Van Lanschot Kempen: trading update eerste kwartaal 2020

  • De ongekende impact van COVID-19 op de wereldwijde economieën, de financiële markten en de samenleving als geheel beïnvloedt ook onze resultaten
  • De onderliggende activiteiten van met name de segmenten Private Banking en Asset Management ontwikkelen zich goed
  • Enkele incidentele posten in verband met de marktvolatiliteit leiden het eerste kwartaal tot een nettoverlies van € 10,5 miljoen
  • De instroom van € 1,8 miljard aan assets under management onderstreept het succes van ons geïntegreerd wealth managementmodel
  • Beperkt risico in de kredietportefeuille zorgt voor laag niveau van de voorzieningen
  • Liquiditeit en solvabiliteit blijven zeer sterk: LCR 151,6% en CET 1-ratio 22,8%

          
Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal 2020. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben we ervoor gekozen om eenmalig een kwartaalbericht te publiceren met meer financiële informatie dan gebruikelijk.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer: ‘De wereld staat voor de enorme uitdaging om de problemen gerelateerd aan de coronacrisis het hoofd te bieden. De omstandigheden op dit moment zijn uitzonderlijk, zo werkt bijna 90% van onze collega’s thuis. De pandemie raakt ook onze klanten. We beseffen terdege dat wij in deze tijden voor onze klanten het verschil kunnen maken, onder andere door er voor hen te zijn en door maatwerk te bieden, vooral aan onze Private Banking-klanten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen, wat blijkt uit de instroom van toevertrouwd vermogen binnen Private Banking en Asset Management.

Wij moeten dit kwartaal helaas een verlies rapporteren, vooral veroorzaakt door een aantal incidentele posten als gevolg van de zeer volatiele markt. Als onderdeel van onze strategische heroriëntatie sinds 2013 hebben we het risico van onze balans materieel bijgestuurd. Onze kredietportefeuille is daardoor beperkt en bestaat overwegend uit woninghypotheken. Om die reden kunnen we een laag voorzieningenniveau handhaven.

De client assets en de assets under management (AuM) zijn het afgelopen kwartaal gedaald van respectievelijk € 102,0 miljard naar € 94,5 miljard en van € 87,7 miljard naar € 80,6 miljard. De netto-instroom van € 1,8 miljard vormt onvoldoende compensatie voor de negatieve koerseffecten. De creditgelden zijn gelijk gebleven met € 9,5 miljard, terwijl de totale kredietportefeuille licht hoger uitkomt op € 8,8 miljard.

Onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s zijn onverminderd sterk.

De kosten hebben zich het eerste kwartaal ontwikkeld in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen. We voeren verder proactief een pakket kostenbesparende maatregelen door. Door het nemen van deze maatregelen verwachten we het jaar, onder normale marktomstandigheden, positief te eindigen.’


PRESENTATIE / WEBCAST
Gezien de omstandigheden organiseren we op 7 mei om 09:00 uur een conference call waarin we onze kwartaalcijfers Q1 2020 nader toelichten. Deze conference call kan live worden gevolgd via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd.

ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel

FINANCIËLE AGENDA
28 mei 2020          Algemene vergadering
26 augustus 2020  Publicatie halfjaarcijfers 2020

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten op een duurzame manier. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Voor meer informatie zie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van       Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en maatschappelijke impact van een pandemie.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage