Wereldhave Belgium: Resultaten per 30 september 2007

* Direct resultaat stijgt met 3,3 % * Hogere bezettingsgraad * Hoger verwacht direct resultaat over 2007 Kerncijfers (bedragen x ¤ 1.000) t/m september t/m 2007 september 2006 Direct resultaat 15.782 15.280 3,3% Indirect resultaat 3.246 4.930 -34,2% Winst 19.028 20.210 -5,8% Direct resultaat per ¤ 2,96 ¤ 2,87 3,3% aandeel Winst per aandeel ¤ 3,57 ¤ 3,79 -5,8% Vermogen 30/09/2007 31/12/2006 Vastgoedbeleggingen 357.765 348.959 2,5% Projectontwikkelingen 6.847 3,4% 7.081 Eigen vermogen 358.049 1) 358.428 2) Intrinsieke waarde ¤ 1) ¤ 67,22 2) per aandeel 67,15 Schuldratio op totaal % 2,6 % der activa 6,3 Uitstaande aandelen 5.331.947 5.331.947 1) inclusief winst lopend boekjaar 2) voor winstverdeling Winst De winst, bestaande uit direct en indirect resultaat, is, in vergelijking met dezelfde periode in 2006, gedaald van ¤ 20,2 mln tot ¤ 19,0 mln. Dit is het gevolg van lagere waarderingsresultaten (¤ 1,7 mln), een hoger vastgoedresultaat (¤ 0,4 mln) en lagere beheerkosten (¤ 0,1 mln). De winst per aandeel is gedaald van ¤ 3,79 tot ¤ 3,57. Direct resultaat Wereldhave Belgium, vastgoedbevak, behaalde over de eerste drie kwartalen een direct resultaat van ¤ 15,8 mln (2006: ¤ 15,3 mln). Dit hogere resultaat is voornamelijk het gevolg van een hoger vastgoedresultaat ten belope van ¤ 0,4 mln en lagere beheerkosten ten belope van ¤ 0,1 mln. Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op ¤ 2,96 (2006: ¤ 2,87). De gemiddelde bezettingsgraad, uitgedrukt in een percentage van de theoretische huur, bedraagt 86,3 % (30/09/2006: 84,0 %). De leegstand situeert zich uitsluitend in de kantorenportefeuille. Eigen vermogen en intrinsieke waarde per aandeel Het eigen vermogen bedraagt per 30 september 2007 ¤ 358,0 mln (31 december 2006: ¤ 358,4 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, inclusief winst lopend boekjaar, bedraagt per 30 september 2007 ¤ 67,15 (31 december 2006: ¤ 67,22). Onroerend goed portefeuille Per 30 september 2007 bedraagt de reële waarde van de portefeuille ¤ 357,8 mln (31 december 2006: ¤ 349,0 mln). Conform IAS 40 norm wordt de reële waarde berekend na aftrek van de transactiekosten (10% - 12,5 %) bij verkoop. Investeringen Nivelles De upgrading van het winkelcentrum te Nivelles wordt verder afgewerkt. Een bouwdossier voor diverse aanpassingen aan de buitengevels werd ingediend voor uitvoering begin 2008. De bouwvergunning die betrekking heeft op de uitbreiding van het winkelcentrum werd geweigerd per 13 augustus 2007, voornamelijk omwille van extra mobiliteitsstudies die de stad Nivelles opportuun achtte en de verwachting van de stad om een masterplan voor de totale site van Wereldhave Belgium te kennen. De vennootschap zal in de loop van het eerste kwartaal 2008 een aangepaste bouwaanvraag indienen. Tournai In Tournai wordt in samenwerking met de stad, het Waalse gewest en een sociale woningbouwmaatschappij gewerkt aan een masterplan voor de omgeving van het winkelcentrum. Betwisting Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in de hangende strafrechterlijke zaak te melden. Vooruitzichten Over 2007 verwacht Comm.VA Wereldhave Belgium SCA een direct resultaat per aandeel van circa ¤ 3,90 (2006: ¤ 3,83). Vilvoorde, 6 november 2007 N.V.Wereldhave Belgium S.A. Zaakvoerder Voor de volledige pdf-versie, klik op onderstaande link: