VELCORA HOLDING AB (publ): Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016

  • Nettoomsättning uppgick till 71,8 Mkr (75,4 Mkr).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,4 Mkr (16,3 Mkr).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,8 Mkr (-8,6 Mkr).
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49,6 Mkr (43,7 Mkr, 30 september 2016).

             
Övriga väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

  • Den 6 oktober 2016 meddelade Velcora Holding AB (publ) ("Velcora" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") att Bolagets tidigare vd Richard Tuck hade valt att lämna Bolaget till följd av en önskan om att byta till en ny yrkesroll närmare sin familj i Storbritannien. Bolagets ordförande Peter Schmid gick tillsvidare in som tillförordnad vd och lämnade samtidigt sin roll som styrelseordförande men kvarstod såsom ledamot i styrelsen. Ulrik Smith, styrelseledamot i Velcora och Partner FSN Capital Partners, tillträdde som ny styrelseordförande. Se även avsnittet Förändringar i Bolagets ledningsgrupp .
  • Bolaget undersöker närmare en specifik förvärvsmöjlighet. Se även avsnittet Förvärv och finansiering .

Januari - december 2016

  • Nettoomsättning uppgick till 296,0 Mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 78,3 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,6 Mkr.

Väsentliga händelser efter 31 december 2016

  • Den 23 januari 2017 meddelade Bolaget att Velcoras styrelse utnämnt Peter Schmid till vd för Koncernen. Se även avsnittet Förändringar i Bolagets ledningsgrupp .

             
Kommentar från vd Peter Schmid
Jag vill tacka för styrelsens förtroende att som vd leda Velcora genom Bolagets nästa fas som vi nu går in i. Jag ser stora möjligheter för Bolaget att skapa tillväxt genom att bredda affären med ytterligare erbjudanden gentemot både existerande och nya kunder. Det finns även goda möjligheter att både växa nuvarande affär och komplettera nuvarande erbjudande genom förvärv.

Under 2016 har Koncernens olika affärsområden sett en modest tillväxt jämfört med 2015. Ett antal av Bolagets kunder inom främst Marin samt Olja och gas har under året haft något svagare utsikter, vilket påverkat Koncernens försäljning negativt.

Trots detta har vi under året valt att investera i vår organisation genom ett antal nyckelrekryteringar. Vi har stärkt ledningsgruppen genom tillsättningarna av både en CFO och en marknadsdirektör. Vi har även stärkt försäljnings- och utvecklingsorganisationen med ytterligare ett antal nyckelrekryteringar. Även om dessa investeringar för framtiden håller tillbaka resultatet för 2016 är min sammantagna bedömning att Velcora nu står väl rustat för framtida tillväxt.

Under första kvartalet 2017 ser vi även över försäljnings- och utvecklingsorganisationen ytterligare för att bättre kunna möte våra kunders behov av en innovativ, snabb och flexibel leverans. Under 2017 kommer vi även att fokusera ytterligare på förvärvsmöjligheter.

Förändringar i Bolagets ledningsgrupp
Peter Schmid har av styrelsen i Velcora utnämnts till ny vd för Bolaget och Koncernen. Han har varit styrelseordförande för Bolaget sedan 2016, styrelseledamot sedan 2015 och har dessförinnan följt Koncernen under flera år. Schmid har en gedigen bakgrund inom den globala pumpindustrin med en chefskarriär på mer än tio år inom Xylem koncernen där han bland annat innehaft rollen som Business Unit Manager. Richard Tuck har under kvartalet valt att lämna Bolaget till följd av en önskan om att byta till en ny yrkesroll närmare sin familj i Storbritannien. Tuck tillträdde tjänsten som koncern vd 2010 och var även Koncernens första externa vd efter Roplans grundare Göran Wallenius.

Ulrik Smith ersätter Peter Schmid som styrelseordförande för Velcora. Smith är sedan tidigare styrelseledamot i Bolaget och Partner på FSN Capital Partners AS, vilka är investeringsrådgivare till FSN Capital Funds.

Förvärv och finansiering
Bolaget har tagit det strategiska beslutet att aktivt utvärdera olika förvärvsmöjligheter för att växa nuvarande affär och komplettera Bolagets erbjudande. Bolaget undersöker för tillfället en specifik förvärvsmöjlighet. Ett sådant förvärv kan komma att finansieras helt eller delvis genom ytterligare upplåning, bland annat inom ramen för Velcoras utestående obligation (så kallad Tap Issue ).

Resultat för fjärde kvartalet 2016
Nettoomsättningen uppgick till 71,8 Mkr under kvartalet att jämföra med 75,4 Mkr under samma kvartal föregående år. Europa bidrog under perioden med 45,4 Mkr (47,2 Mkr) till nettoomsättningen medan Övriga världen bidrog med 26,4 Mkr (28,2 Mkr). För helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 296,0 Mkr. För perioden juli - december 2015 uppgick nettoomsättningen till 146,1 Mkr.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,4 Mkr jämfört med 16,3 Mkr under samma kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick EBITDA till 78,3 Mkr. Bolaget gör bedömningen att kostnader av engångskaraktär belastar EBITDA för 2016 med -4,2 Mkr. Kostnader av engångskaraktär borträknade uppgår en uppskattad justerad EBITDA för helåret 2016 till 82,5 Mkr. Vidare är Bolagets bedömning att kostnader av engångskaraktär fördelar sig per kvartal enligt tabell nedan:

Uppskattning av justerad EBITDA
Belopp i Tkr 2015
Kvartal 3
2015
Kvartal 4
2016
Kvartal 1
2016
Kvartal 2
2016
Kvartal 3
2016
Kvartal 4
       
Nettoomsättning70 64575 41975 70274 32574 11571 818
EBITDA20 10016 27621 30720 94421 63214 448
Kostnader av engångskaraktär * 3 1589174001 57302 230
Uppskattad justerad EBITDA23 25917 19221 70722 51721 63216 678

  
* Kostnader av engångskaraktär är sådana kostnader som av bolagets ledning bedöms ligga utanför ordinarie affärsverksamhet såsom exempelvis IFS-konvertering, kostnader för notering av Bolagets obligation med mera.

Efter avdrag för försäljningskostnader, administrationskostnader, forskning och utveckling samt övriga rörelsekostnader och rörelseintäkter uppgår rörelseresultatet för kvartalet till 1,1 Mkr jämfört med 2,8 Mkr för samma kvartal föregående år.

Finansnetto uppgick till -5,4 Mkr, jämfört med -11,2 Mkr samma kvartal föregående år, och bestod huvudsakligen av räntor. Bolagets inkomstskatt för perioden påverkar resultat med 3,5 Mkr jämfört med -0,2 Mkr samma kvartal föregående år.

Periodens resultat för kvartalet uppgick till -0,8 Mkr att jämföra med -8,6 Mkr samma kvartal föregående år. Periodens resultat för helåret 2016 uppgick till -16,6 Mkr att jämföra med -11,1 Mkr för perioden juli - december 2015.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändring av rörelsekapital, för kvartalet uppgick till 6,6 Mkr (15,4 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 Mkr (0,4 Mkr) under samma period samt så uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till -0,2 Mkr (5,0 Mkr) . Likvida medel vid periodens slut uppgick till 49,6 Mkr (74,3 Mkr, 31 december 2015).

Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 420,3 Mkr jämfört med 436,2 Mkr per den 31 december 2015.

Investeringar
Investeringarna under kvartalet uppgick netto till 0,1 Mkr jämfört med -0,4 Mkr samma kvartal föregående år. Investeringarna under helåret 2016 uppgick netto till 1,4 Mkr.

Transaktioner med närstående
Det är Bolagets uppfattning att ingen väsentlig förändring har skett under perioden, vare sig för Koncernen eller för Bolaget, avseende transaktioner med närstående jämfört med förhållandena vid tidpunkten för Koncernens årsredovisning för 2015, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.velcora.com.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande och flera externa faktorer kan påverka Koncernens verksamhet och finansiella ställning. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem.

Två ekonomiska risker Velcora exponeras för är konkurrens samt konjunkturläge . Bolaget är även exponerat för ett antal marknadsrisker såsom ränterisk , valutarisk och råvaruprisrisk . Därutöver tillkommer även kundkreditrisk .

Se även Koncernens årsredovisning för 2015 samt prospekt 2016, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.velcora.com.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen kapitel 9. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2015. Det har inte trätt i kraft några nya IFRS tillägg eller regler som påverkar Koncernen.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari - mars 201727 april 2017
Publicering av årsredovisning för 201727 april 2017
Årsstämma Velcora Holding AB (publ) 12 juni 2017
Delårsrapport januari - juni 20171 augusti 2017
Delårsrapport januari - september 20171 november 2017

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför.

Rapporten för januari - december 2016 har ej granskats av Bolagets revisorer.

Tumba den 10 februari 2017

VELCORA HOLDING AB (PUBL)
(556987-4463)

Ulrik SmithAndreas BruzeliusBjörn Leidelöf
OrdförandeLedamotLedamot
   
Peter Schmid Lennart Sunden Göran Wallenius
Ledamot, vdLedamotLedamot

Notera
Denna information är sådan information som Velcora Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 09.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Schmid, vd, tel: 070-878 43 05
Jonatan Forsberg, CFO, tel: 070-878 43 33

Velcora Holding AB (publ) delårsrapport fjärde kvartalet 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Velcora Holding AB via GlobeNewswire

HUG#2077596