Umicore: Update over de impact van COVID-19 op Umicore

Onze medewerkers gezond houden, een veilige werkplaats verzekeren en liquiditeiten behouden

De prioriteit van Umicore is de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Umicore heeft eind januari strikte gezondheidsmaatregelen en andere voorzorgen genomen in haar fabrieken in Azië en later ook in de rest van de wereld als antwoord op de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen omvatten social distancing, telewerken waar mogelijk en het systematisch ontsmetten van de werkplek, evenals strikte medische procedures om met mogelijke besmettingen om te gaan. Een speciale werkgroep leidt Umicore’s reactie op COVID-19 dagelijks en wereldwijd in goede banen om de gezondheid van de werknemers te beschermen en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dankzij de snelle invoering van deze uitgebreide beschermingsmaatregelen bleef het aantal besmette werknemers beperkt.

Om de liquide middelen te behouden en de impact van COVID-19 op de resultaten te beperken, werden gerichte maatregelen genomen om de kosten te verminderen, het werkkapitaal te optimaliseren en investeringen uit te stellen. Umicore heeft haar productiecapaciteit waar nodig snel aangepast en heeft 10% van haar personeelsbestand technisch werkloos gesteld. Umicore stelt eveneens bepaalde investeringen uit en verwacht dat de investeringsuitgaven voor 2020 tussen € 400 en € 450 miljoen zullen liggen, aanzienlijk onder het niveau van 2019. Daarenboven heeft de raad van bestuur van Umicore, voorzichtigheidshalve en om de inspanningen over haar belanghebbenden te verdelen, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een verlaagd dividend van € 0,375 per aandeel voor het volledige jaar 2019 voorgesteld.

Sterke financieringsstructuur en verhoogde liquiditeiten

Umicore heeft een sterke balans en een ruime liquiditeitspositie met € 1,2 miljard aan onmiddellijk beschikbare cash, wat neerkomt op een stijging van € 0,2 miljard sinds eind maart. Ongeveer de helft van dit bedrag bestaat uit cashreserve op de balans en de andere helft komt overeen met ongebruikte, toegekende leningen. Bijkomende financiële flexibiliteit wordt geleverd aan de hand van meer dan € 0,5 miljard aan niet opgenomen, ongecommitteerde kredietlijnen bij Umicore’s belangrijkste banken. Naast aanzienlijke liquiditeiten heeft Umicore een evenwichtige schuldstructuur zonder materiële vervaldagen op korte termijn, aangezien haar  lange termijn vastrentende private schuldplaatsingen gefaseerde vervaldagen hebben tussen 2023 en 2031. De twee kredietfaciliteiten van in totaal twaalf banken vervallen in 2022 en 2025.


Sterke prestatie in het eerste kwartaal

Umicore’s resultaten voor de eerste drie maanden van het jaar lagen een stuk hoger dan vorig jaar, voornamelijk dankzij een sterke prestatie van Recycling, waarbij alle business units bijdroegen aan deze prestatie. Precious Metals Refining profiteerde van een gunstige bevoorradingsomgeving en metaalprijzen. Precious Metals Management genoot van gunstige handelsvoorwaarden voor edelmetalen en bepaalde platinagroep-metalen, terwijl Jewelry & Industrial Metals profiteerde van een sterke vraag naar goudbeleggingsproducten en goudrecyclage.

Hoewel de prestaties in Catalysis en Energy & Surface Technologies ook een goede start van het jaar kenden, ondervonden de Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials activiteiten de impact van COVID-19 in februari in China en vanaf half maart in andere belangrijke regio's zoals Europa en de Verenigde Staten.


Impact van COVID-19 op de auto-industrie 
De auto-industrie wordt wereldwijd zwaar getroffen door de COVID-19-crisis, met een autoproductie die in het eerste kwartaal 25% lager lag ten opzichte van het voorgaande jaar.

In China, waar de epidemie in februari piekte, komt de markt langzaam weer op gang en lag de autoproductie in maart 45% lager op jaarbasis en bleven de voorraden hoog. De productie van elektrische wagens (‘New Energy Vehicles’) daalde nog meer en lag in maart 57% lager dan vorig jaar, na een daling van 80 % in februari. In andere delen van de wereld verspreidt het virus zich nog steeds of is het aan het pieken en autoproducenten hebben hun assemblagelijnen in belangrijke markten buiten China, Korea en Japan sinds half maart stilgelegd. In Europa en de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is de autoproductie in maart met respectievelijk 45% en 30% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

In Europa wordt de productie nu geleidelijk weer opgestart en hetzelfde wordt verwacht in Noord-Amerika rond half mei. Er wordt echter verwacht dat de vraag van eindgebruikers beperkt zal blijven, aangezien de neiging van consumenten om auto's te kopen mogelijks afneemt als gevolg van de economische impact van de COVID-19-crisis op hun koopkracht. Daarom gaat Umicore er momenteel van uit dat de wereldwijde autoproductie voor het volledige jaar met ongeveer 25% zal afnemen ten opzichte van het niveau van 2019.


Update over de impact van COVID-19 op de activiteiten van Umicore
De productie in Umicore’s fabrieken in China voor autokatalysatoren en batterijmaterialen werd getroffen tijdens de Chinese Nieuwjaarsvakantie en de weken nadien; sindsdien steeg het productieniveau lichtjes. Algemeen blijft de vraag naar voertuigen in deze regio echter broos.

Buiten China, Korea en Japan, heeft Umicore de productie in haar fabrieken voor autokatalysatoren tijdelijk stopgezet na de wijdverbreide sluiting van de assemblagelijnen van haar autoklanten.  

Waar de impact van COVID-19 op Umicore’s activiteiten blootgesteld aan de autosector in het eerste kwartaal voornamelijk beperkt bleef tot Azië, zal vanaf het tweede kwartaal de volledige impact wegen op de prestaties van Catalysis en Energy & Surface Technologies. De verstrekkende gevolgen van de recessie die voortvloeit uit de COVID-19 pandemie over industrieën heen hebben ook een aanzienlijke invloed op de vraag in de andere business units, in het bijzonder Cobalt & Specialty Materials en Precious Metals Chemistry.

In Recycling bleven de fabriek in Hoboken en Umicore’s andere recyclage-activiteiten operationeel met inachtneming van strikte hygiënenormen en voorzorgsmaatregelen.


Vooruitzichten voor 2020

Gebaseerd op de huidige veronderstelling dat de wereldwijde autoproductie in 2020 met 25% zal dalen op jaarbasis, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT in Catalysis en Energy & Surface Technologies voor 2020 een stuk lager zal liggen dan in 2019. In Recycling, rekening houdend met een sterke prestatie in het eerste kwartaal en de verwachting van een aanhoudend gunstige bevoorradingscontext, wordt verwacht dat de recurrente EBIT in 2020 een stuk boven het niveau van 2019 zal liggen, in de veronderstelling dat de metaalprijzen op het huidige niveau blijven.

De omvang van de impact van COVID-19 op de wereldeconomie wordt steeds meer zichtbaar. De duur ervan blijft daarentegen zeer onzeker en de zichtbaarheid op de marktvraag uiterst laag. Het is daardoor onmogelijk om op dit ogenblik betrouwbare gekwantificeerde vooruitzichten te geven voor 2020. Ondanks deze beperkte zichtbaarheid, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor de Groep een stuk onder het niveau van 2019 zal liggen.

Marc Grynberg, CEO van Umicore: “De COVID-19-pandemie stelt ons allemaal voor ongekende uitdagingen en mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar hen die het hardst getroffen zijn en naar iedereen die in de frontlinie tegen de pandemie strijdt. Meer dan ooit stellen we de gezondheid en de veiligheid van alle medewerkers van Umicore voorop. We kunnen deze moeilijke tijden doorstaan en ik ben ervan overtuigd dat Umicore haar superieure groeitraject zal hervatten zodra deze crisis  overwonnen is. De wereld is immers genoodzaakt over te gaan naar een meer duurzame ontwikkeling. Tot slot wil ik nogmaals mijn oprechte dankbaarheid en erkenning uiten aan alle medewerkers van Umicore omdat ze de werkplek veilig en gezond houden en voor hun engagement om onze activiteiten draaiende te houden en onze klanten te blijven bedienen.


Conference call en webcast

Vandaag, donderdag 30 april om 15:00 uur CEST wordt een telefoonconferentie gehouden door Marc Grynberg, CEO en Filip Platteeuw, CFO.

Meer informatie op: https://www.umicore.com/covid-19-conference-call

Belangrijk: omwille van uitzonderlijke omstandigheden bij onze service provider, gelieve 15 minuten voor de start van de conference call en webcast te connecteren.

 


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts        +32 2 227 78 38             evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe              +32 2 227 70 68             eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck           +32 2 227 74 34            aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers         +32 2 227 71 47             marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.152 mensen in dienst.