Ahold publiceert resultaten over derde kwartaal 2007

Kernpunten derde kwartaal 2007 * Bedrijfsresultaat 21% hoger op ¤ 255 miljoen * Nettowinst stijgt met ¤ 4 miljoen naar ¤ 214 miljoen * Value Improvement Program op schema en implementatie versneld * Operationele marge voor heel 2007 naar verwachting aan de bovenkant van prognose van 4% à 4,5% * Uitkering jaarlijks dividend hervat Amsterdam - Ahold heeft vandaag haar tussentijdse verslag over het derde kwartaal en de eerste drie kwartalen van 2007 gepubliceerd. John Rishton, President en CEO: "Wij blijven goede vorderingen boeken met onze strategie. In de Verenigde Staten ligt het Value Improvement Program bij Stop & Shop en Giant-Landover op schema en is inmiddels de helft van het programma afgerond. Door de goede voortgang tot nu toe kunnen we het proces zelfs versnellen. Wij verwachten nu aan het einde van dit jaar al 70% van het programma te hebben voltooid, tegen onze eerdere doelstelling van 50%. In oktober hebben wij voor meer dan de helft van de Giant-Landover winkels een ingrijpend winkelvernieuwingsprogramma, dat drie jaar in beslag zal nemen, aangekondigd alsmede de overeenkomst tot verkoop van de resterende Tops-activiteiten bekendgemaakt. "In Europa blijft de resultaatontwikkeling van Albert Heijn uitstekend. De herpositionering in Tsjechië gaat gepaard met omvangrijke prijsinvesteringen, terwijl wij hebben besloten onze activiteiten in Slowakije voort te zetten vanwege de verbeterde performance en het momenteel moeizame klimaat op de financiële markten. "Voor de totale kernactiviteiten in retail verwachten wij nu dat de operationele marge voor heel 2007 aan de bovenkant van onze eerdere prognose van 4% à 4,5% zal uitkomen. "Door de terugbetaling van kapitaal in augustus 2007 en ons programma voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van ¤ 1 miljard, dat gisteren is voltooid, zullen wij dit jaar een totaalbedrag van ¤ 4 miljard aan onze aandeelhouders hebben uitgekeerd. Daarnaast zijn wij van plan de uitkering van een jaarlijks dividend op gewone aandelen Ahold te hervatten. Ons dividendvoorstel voor het boekjaar 2007 zal tegelijkertijd met het jaarresultaat bekend worden gemaakt, op 6 maart 2008. Financiële prestaties Derde kwartaal 2007 De netto-omzet bedroeg ¤ 6,3 miljard en lag daarmee 1,1% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 5,6%. Het bedrijfsresultaat ging met ¤ 44 miljoen omhoog naar ¤ 255 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten bedroeg ¤ 282 miljoen, een operationele marge van 4,5% in vergelijking met 4% in dezelfde periode vorig jaar. De kosten van het Corporate Center in het derde kwartaal bedroegen ¤ 23 miljoen. De nettowinst bedroeg ¤ 214 miljoen en lag daarmee ¤ 4 miljoen hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. De kasstroom vóór financieringsactiviteiten was het derde kwartaal ¤ 369 miljoen positief, ¤ 164 miljoen beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Eerste drie kwartalen 2007 De netto-omzet bedroeg ¤ 21,5 miljard, een toename van 1,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 6%. Met ¤ 881 miljoen lag het bedrijfsresultaat ¤ 20 miljoen hoger dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten bedroeg ¤ 978 miljoen, een operationele marge van 4,5% tegen 4% in dezelfde periode vorig jaar. De kosten van het Corporate Center bedroegen ¤ 77 miljoen, ¤ 20 miljoen minder dan een jaar geleden. De nettowinst bedroeg ¤ 2,7 miljard, een toename van ¤ 2 miljard ten opzichte van dezelfde periode in 2006, als gevolg van de desinvestering van U.S. Foodservice en Aholds activiteiten in Polen. De kasstroom vóór financieringsactiviteiten was ¤ 6 miljard positief voor de eerste drie kwartalen. Deze verbetering van ¤ 5,4 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was voornamelijk te danken aan de opbrengsten uit de verkoop van U.S. Foodservice en Aholds activiteiten in Polen. Prestaties per bedrijfssegment Stop & Shop / Giant-Landover De netto-omzet voor het derde kwartaal bedroeg $ 3,7 miljard, een stijging van 0,3% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De identieke omzet was 1,2% hoger bij Stop & Shop (1% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen) en 1,8% lager bij Giant-Landover. Het bedrijfsresultaat kwam uit op $ 150 miljoen, 4% van de netto-omzet, en was daarmee $ 15 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode van 2006. De marges werden beïnvloed door prijsinvesteringen in verband met de verdere implementatie van het Value Improvement Program. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen bedroeg $ 12,8 miljard, 1,4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De identieke omzet bij Stop & Shop was 0,8% hoger (0,4% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen) en bij Giant-Landover 1,3% lager. Het bedrijfsresultaat daalde ten opzichte van de vergelijkbare periode van 2006 met $ 138 miljoen naar $ 539 miljoen, 4,2% van de netto-omzet. Giant-Carlisle De netto-omzet bedroeg het derde kwartaal $ 977 miljoen. De toename met 13,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was deels ten gevolge van de overname van de Clemens Markets-winkels in het vierde kwartaal van 2006. De identieke omzet lag 2,5% hoger (2,3% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat steeg met $ 5 miljoen naar $ 38 miljoen, 3,9% van de netto-omzet. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen lag met $ 3,3 miljard 14,4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en hing ten dele samen met de overname van de Clemens Markets-winkels in het vierde kwartaal van 2006. De identieke omzet kwam 3,3% hoger uit (3% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat steeg met $ 18 miljoen naar $ 151 miljoen, 4,6% van de netto-omzet. Albert Heijn De netto-omzet in het derde kwartaal bedroeg ¤ 1,8 miljard. De stijging van 12,4% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar viel voor een deel toe te schrijven aan de overname van de Konmar-winkels in het vierde kwartaal van 2006. De identieke omzet van Albert Heijn steeg met 7,3%. Het bedrijfsresultaat was ¤ 132 miljoen, 7,3% van de netto-omzet en ¤ 25 miljoen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar als gevolg van een hogere identieke omzet, effectieve kostenbeheersing en lagere pensioenkosten. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen bedroeg ¤ 6 miljard en lag daarmee 11,8% hoger dan in dezelfde periode van 2006. De toename kwam ten dele voor rekening van de overname van de Konmar-winkels in het vierde kwartaal van 2006. De identieke omzet van Albert Heijn steeg met 7,5%. Het bedrijfsresultaat kwam uit op ¤ 412 miljoen, oftewel 6,9% van de netto-omzet, en ¤ 101 miljoen meer dan voor de eerste drie kwartalen van 2006. Albert / Hypernova (Tsjechië en Slowakije) De netto-omzet steeg het derde kwartaal met 13,1% naar ¤ 355 miljoen. Op basis van constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 9,9%. De identieke omzet nam toe met 7,4%. Het bedrijfsresultaat was ¤ 5 miljoen negatief in vergelijking met een verlies van ¤ 26 miljoen in het derde kwartaal van 2006. In het resultaat van het derde kwartaal van 2006 was een bijzonder waardeverminderingsverlies van ¤ 19 miljoen in Slowakije begrepen. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen lag 11,1% hoger op ¤ 1,1 miljard. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 8,2%. De identieke omzet nam toe met 5,5%. Het bedrijfsresultaat was ¤ 5 miljoen negatief in vergelijking met een verlies van ¤ 40 miljoen voor de eerste drie kwartalen van 2006. Schuitema De netto-omzet groeide het derde kwartaal met 1,7% naar ¤ 728 miljoen. De identieke omzet steeg met 0,4%. Het bedrijfsresultaat van ¤ 19 miljoen (2,6% van de netto-omzet) was ¤ 7 miljoen hoger dan in de vergelijkbare periode van 2006. In het bedrijfsresultaat van het derde kwartaal van 2006 was een pensioenaanpassing begrepen van ¤ 5 miljoen. De netto-omzet ging de eerste drie kwartalen met 2,1% omhoog naar ¤ 2,5 miljard. De identieke omzet steeg met 1,1%. Het bedrijfsresultaat bedroeg ¤ 58 miljoen, oftewel 2,3% van de netto-omzet, en kwam daarmee ¤ 9 miljoen lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Aandeel in resultaat joint ventures Aholds aandeel in het resultaat van joint ventures bedroeg ¤ 53 miljoen in het derde kwartaal, ¤ 7 miljoen minder dan in de vergelijkbare periode vanwege de lagere nettowinst bij ICA. In het aandeel van Ahold in de nettowinst van ICA voor het derde kwartaal 2007 is tevens de winst op de verkoop van activa begrepen(¤ 16 miljoen). In het cijfer voor het derde kwartaal van 2006 zat een bedrag van ¤ 21 miljoen winst uit de verkoop van ICA Meny. Aholds aandeel in het resultaat van joint ventures bedroeg voor de eerste drie kwartalen ¤ 107 miljoen en was daarmee ¤ 15 miljoen lager dan het jaar daarvoor. Vastgoed Ahold heeft een beoordeling van haar internationale vastgoedportefeuille afgerond. De geschatte marktwaarde van de portefeuille overtreft de boekwaarde van ¤ 4,7 miljard met circa ¤ 900 miljoen. Uit de beoordeling bleek dat het merendeel van de vastgoedbeleggingen voor de activiteiten van strategisch belang is. Deze vastgoedbeleggingen blijven derhalve in portefeuille; niet-strategische vastgoedbeleggingen zullen mettertijd worden verkocht tegen een geschatte opbrengst van circa ¤ 100 miljoen. Ahold Press Office: 020 509 5343 Overige informatie Alternatieve financiële prestatie-indicatoren: * Netto-omzet tegen constante wisselkoersen. In bepaalde gevallen wordt in de weergave van de netto-omzet geen rekening gehouden met het effect van verschillende valutakoersen bij de omrekening van de financiële informatie van bepaalde Ahold-dochtermaatschappijen naar euro's. Ten bate van een betere vergelijking wordt de financiële informatie over de voorgaande periode aangepast op basis van de gemiddelde valutakoersen voor het derde kwartaal respectievelijk de eerste drie kwartalen van 2007; dit om inzicht te verschaffen in het wisselkoerseffect. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet ook in de lokale valuta weergegeven. Het management van Ahold is van oordeel dat hierdoor beter inzicht ontstaat in de operationele prestaties van buitenlandse dochterondernemingen en/of joint ventures. * Identieke omzet, exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen. Omdat benzineprijzen de laatste tijd wisselvalliger zijn dan de prijzen van voedingsmiddelen is het management van Ahold van oordeel dat door de netto-omzet uit benzineverkopen buiten beschouwing te laten beter inzicht wordt gegeven in de recente positieve invloed van de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen op Aholds identieke omzet. * Bedrijfsresultaat in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt het bedrijfsresultaat in lokale valuta weergegeven. Het management is van oordeel dat hierdoor beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van buitenlandse dochterondernemingen en/of joint ventures. * Kasstroom vóór financieringsactiviteiten. De kasstroom vóór financieringsactiviteiten is de som van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en de nettokasstroom uit investeringsactiviteiten. Het management van Ahold is van oordeel dat deze indicator, omdat de nettokasstroom uit financieringsactiviteiten buiten beschouwing wordt gelaten, nuttig is in gevallen waarin dergelijke financieringsactiviteiten discretionair zijn, zoals in het geval van de vrijwillige vervroegde aflossing van schulden. +-------------------------------------------------------------------+ | (in miljoenen) | K3 2007 | K3 2006 | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Kasstroom vóór financieringsactiviteiten | ¤ 369 | ¤ 205 | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Nettokasstroom uit | ¤ (3.617) | ¤ (155) | | financieringsactiviteiten | | | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Nettokasstroom uit bedrijfs-, | ¤ (3.248) | ¤ 50 | | investerings- en | | | | financieringsactiviteiten | | | |-------------------------------------------+-------------+---------| | | | | |-------------------------------------------+-------------+---------| | (in miljoenen) | t/m K3 2007 | t/m K3 | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Kasstroom vóór financieringsactiviteiten | ¤ 6.045 | ¤ 685 | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Nettokasstroom uit | ¤ (4.089) | ¤ (919) | | financieringsactiviteiten | | | |-------------------------------------------+-------------+---------| | Nettokasstroom uit bedrijfs-, | ¤ 1.956 | ¤ (234) | | investerings- en | | | | financieringsactiviteiten | | | +-------------------------------------------------------------------+ Dit persbericht dient te worden gelezen in samenhang met het tussentijdse financiële verslag over het derde kwartaal en de eerste drie kwartalen van 2007, dat te vinden is op www.ahold.com. In dit bericht wordt gebruik gemaakt van bepaalde alternatieve financiële prestatie-indicatoren, die in het tussentijdse financiële verslag nader worden toegelicht. Op de in dit persbericht verstrekte gegevens is geen accountantscontrole toegepast. De gegevens zijn opgesteld conform IFRS, tenzij anders aangegeven. Voorzover deze Nederlandse versie van het persbericht afwijkt van de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie. Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Het is de bedoeling van Ahold dat deze uitspraken onder de bescherming vallen die het Amerikaanse effectenrecht biedt. Voorbeelden hiervan zijn onder meer uitspraken over het verwachte percentage van het Value Improvement Program dat per 31 december 2007 zal zijn afgerond, de verwachte timing van het winkelvernieuwingsprogramma van de Giant-winkels, het verwachte aantal Giant-winkels dat onder dit programma zal vallen, de plannen om de activiteiten in Slowakije voort te zetten, de verwachte operationele marge van de totale kernactiviteiten in retail voor heel 2007, de verwachte hervatting van een jaarlijkse dividenduitkering, de verwachte datum voor het dividendvoorstel voor 2007, het voornemen om niet-strategische vastgoedbeleggingen in de loop van de tijd te verkopen en de verwachte opbrengsten uit de verkoop van dergelijk niet-strategisch vastgoed. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten zoals deze zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de forward-looking statements. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals de gedragingen van de aandeelhouders, concurrenten en klanten van Ahold alsmede van andere derden, een groter dan verwachte liquiditeitsbehoefte van Ahold, het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden en haar doelstellingen te bereiken, tegenvallende voordelen van Aholds plannen en strategieën en andere factoren zoals besproken in documenten welke namens Ahold in openbare registers zijn neergelegd. De lezer wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan op de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om enige gewijzigde forward-looking statement te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam "Royal Ahold" of kortweg "Ahold."