Nyrstar: Herziene agenda voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering en twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 2 juni 2020

Gereglementeerde Informatie

Herziene agenda voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering en twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 2 juni 2020

18 mei 2020 om 07.00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag een herziene agenda voor de algemene aandeelhoudersvergadering en twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden op 2 juni 2020, die werd gepubliceerd op 30 april 2020, volgend op een verzoek overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van aandeelhouders die samen 6,8% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap houden. Deze aandeelhouders van de Vennootschap hebben een verzoek ingediend om twee bijkomende punten toe te voegen aan de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering en één bijkomend voorgesteld besluit aan het reeds bestaande agendapunt van de algemene aandeelhoudersvergadering. De Vennootschap heeft aan dit verzoek voldaan, met uitzondering van één punt van het verzoek dat niet kan worden opgenomen in de agenda van een aandeelhoudersvergadering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gezien de algemene aandeelhoudersvergadering niet bevoegd is om over het relevante punt te besluiten. Deze aandeelhouders hebben ook een verzoek ingediend om één bijkomend punt toe te voegen aan de agenda van de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en één bijkomend voorstel tot besluit toe te voegen aan één van de bestaande agendapunten van de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, waar de Vennootschap aan voldaan heeft.

De Vennootschap verwijst naar de Herziene Toelichting van de Raad van Bestuur van de Vennootschap dat verdere informatie biedt over de voorgestelde agendapunten alsook de herziene agenda.

De volledige herziene oproeping met de herziene agenda’s, voorgestelde besluiten en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure. Op grond van artikel 7:130 Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft de Vennootschap gewijzigde formulieren beschikbaar gesteld voor de stemming per brief en stemming per volmacht, zowel als een herzien aanwezigheidsformulier. Volmachten en stemmingen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de herziene agenda, blijven gelden voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmingen per brief van toepassing zijn, onder voorbehoud evenwel van het toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en het formulier van stemming per brief.

Ten slotte deelt Nyrstar zijn aandeelhouders mee dat de oproeping die vandaag en op 30 april 2020 werd gepubliceerd, enkel de modaliteiten van de algemene aandeelhoudersvergadering en de twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die op 2 juni 2020 worden gehouden, bevat.  Gezien de steeds veranderende omstandigheden en de overheidsmaatregelen met betrekking tot de huidige Covid-19-pandemie, in België en de landen waar de bestuurders wonen, is de Raad van Bestuur nog niet in staat om te beslissen over de modaliteiten voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering en de twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen. Deze laatste beslissing zal pas genomen worden wanneer de oproepingsdocumentatie voor dergelijke vergaderingen klaar is, zodat de Raad van Bestuur rekening kan houden met alle ontwikkelingen en met alle relevante omstandigheden op dat moment.  De Vennootschap bevestigt dat het haar vaste voornemen is om de algemene aandeelhoudersvergaderingen die op 30 juni 2020 worden gehouden, fysiek te organiseren en, indien dit niet mogelijk is in de dan geldende omstandigheden, alle andere middelen te onderzoeken om het live debat tussen de Raad van Bestuur, de commissaris van de Vennootschap en de aandeelhouders van de Vennootschap toe te laten en voort te zetten.  In dit verband zal de Vennootschap uiteraard rekening moeten houden met wettelijke en taalkundige beperkingen, alsook met het feit dat alle bestuurders buiten België verblijven en dus onderworpen zijn aan verschillende reisbeperkingen. 

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal      M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage