Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007

Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices[1] maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend. (tussen haakjes vergelijkbare cijfers 30 september 2006) De vastgoedportefeuille van de bevak Intervest Offices vertoont een aanzienlijke opwaardering in de eerste 9 maanden van 2007 met Eur 12,8 miljoen (Eur 15,4 miljoen). Door de verkoop van vijf kantoorgebouwen met hoge leegstand en een semi-industrieel pand eind 2006 zijn de huurinkomsten van de bevak in de eerste negen maanden van 2007 afgenomen met 3,7 % tot Eur 30,7 miljoen (Eur 31,8 miljoen). De bezettingsgraad[2] op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). De vastgoedkosten bedragen op 30 september 2007 Eur 3,2 miljoen (Eur 2,6 miljoen). Deze toename is voornamelijk te wijten aan enerzijds de stijging van de technische kosten door onderhoudswerken aan semi-industriële panden en de gebouwen in Mechelen en anderzijds de stijging van de beheerskosten van het vastgoed naar aanleiding van de commerciële inspanningen van de bevak. De algemene kosten belopen Eur 1,1 miljoen wat Eur 0,1 miljoen lager is dan dezelfde periode van vorig jaar. Het financiële resultaat verbetert significant tot - Eur 7,2 miljoen (- Eur 8,9 miljoen) aangezien er zich in 2007 een significante daling heeft voorgedaan van de opgenomen kredieten ten gevolge van bovengenoemde verkooptransactie eind 2006. Verder heeft Intervest Offices, ondanks de sterke stijging van de korte termijn rentevoeten, de gemiddelde interestvoet stabiel weten te houden door de herfinanciering van haar kredieten begin 2007 aan beduidend aantrekkelijkere voorwaarden en door het gebruik van renteswaps. Tenslotte heeft de bevak in het eerste halfjaar van 2007 nalatigheidsintresten ontvangen uit de verkooptransactie van haar vijf kantoorgebouwen ten belope van Eur 0,8 miljoen. De afwikkeling van deze verkooptransactie heeft hierdoor in totaliteit een éénmalig positief effect op de netto winst van de bevak van Eur 0,2 miljoen. De netto winst van de bevak voor de eerste 9 maanden van 2007 bedraagt Eur 32,2 miljoen (Eur 34,9 miljoen) en kan opgedeeld worden in Eur 19,7 miljoen operationeel uitkeerbaar resultaat (Eur 19,6 miljoen) en Eur 12,8 miljoen resultaat van de portefeuille (Eur 15,4 miljoen). Bovengenoemd netto resultaat leidt tot een uitkeerbare winst per aandeel van Eur 1,42 ten opzichte van Eur 1,41 over dezelfde periode van vorig jaar. De reële waarde van de portefeuille op 30 september 2007 bedraagt Eur 556 miljoen (Eur 507 miljoen per 31 december 2006). Deze stijging is te danken aan de waardeverhoging van de bestaande gebouwen voor Eur 13 miljoen en bijkomend is er de verwerving van het gebouw Exiten voor Eur 8 miljoen, het gebouw Mechelen Campus Tower voor Eur 27 miljoen alsook de uitgevoerde investeringen in de portefeuille. Op 30 september 2007 bedraagt de netto actiefwaarde (reële waarde) van het aandeel Eur 24,55 (Eur 23,99 per 31 december 2006). Aangezien de beurskoers per 30 september 2007 Eur 28,80 is, noteert het aandeel Intervest Offices met een premie van 17 % ten opzichte van deze netto actiefwaarde (reële waarde). Conform de berekeningsmethode van artikel 6 van het KB van 21 juni 2006, bedraagt de schuldgraad 39 % op 30 september 2007 (45 % op 31 december 2006). Op 18 oktober 2007 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist, tot fusie door overneming door Intervest Offices nv van twee naamloze vennootschappen, i.e. Mechelen Campus 3 eigenaar van het gebouw 'Mechelen Campus Tower') en Zuidinvest (eigenaar van het gebouw 'Exiten'). De fusie van Mechelen Campus 3 nv gebeurt tegen uitgifte van 17.093 nieuwe aandelen Intervest Offices nv. De fusie van Zuidinvest nv gebeurt tegen uitgifte van 1.147 nieuwe aandelen Intervest Offices nv. De nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd in het resultaat van Intervest Offices vanaf 1 januari 2007. Alle 18.240 nieuwe aandelen werden toegekend aan BelleEtoile nv, dochtervennootschap van VastNed Offices/Industrial nv. Na deze fusie wordt het kapitaal van Intervest Offices vertegenwoordigd door 13.900.902 aandelen en bedraagt Eur 126.725.150,79. Deze fusie kan gezien worden als een formele én logische stap aangezien Intervest Offices voordien reeds ongeveer 95% van de aandelen van de vennootschappen Mechelen Campus 3 en Zuidinvest heeft verworven en dit in het kader van de verdere uitbreiding van het vastgoedpatrimonium van Intervest Offices. Op basis van de vooruitzichten gepubliceerd in de halfjaarbrochure per 30 juni 2007 verwacht Intervest Offices voor het jaar 2007 een uitkeerbare winst per aandeel rond Eur 1,90. Hiermee zal het bruto dividend per aandeel voor het boekjaar 2007 hoger liggen dan vorig jaar (Eur 1,87). Immers, door de verkoop van een aantal panden met een lage bezettingsgraad eind 2006 en de herinvestering van de vrijgekomen financiële middelen in kantoorgebouwen zoals Exiten en Mechelen Campus Tower in 2007, neemt het uitkeerbaar resultaat toe. Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: INTERVEST OFFICES NV, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, www.intervest.be 1 Intervest Offices is een openbare vastgoedbevak genoteerd op het Next Prime Segment van Euronext Brussel. 2 De bezettingsgraad wordt berekend als de verhouding tussen de commerciële huurinkomsten en diezelfde huurinkomsten verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties. Klik op onderstaande link voor de volledige pdf-versie met cijfers van het persbericht: