Update terugkoop aandelen

Amsterdam - Ahold maakte vandaag bekend dat zij in de periode van 12 november 2007 tot en met 16 november 2007 5.227.108 van haar gewone aandelen heeft teruggekocht. De aandelen werden teruggekocht voor een gemiddelde prijs van ¤9,9361 per aandeel voor een totaal van ¤51.94 miljoen, in het kader van het programma voor de terugkoop van ¤1 miljard aan aandelen dat Ahold op 30 augustus 2007 bekendmaakte. Het totaalaantal in het kader van dit programma teruggekochte gewone aandelen tot op heden bedraagt 93.309.298 ter waarde van ¤969.6 miljoen. Ahold Press Office: +31 (0)20 509 5343 Indien de Nederlandse vertaling van dit bericht afwijkt van de Engelse versie, dan is de Engelse versie leidend. Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over de verwachtingen van Ahold ten aanzien van het maximumbedrag van het aandelenterugkoopprogramma. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements, met inbegrip van de toekomstige marktprijzen van Ahold-aandelen. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin voorspelbaar zijn. Veel van deze risicofactoren worden toegelicht in de openbare verslaglegging van Ahold. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om enige gewijzigde forward-looking statement te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.