Homburg Invest Inc. kondigt voornemen tot aanvraag normal course issuer bid en aandelenconsolidatie aan

Uitstaande aandelen: Class A - 155.578.016 Class B - 31.514.782 Halifax, Nova Scotia, Canada, 23 september 2008 (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam: HII (de "Aandelen") - Richard Homburg, bestuursvoorzitter en CEO van Homburg Invest Inc. ("Homburg Invest"), maakt bekend dat de Raad van Bestuur van Homburg Invest goedkeuring heeft gegeven voor het indienen van een tweetal aanvragen bij de Toronto Stock Exchange (TSX). Ten eerste is Homburg Invest voornemens om een zogenaamd Normal Course Issuer Bid ("NCIB") aan te vragen en te lanceren om maximaal 10% van alle vrij verhandelbare uitstaande aandelen in te kopen. Ten tweede is Homburg Invest voornemens om een aanvraag in te dienen om haar Aandelen te consolideren in de verhouding van 10:1, dat wil zeggen dat 10 bestaande aandelen worden geconsolideerd tot 1 nieuw aandeel van iedere reeds bestaande aandelenklasse. De aanvragen zijn beide onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en deze aankondiging wil dan ook op geen enkele wijze de indruk wekken dat Homburg Invest enige vorm van goedkeuring van de toezichthouder reeds zou hebben ontvangen. Dhr. Richard Homburg is van mening dat zowel alle aandeelhouders als Homburg Invest zelf profijt zullen hebben van deze maatregelen. Het Bestuur van Homburg Invest is van mening dat een NCIB een verstandige bestemming is voor de overtollige liquide middelen die Homburg Invest tot haar beschikking heeft, terwijl als gevolg van de aandelenconsolidatie zowel speculatieve aankopen als manipulatie van de koers van de Aandelen zullen afnemen. Bovendien is Dhr. Homburg van mening dat de aandelen van Homburg Invest een uitstekende waarde vertegenwoordigen en dat de koers van de Aandelen momenteel zwaar ondergewaardeerd is ten opzichte van de nettovermogenswaarde, oftewel ver beneden de intrinsieke waarde van Homburg Invest. Dhr. Homburg stelt: "Het ondersteunen van de koers van Homburg Invest zal het bedrijf aanzienlijk versterken en beter in staat stellen om de kansen te benutten die zich in de huidige marktomstandigheden gaan voordoen." Op basis van de financiële resultaten per 30 juni 2008, gerapporteerd volgens International Financial Reporting Standards (IFRS), bedraagt de nettovermogenswaarde van Homburg Invest CAD$4,74 per gewoon aandeel. Daarbij wordt de nettovermogenswaarde per gewoon aandeel gedefinieerd als het aandeelhoudersvermogen per 20 juni 2008 gedeeld door een aantal uitstaande aandelen. Deze nettovermogenswaarde per gewoon aandeel wordt berekend exclusief de inherente waarde van de ontwikkelingspijplijn van de onderneming alsmede van het grondbezit dat momenteel in handen is van Homburg Invest. Het Bestuur is van mening dat deze niet-opgenomen waarde circa CAD$1,50 per aandeel bedraagt na alle belastingen. Na een wijziging in mei jongstleden geldt IAS 40-Investment Property nu ook voor de verantwoording van vastgoed in aanbouw en vastgoed in ontwikkeling voor toekomstig gebruik als beleggingsvastgoed. Voorheen werden dergelijke projecten verantwoord onder IAS 16-Property, Plant and Equipment, tegen kostprijs tot voltooiing. Als gevolg van deze wijziging kunnen de Vastgoedobjecten in ontwikkeling nu tegen reële marktwaarde in de boeken worden opgenomen, en aangepast via de Winst- en Verliesrekening. Deze verandering zal gelden voor toekomstige boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009. De aanpassingen kunnen eerder worden toegepast op beleggingsvastgoed in aanbouw mits de marktwaarden van beleggingsvastgoedobjecten in aanbouw reeds op de eerdere data zijn vastgesteld. Homburg Invest is momenteel bezig met het vaststellen van de marktwaarde van haar beleggingsvastgoedobjecten in aanbouw en zal voorzover deze marktwaarde betrouwbaar kan worden vastgesteld de wijzigingen vervroegd doorvoeren. Homburg Invest, met hoofdkantoor in Halifax in de Canadese provincie Nova Scotia, bezit en ontwikkelt een gespreide portefeuille van hoogwaardig vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten, woonappartementen en stadshuizen) verspreid over heel Canada, de Verenigde Staten en Europa. -30- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Richard Homburg, Bestuursvoorzitter en CEO Homburg Invest Inc. Tel. +1-902-468-3395 of Dhr. J. Richard Stolle President en COO Homburg Invest Inc. Tel. +31 (0) 20 573 3855 Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die betrekking kunnen hebben op de toekomst en die de veronderstellingen, verwachtingen of intenties van de Onderneming weergeven ten aanzien van toekomstige prestaties, gebeurtenissen of trends. Toekomstverwachtingen worden door de onderneming in goed vertrouwen uitgesproken op basis van de verwachtingen en intenties van het bestuur. Deze verwachtingen zijn echter afhankelijk van marktomstandigheden, acquisities, bezettingsgraden, kapitaalverplichtingen, financieringsbronnen, kostenniveaus, operationele prestaties en andere factoren. Toekomstverwachtingen bevatten derhalve veronderstellingen die afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder: onbekende risico's en onzekerheden, algemene economische omstandigheden, lokale marktfactoren, de prestaties van derden, milieuoverwegingen, en het rentepeil. Ieder van deze factoren kan ertoe leiden dat werkelijk behaalde resultaten afwijken van de veronderstellingen, verwachtingen of intenties die de Onderneming in dit persbericht in goed vertrouwen heeft uitgesproken dan wel gesuggereerd. Uitgesproken verwachtingen zijn derhalve afhankelijk van bekende en onbekende risico's en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De informatie en uitspraken in dit document, met uitzondering van historische informatie, dienen beschouwd te worden als verwachtingen en als zijnde de actuele kijk van het bestuur op toekomstige ontwikkelingen en financiele prestaties die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat feitelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken zijn onder andere, maar niet uitsluitend: algemene economische omstandigheden en ontwikkelingen binnen de vastgoedsector, de concurrentie, en groeibeheer. De in dit persbericht opgenomen informatie is niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Toronto Stock Exchange.