Bekaert overweegt Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 achter gesloten deuren en stelt een daling voor van het dividend en van de vergoedingen van de Raad van Bestuur


Gezien de ingrijpende impact van de corona-pandemie op bevolkingen en economieën wereldwijd, heeft Bekaert globale en lokale maatregelen getroffen om de gezondheid en veiligheid te vrijwaren van alle werknemers en stellen we alles in het werk om te voldoen aan de ingevoerde regelgevingen in alle landen waar we actief zijn. We communiceren nauwgezet met klanten en leveranciers om de acties in onze voorraadketen op elkaar af te stemmen en we implementeren voorzorgsmaatregelen om de gevolgen van de crisis op de winstgevendheid en de liquiditeit te beperken.

In het licht van deze maatregelen en van de extreme onvoorspelbaarheid van de impact en de duur van de volksgezondheidscrisis, heeft de Raad van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gezien de geldende verplaatsingsbeperkingen en de maatregelen gericht op het creëren van sociale afstand, heeft de Groep de intentie om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 om 10u30 uitzonderlijk te laten plaatsvinden achter gesloten deuren, zonder de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders. Deze intentie is onderhevig aan afstemming met en naleving van de betreffende wetswijziging in België, die op dit ogenblik nog hangende is. De aandeelhouders worden in elk geval met aandrang verzocht om bij volmacht te stemmen en zullen worden uitgenodigd om hun vragen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te bezorgen.  Meer informatie zal worden verstrekt in de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze zal op 10 april 2020 worden gepubliceerd en vanaf die datum geconsulteerd kunnen worden op onze website, www.bekaert.com.

Dividend met betrekking tot de financiële resultaten van 2019

Na een goeie start in 2020 met bemoedigende resultaten verwacht Bekaert voor het tweede kwartaal, zoals aangekondigd in het persbericht van 26 maart 2020, een belangrijke impact van de Covid-19 pandemie. In deze context en als onderdeel van andere acties om de impact op de financiële positie van de Groep zoveel mogelijk te beperken, heeft de Raad van Bestuur van Bekaert beslist om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 een dividenduitkering voor te stellen van € 0,35, de helft van de initieel aangekondigde € 0,70 - en de betaling ervan uit te stellen van 18 mei 2020 naar 20 november 2020. De beslissing over het dividend werd niet lichtvaardig genomen maar de Raad van Bestuur vond het aangewezen als onderdeel van alle andere voorzorgsmaatregelen om de Groep te beschermen in de huidige onzekere omgeving.

De Raad van Bestuur stelt een verlaging van de vergoedingen van Bestuurders voor van 10%

In lijn met de salarisreductie voor het Executive en Senior Management, stelt de Raad van Bestuur voor om ook de vergoedingen van Bestuurders in 2020 met 10% te verlagen. De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur nemen deze beslissing als een teken van solidariteit in deze uitdagende tijden.

Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur:de verspreiding van het Covid-19-virus eist een zware tol op de economie en op mensenlevens wereldwijd. Het heeft een grote impact op industrieën en ondernemingen overal ter wereld, ook bij ons. Na een goeie start van het jaar zijn we er ons van bewust dat de impact van de pandemie aanzienlijk kan worden in het tweede kwartaal van 2020. De ongekende omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden, vergen de voorzorgsmaatregelen die we vandaag aankondigen. De Raad van Bestuur heeft bovendien meerdere scenario’s geëvalueerd om de impact van de Covid-19 pandemie op de liquiditeitspositie van de Groep te stresstesten. Zelfs onder extreme veronderstellingen blijven deze scenario’s een positieve cashpositie verzekeren. De in 2019 genomen maatregelen om de nettoschuldgraad te verlagen en de looptijd van de schuld te spreiden, hebben Bekaerts financiële positie grondig verstevigd. De voorzorgsmaatregelen die we vandaag aankondigen zijn bedoeld om de impact van de huidige crisis te helpen beperken. We danken onze aandeelhouders en alle andere stakeholders voor hun vertrouwen en steun in deze uitdagende tijden.’


Bijlage