Ahold start terugkoop eigen aandelen ter waarde van € 1 miljard

Amsterdam, 7 maart 2011 - Ahold start met een programma tot de terugkoop van eigen aandelen tot een bedrag van € 1 miljard, dat naar verwachting binnen 18 maanden zal worden afgerond. Dit programma werd op 3 maart jl. aangekondigd en heeft als doel waarde terug te geven aan aandeelhouders. Het programma zal worden uitgevoerd door tussenpersonen via aankopen op de beurs tijdens open en gesloten periodes. Het programma wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de door Aholds jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2010 verleende machtiging en, indien deze wordt verleend, de machtiging zoals voorgesteld aan de jaarlijkse AVA op 20 april 2011. Ahold kan de gewone aandelen die via het programma worden verworven intrekken. Ahold zal wekelijks een persbericht publiceren waarin de voortgang in de uitvoering van het programma wordt gemeld. Ahold Persvoorlichting 020 509 5343 Ahold Investor Relations: 020 509 5213 Waarschuwing Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over de uitvoering van het programma tot inkoop van eigen aandelen en het gebruik van de door Ahold zelf gehouden aandelen en zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals grotendeels besproken in documenten welke in Aholds naam in openbare registers zijn neergelegd and Aholds andere publicaties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk recht, geen verplichting op zich om enige verandering in een toekomstgerichte uitspraak uit dit bericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam "Royal Ahold" of kortweg "Ahold". Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie, is de Engelse versie leidend. This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Ahold via Thomson Reuters ONE [HUG#1494902]