-19

Onze medewerkers gezond houden, een veilige werkplaats verzekeren en liquiditeiten behouden

De laatste weken groeide het nieuwe coronavirus (COVID-19) uit tot een pandemie met ernstige gevolgen voor burgers, maatschappij en industrieën wereldwijd. Als reactie op de COVID-19 uitbraak heeft Umicore plannen uitgerold voor de continuïteit van haar activiteiten en voorzorgsmaatregelen genomen met het oog op de gezondheid van haar medewerkers, om een veilige werkplaats te verzekeren en liquiditeiten te behouden.

De prioriteit van Umicore is de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Sinds het Chinees Nieuwjaar heeft Umicore strikte gezondheidsmaatregelen en andere voorzorgen genomen, zoals thuiswerk en social distancing, in haar fabrieken in Azië en nadien ook in de rest van de wereld, in lijn met de aanbevelingen en richtlijnen uitgevaardigd door de overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie, om de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers te beschermen en de verdere verspreiding van het virus helpen tegen te gaan.


De impact van COVID-19 op Umicore’s activiteiten 

Hoewel Umicore’s activiteiten een sterke prestatie neerzetten in het begin van dit jaar, veroorzaakte de uitbraak van het virus een aanzienlijke vertraging in Umicore’s activiteiten voor autokatalysatoren en batterijmaterialen in Azië tijdens de Chinese nieuwjaarsvakantie en de weken nadien. De vraag -en productieniveaus voor zowel autokatalysatoren als voor batterijmaterialen herstellen nu geleidelijk aan. Echter, de verspreiding van het virus over de rest van de wereld noodzaakte de autosector ertoe om de meeste assemblagelijnen buiten Azië te sluiten, in vele gevallen voor onbepaalde duur. Totdat de autoproducenten hun activiteiten opnieuw heropstarten, sluit Umicore tijdelijk het voornaamste deel van haar productiecapaciteit voor katalysatoren buiten Azië en maakt ze gebruik van technische werkloosheid waar mogelijk. Umicore heeft haar bevoorrading van grondstoffen in lijn hiermee aangepast en perkt ook andere kosten in.

De fabriek in Hoboken en het grootste deel van Umicore’s andere recyclage-activiteiten blijven operationeel.

Naar aanleiding van de evoluerende bedrijfscontext, zal Umicore ook bepaalde investeringsprogramma’s uitstellen.


Sterke financieringsstructuur

Umicore kan terugvallen op een sterke balans en een ruime liquiditeitspositie met € 1 miljard aan onmiddellijk beschikbare cash, waarvan ongeveer de helft cashreserve op de balans is en de andere helft overeenkomt met ongebruikte, toegekende leningen. Daarnaast heeft Umicore meer dan € 0,5 miljard aan niet opgenomen, ongecommitteerde kredietlijnen bij haar belangrijkste banken.

Naast aanzienlijke liquiditeiten, heeft Umicore een evenwichtige schuldstructuur zonder materiële vervaldagen vóór 2023 en met meer dan voldoende ruimte ten opzichte van haar kredietconvenanten. De voorbije jaren werd er voor € 1,1 miljard opgehaald aan middellange -en lange termijn vastrentende private schuldplaatsingen met gefaseerde vervaldagen tussen 2023 en 2031. De twee kredietfaciliteiten van in totaal twaalf banken vervallen in 2022 en 2025.


Beslissing om het dividend te verlagen met betrekking tot het volledige jaar 2019    

Voorzichtigheidshalve en in het kader van de extreme onvoorspelbaarheid van de situatie wereldwijd, heeft Umicore’s raad van bestuur beslist om een dividend van € 0.375 per aandeel voor te stellen voor het volledige jaar 2019. Dit voorstel vervangt het oorspronkelijke voorstel van 7 februari 2020 van € 0.75 per aandeel en komt neer op het bedrag van het interim-dividend van € 0.375 per aandeel dat reeds werd uitbetaald op 27 augustus 2019. Deze beslissing moet ook gezien worden als een manier waarbij Umicore’s management en raad van bestuur de inspanningen delen over al haar belanghebbenden. Umicore zal het gepaste bedrag dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in 2020 bepalen wanneer zij meer duidelijkheid heeft over de volledige impact van COVID-19. 


Intrekking van de vooruitzichten van 2020 meegedeeld in februari 2020 

De resultaten neergezet tijdens de eerste twee maanden van 2020 lagen een stuk boven deze van het voorgaande jaar.
  
Echter, de omvang en duurtijd van de impact van COVID-19 zijn momenteel hoogst onzeker, de situatie evolueert snel en vele klanten in de autosector zetten hun activiteiten voor onbepaalde duur stop. Dit maakt het op dit ogenblik onmogelijk om de volledige impact op de autosector en Umicore’s activiteiten te voorspellen. Umicore trekt daarom haar vooruitzichten in, meegedeeld op 7 februari 2020, die uitgingen van een stijging van de inkomsten en de winst voor het volledige jaar 2020 aangezien de vooruitzichten op dat ogenblik veronderstelden dat de uitbraak van het virus geen langdurige of materiële impact op de economie in 2020 zou hebben. 

Umicore volgt de situatie nauwgezet op en zal de nodige maatregelen blijven nemen om haar medewerkers te helpen beschermen en de verspreiding van de pandemie te helpen beperken, terwijl ze tegelijkertijd haar activiteiten aanpast en kasstromen veiligstelt. Umicore zal een nieuwe stand van zaken geven op het moment van haar aandeelhoudersvergadering op 30 april 2020.

Marc Grynberg, CEO Umicore: “De pandemie veroorzaakt ongeziene uitdagingen voor ons allemaal en mijn eerste gedachten gaan uit naar de mensen die het hardst geraakt worden in deze moeilijke tijden. Vandaag, meer dan ooit, is de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers onze eerste prioriteit. Tegelijkertijd nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om de huidige onzekere omstandigheden door te komen zonder in te leveren op ons langetermijn strategisch succes. Deze crisis wijzigt in geen enkel opzicht de wereldwijde noodzaak tot meer duurzame ontwikkeling. Umicore’s technologische capaciteiten zijn in dit kader relevanter dan ooit en we blijven ervan overtuigd dat wanneer deze crisis uiteindelijk overwonnen wordt, dit bedrijf haar uitzonderlijke groeitraject zal verderzetten. Tot slot wil ik ook mijn diep respect betonen voor onze toegewijde collega’s en iedereen die deze pandemie in de vuurlinie bestrijdt.”

 

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com


Media Relations 

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                 marjolein.scheers@umicore.com


Financiële kalender

31 maart 2020              Publicatie jaarverslag 2019

30 april 2020                Aandeelhoudersvergadering

31 juli 2020                  Halfjaarresultaten 2020

 

Umicore profiel                                               

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt 11.152 mensen in dienst.