OctoPlus trekt vervolgfinanciering in wegens slechte marktomstandigheden

Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus N.V. ("OctoPlus" of de "Onderneming") (Euronext: OCTO) kondigt vandaag aan dat het zijn vervolgfinanciering intrekt als gevolg van slechte marktomstandigheden. De Onderneming zal de financiële markten nauwlettend blijven volgen en onderzoekt alternatieve financieringsmogelijkheden. Joost Holthuis, Chief Executive Officer van OctoPlus: "De omstandigheden op de investeringsmarkt zijn zodanig verslechterd dat het voor ons niet langer mogelijk is om een succesvolle vervolgfinanciering af te ronden binnen de voorwaarden die we hadden gesteld. Wij behouden een vast vertrouwen in onze veelzijdige technologie en zijn producttoepassingen, op basis waarvan wij een succesvolle toekomst voor OctoPlus voorzien." Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rianne Roukema, Corporate Communications: 071 524 1071 Over OctoPlus OctoPlus N.V. is een productgeoriënteerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van verbeterde farmaceutische producten, gebaseerd op zijn gepatenteerde technologieën voor medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats van vroege-fase-onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken, richt OctoPlus zich op de ontwikkeling van langer werkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwittherapeutica, andere geneesmiddelen en vaccins. Vijf producten zijn in het stadium van preklinische of klinische ontwikkeling. Het belangrijkste product is Locteron, een formulering van interferon alfa met geleidelijke afgifte, voor de behandeling van chronische hepatitis C. Het product wordt ontwikkeld in samenwerking met Biolex Therapeutics. De behandeling van patiënten in de klinische ontwikkelfase IIa is afgerond. Verder zijn er een productkandidaat voor de behandeling van chronische middenoorontsteking (ook in ontwikkelfase II), een preklinische GLP-1-analoog-productkandidaat voor de behandeling van diabetes type II, en twee 'single-shot' vaccins (enkelvoudige injecties) in de preklinische fase. Daarnaast is OctoPlus een vooraanstaand Europees leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten in injecteerbare formuleringen. De inkomsten en expertise die we verkrijgen door het leveren van deze formulerings- en productiediensten helpen ons bij onze eigen ontwikkelingsprogramma's voor geneesmiddelen. OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext onder het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op onze website www.octoplus.nl. Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot OctoPlus, de financiële prestaties en resultaten van OctoPlus en de industrie waarin hij opereert. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus, evenals zijn verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich mee en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. In het bijzonder de woorden "verwacht", "voorzie", "voorspel", "schat in", "plan", "voornemens", "zou kunnen", "zou moeten", "zou willen", "zal", "geloof" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen weer te geven. OctoPlus is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot de risicofactoren die behandeld worden onder "Risk Factors" in het prospectus, die in verband met het aanbod algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland. Ingeval van een inconsistentie tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit bericht, prevaleert de Engelse versie. De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van OctoPlus. Cowen International Limited, Kempen en Co N.V. en SNS Securities N.V. treden uitsluitend op voor OctoPlus en voor niemand anders en zijn niet tegenover anderen dan OctoPlus verantwoordelijk voor het bieden van bescherming die aan hun cliënten toekomt of voor advies met betrekking tot de emissie, de inhoud van dit bericht of ieder ander onderwerp waarnaar dit bericht verwijst. De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met de emissie kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van, welke effecten dan ook. Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van OctoPlus dan ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welk ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt. De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht. Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben met zaken die verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de "Financial Promotion Order"), (ii) als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te verbinden aan beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen. Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.