Orange Belgium bevestigt zijn algemene vergadering op 6 mei 2020 en beveelt aan om het voorgestelde dividend te herzien

Persbericht
Brussel, 23 april 2020
Gereglementeerde informatie

Orange Belgium bevestigt zijn algemene vergadering op 6 mei 2020 en beveelt aan om het voorgestelde dividend te herzien

1. De raad van bestuur is van mening dat, gezien de onzekerheden die door de Covid-19-pandemie zijn ontstaan, het raadzaam en in het belang van de Vennootschap is om het bedrag van de aan de aandeelhouders uit te keren winst, te verminderen ten opzichte van het voorstel van de raad van bestuur zoals dat in de jaarrekening is opgenomen. De raad van bestuur stelt daarom voor om het dividend voor het jaar 2019 te verminderen van € 0,60 per aandeel tot € 0,50 per aandeel (hetzelfde bedrag per aandeel als het betaalde dividend voor het jaar 2018). De betalingsdatum blijft ongewijzigd, 14 mei 2020.

De raad van bestuur wijst er in dit verband op dat het de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering is om de bestemming van de resultaten te bepalen en dat de Algemene Vergadering het recht heeft om de resultaatsbestemming te wijzigen zoals opgenomen in de jaarrekening die ter goedkeuring door de raad van bestuur wordt voorgelegd. Aandeelhouders die van dit recht gebruik willen maken, worden daarom verzocht het initiatief te nemen om het stemformulier per post of het volmachtformulier zelf te wijzigen om aan te geven dat zij de winstbestemming willen wijzigen en het bedrag van het dividend willen verlagen tot 0,50 euro per aandeel in plaats van 0,60 euro per aandeel.

De raad van bestuur is ervan op de hoogte gebracht dat de meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap (Atlas Services Belgium, die 52,91% van de aandelen en stemrechten bezit) voornemens is gebruik te maken van dit recht en dienovereenkomstig te stemmen.

2. De raad van bestuur heeft, overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, de volgende beslissingen genomen.

De Algemene Vergadering (Gewoon, Buitengewoon en Bijzonder) van 6 mei 2020 zal worden gehouden en de aandeelhouders zullen hun rechten uitsluitend op de volgende wijze kunnen uitoefenen:

1° door vóór de algemene vergadering op afstand per post te stemmen; en

(2) door vóór de algemene vergadering een volmacht te geven aan de voorzitter van de vergadering met specifieke en bindende steminstructies voor elk agendapunt waarvoor een stemming vereist is.

De raad van bestuur verwijst naar de website van de vennootschap waar de relevante formulieren worden gepubliceerd. Deze documenten moeten correct en volledig worden ingevuld en ondertekend en moeten de vennootschap uiterlijk op de vierde dag voor de datum van de algemene vergadering bereiken.

Met het oog op de maatregelen om de verspreiding van de Covid-19-pandemie tegen te gaan, verbiedt de raad van bestuur elke fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders (en hun volmachthouders - met uitzondering van de Voorzitter van de vergadering die optreedt als gevolmachtigde, zoals hierboven vermeld).

Alle vragen moeten schriftelijk worden gesteld en dit uiterlijk op de vierde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering. De raad van bestuur (of de commissaris) beantwoordt deze vragen schriftelijk uiterlijk op de dag van de algemene vergadering maar vóór de stemming. De antwoorden op eventuele schriftelijke vragen worden op de website van het bedrijf gepubliceerd.

Overeenkomstig de wet zal deze beslissing worden gepubliceerd door middel van een persbericht en op de website van de vennootschap ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering.

Over Orange Belgium
Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.
Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie, waar we voortdurend in blijven investeren.
Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.
Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie op: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.
                                                                                                                            

Contact beleggers
Ana Castaño-Lopez                                        +32 (0)468 46 95 31
Koen Van Mol                                                     +32 (0)495 55 14 99
ir@orange.be

Perscontact
Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com  - +32 479 016 058
Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com - +32 477 69 87 73

press@orange.be

Bijlage