Persbericht

Rotterdam, 26 oktober 2007 - AND International Publishers NV deelt mee dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek uit hoofde van haar taak als toezichthouder Wftv op de jaarrekening 2006 van AND heeft uitgevoerd. In dit onderzoek is geconstateerd dat de toelichtingsvereisten niet volledig voldoen aan alle door IFRS gestelde vereisten. Herziening van de jaarrekening 2006 is niet noodzakelijk. AND zal in de verslaggeving vanaf 2007 ervoor zorg dragen dat op onderstaande onderwerpen de toelichting zal worden aangevuld, zodat deze in overeenstemming is met alle daaraan gestelde vereisten. De toelichting zal op de volgende gebieden worden uitgebreid: Database * de activeringscriteria voor de investering in de database (IAS 1.108); * de onbepaalde gebruiksduur van de database, hierbij zullen de factoren worden genoemd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bepaling dat het actief een onbepaalde gebruiksduur heeft (IAS 38.122a en IAS 38.90); * de veronderstellingen op basis waarvan de realiseerbare waarde van de database is bepaald in het kader van de impairmenttest (IAS 36.134 ); * bij de bepaling van de realiseerbare waarde van de database in het kader van de impairmenttest zal de disconteringsvoet worden bepaald conform de voorschriften van IAS 36.55 tot en met 57 Fiscale positie * de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van de voorwaartse verliescompensatie (IAS 12.82); * de fiscale positie (IAS 12.79 tot en met 81); * de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (artikel 2:376 BW) Directieverslag * de toelichting in gevolge artikel 2:391 lid 5 BW en artikel 3 van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag, zal worden opgenomen met inachtneming van de in genoemde artikelen opgenomen voorschriften; * de informatie zoals bedoeld in artikel 2:391 lid 1 tot en met 3 BW zal worden opgenomen in het directieverslag van de vennootschap