Bekaert houdt Gewone en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders achter gesloten deuren

Bekaert houdt Gewone en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders achter gesloten deuren

  • Update van de aanwezigheid- en steminstructies met betrekking tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020
  • Implementatie van het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie
  • Fysieke aanwezigheid tijdens de Algemene Vergaderingen is niet toegelaten en uitoefening van stemrecht kan enkel via stembrief of via volmacht

Op 9 april 2020 werd het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het “Koninklijk Besluit”) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het Koninklijk Besluit voorziet in uitzonderlijke maatregelen die kunnen genomen worden naar aanleiding van algemene vergaderingen die tussen 1 maart 2020 en 3 mei 2020 werden of nog moeten worden samengeroepen.

Zoals reeds aangekondigd in het persbericht van 3 april 2020 zal NV Bekaert SA (“Bekaert”) gebruik maken van de mogelijkheid die het Koninklijk Besluit biedt, om de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 (de “Algemene Vergaderingen”) uitzonderlijk achter gesloten deuren te houden. Artikel 6 van het Koninklijk Besluit wordt als volgt geïmplementeerd:

  • De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van obligaties, houders van converteerbare obligaties, volmachthouders of andere personen die het recht hebben de Algemene Vergaderingen bij te wonen, wordt niet toegelaten.
  • De aandeelhouders kunnen hun stemrecht enkel uitoefenen via brief of door volmacht met specifieke steminstructies te verlenen aan de Algemeen Secretaris van de vennootschap. Een volmacht verleend aan een andere persoon dan de Algemeen Secretaris, die precieze steminstructies bevat, zal ook in aanmerking genomen worden. De aandeelhouders kunnen de vennootschap op de hoogte brengen van de intrekking van hun volmacht indien zij deze om welke reden dan ook niet wensen toe te kennen aan de Algemeen Secretaris. Het is zulke volmachthouder hoe dan ook niet toegestaan om fysiek deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen. Het (aangepaste) volmacht-/stemformulier is beschikbaar op onze website. De ingevulde en getekende volmacht-/stemformulieren moeten Bekaert uiterlijk bereiken om 24.00 uur Belgische tijd op zaterdag 9 mei 2020 per post of per e-mail.
  • De aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van obligaties, houders van converteerbare obligaties kunnen hun vraagrecht aan de bestuurders en/of de commissaris van Bekaert enkel schriftelijk en voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen uitoefenen. De vragen moeten uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 aan de vennootschap bezorgd worden per post of per e-mail en zullen beantwoord worden vóór de stemming op de Algemene Vergaderingen, door publicatie van de antwoorden op onze website.
  • De formaliteiten vermeld in de oproeping moeten ook nageleefd worden, i.e. effectenhouders moeten uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 bewijzen dat ze eigenaar zijn van hun effecten op de registratiedatum, d.i. om 24.00 uur Belgische tijd op woensdag 29 april 2020, hetzij door een attest afgeleverd door een bank, een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voor gedematerialiseerde effecten, hetzij door inschrijving in het relevante effectenregister voor effecten op naam.

 

De oorspronkelijke oproeping tot de Algemene Vergaderingen gepubliceerd op vrijdag 10 april 2020, werd in die zin aangepast en is beschikbaar op onze website.

Financiële kalender

Activiteitenverslag 1e kwartaal 2020 13 mei 2020
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 mei 2020
Ex-dividend datum 14 mei 2020
Halfjaarresultaten 2020 31 juli 2020
Betaalbaarstelling dividend 20 november 2020
Activiteitenverslag 3e kwartaal 2020 20 november 2020

Bijlage