Rezidor Hotel Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-December 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • RevPAR för jämförbara hotell under hyres- och managementavtal ökade med 2,4 %. Tillväxten beror främst på ökad beläggning.
 • Intäkterna minskade med 4,8 % till 243,1 MEUR (255,4). Den positiva RevPAR-utvecklingen för jämförbara hotell har motverkats av fyra avslutade hyresavtal, den tillfälliga stängningen av ett hotel under hyresavtal för renovering och den starkare euron. Avgiftsintäkter av engångskaraktär för avslutade och omförhandlade avtal var dessutom 4,0 MEUR högre förra året. Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 4,3 %.
 • EBITDA uppgick till 23,1 MEUR (32,5) och EBITDA-marginalen minskade till 9,5 % (12,7). Utöver de minskade intäkterna påverkades EBITDA även negativt av högre kostnader för försäljning och marknadsföring samt osäkra fordringar. Förra årets siffror påverkades dessutom positivt av uppskrivningen av investeringen i Beijing på 2,8 MEUR.
 • EBIT uppgick till -10,3 MEUR (22,3) och EBIT-marginalen minskade till -4,2 % (8,7). EBIT påverkades negativt av kostnader på 18,3 MEUR (1,1) för sex strategiskt avslutade hyresavtal i Storbritannien och högre kostnader för av- och nedskrivning av anläggningstillgångar på 4,5 MEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 16,9 MEUR (14,3) , positivt påverkat av redovisningen av uppskjutna skattefordringar med 22,3 MEUR (netto).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,10 EUR (0,08). 
 • 1 789 (865) rum kontrakterades, 907 (1 375) rum togs i drift och 408 (981) rum lämnade verksamheten.

Januari - december 2016

 • RevPAR för jämförbara hotell under hyres- och managementavtal ökade med 3,2 %.
 • Intäkterna minskade med 3,6 % till 961,2 MEUR (997,0). Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 3,8%.
 • EBITDA uppgick till 79,3 MEUR (101,1) och EBITDA-marginalen minskade till 8,3 % (10,1).
 • EBIT uppgick till 3,0 MEUR (57,3) och EBIT-marginalen minskade till 0,3 % (5,7).
 • Periodens resultat uppgick till 26,4 MEUR (34,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,15 EUR (0,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,2 MEUR (85,8).
 • 8 200 (7 936) rum kontrakterades, 3 585 (4 152) rum togs i drift och 1 655 (2 133) rum lämnade verksamheten.
 • Styrelsen föreslår, i enlighet med utdelningspolicyn, en utdelning på 0,05 EUR (0,07) per aktie.
MEUR Kv4 2016 Kv4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Intäkter243,1255,4961,2997,0
EBITDA23,132,579,3101,1
EBIT-10,322,33,057,3
Periodens resultat16,914,326,434,2
EBITDA-marginal, %9,512,78,310,1
EBIT-marginal, %-4,28,70,35,7

VDs kommentar
Förbättrad lönsamhet uppnås genom optimerad portföljförvaltning och en hållbar skattestrategi

2016 var ett turbulent år för besöksnäringen och för vårt bolag, och fjärde kvartalet var inget undantag. Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 3,8 % under 2016 och 4,3 % under kvartalet och handeln på flera marknader nådde nya toppnivåer. Ökad osäkerhet till följd av terroristattacker och lägre oljepriser påverkade vissa nyckelländer negativt. Trots att vi fortsatt att vinna marknadsandelar för femte året i rad har resultaten påverkats av dessa externa faktorer.

Under 2016 fortsatte vi med vår långsiktiga portföljförvaltningsstrategi. Under fjärde kvartalet meddelade vi att vi under 2017 kommer att avsluta sex olönsamma hyresavtal i Storbritannien. De avslutade avtalen innebar att vi under 2016 framgångsrikt avslutat 15 avtal i vår portfölj. Under de fem senaste åren har Rezidors initiativ att optimera sin portfölj resulterat i en ökning av EBITDA på 17 MEUR och en höjning av EBITDA-marginalen med 1,8 %.

Som svar på initiativ från OECD och EU har vi antagit en hållbar skattestrategi som har inneburit att tidigare ej redovisade skattemässiga underskottsavdrag aktiverats. Detta kommer att ge en mer normal skattesats framöver och innebar att vårt nettoresultat för 2016 ökade till 26,4 MEUR.

Under fjärde kvartalet tecknade vi avtal med 12 hotell med 1 800 rum - vilket markerar 2016 års starka tillväxttakt med 45 nya hotell och 8 200 rum. Vi öppnade också fyra nya hotell med 900 rum under kvartalet. Under året öppnade vi 18 hotell och 3 600 rum och utökade vår geografiska närvaro I Afrika med öppningar i Marocko, Elfenbenskusten, Togo och Rwanda.

I och med det slutförda förvärvet av Carlson Hotels i början av december 2016 blev HNA Tourism Group Rezidors nya majoritetsägare (51,3 %). De lämnade sitt offentliga uppköpserbjudande till minoritetsägarna den 22 december, vilket för närvarande granskas av Rezidors styrelse. Rezidor-teamet välkomnar HNA Tourism Group som ny majoritetsägare och ser fram emot att tillsammans ytterligare påskynda tillväxten av bolaget.

Wolfgang M. Neumann, VD & Koncernchef

Presentation av resultatet för Kv4
Den 10 februari 2017 kl 10:00 (centraleuropeisk tid) presenterar Wolfgang M. Neumann, VD & Koncernchef, samt vice VD & CFO Knut Kleiven, gemensamt rapporten och svarar på frågor. För att följa webcasten, besök www.investor.rezidor.com .

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Belgien: +32 2 404 0662
Belgien, gratisnummer: 0800 58033
Sverige: +46 8 5065 3936
Sverige, gratisnummer: 0200 883 440
UK:  +44 20 3427 1901
UK, gratisnummer: 0800 279 5736
USA: +1 646 254 3360
USA, gratisnummer: 1877 280 2342
Frankrike: +33 1 76 77 22 30
Frankrike, gratisnummer: 0805 631 580
Norge: +47 2316 2729
Norge, gratisnummer: 800 56053

Bekräftelsekod: 4571567.

Besök www.investor.rezidor.com för en inspelning av presentationen.

Finansiell kalender
Årsredovisning 2016: 24 mars 2017
Kvartalsrapport Kv1, 2017: 28 april 2017
Årsstämma 2017: 28 april 2017
Kvartalsrapport Kv2, 2017: 26 juli 2017
Kvartalsrapport Kv3, 2017: 25 oktober 2017

För ytterligare information, kontakta:
Knut Kleiven
Vice VD & CFO
Tel: +32 2 702 9244
Fax: +32 2 702 9330
knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Andrea Brandenberger
Senior Director
Business Development Strategy & Investor Relations
Tel: +32 2 702 9237
andrea.brandenberger@carlsonrezidor.com

The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 702 9200
Fax: +32 2 702 9300

Hemsida: www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor är ett hotellföretag som driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. 2014 offentliggjorde Rezidor tillsammans med Carlson lanseringen av två nya varumärken: Radisson RED, ett förstklassigt varumärke inom "Lifestyle Select"-segmentet inspirerad av milleniumgenerationens livsstil, och Quorvus Collection, en ny generation av distinkta femstjärniga hotell. Rezidor innehar även 49 procent av andelarna i prizeotel, en ung hotellkedja i ekonomisegmentet.
Portföljen utgörs av 483 hotell med över 105 000 rum i drift och under utveckling i 82 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.
Rezidors strategi är att växa med management- och franchiseavtal och endast selektivt med hyresavtal. Strategin är även att växa ytterligare på tillväxtmarknader.
Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group. För vidare information, besök www.rezidor.com .

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2017 kl 07:30 (centraleuropeisk tid).

Stockholm den 10 februari 2017

Styrelsen

Rezidor Hotel Group AB (publ)

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Rezidors Bokslutskommuniké januari - december 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Rezidor Hotel Group via GlobeNewswire

HUG#2077555