Koninklijke Ten Cate NV : Nettowinst TenCate over eerste halfjaar € 15 miljoen

Samenvatting eerste halfjaar 2012 * Omzetdaling met 9% tot € 540 miljoen (-17% autonoom; +4% valutaeffect; +4% acquisities / desinvesteringen). * EBITA € 32,3 miljoen; -42% (-48% autonoom; +4% valutaeffect;+2% acquisities / desinvesteringen). * Nettowinst € 14,7 miljoen (2011: 33,1 miljoen). * Omzet sector Advanced Textiles & Composites daalt met autonoom 25% door omzetdaling TenCate Advanced Armour en TenCate Defender(TM) M productportfolio (gerelateerd aan Amerikaanse defensie). * Positieve ontwikkelingen bij TenCate Advanced Composites, TenCate Geosynthetics en TenCate Grass (downstream). * Nettowinst per aandeel -56% tot € 0,57. * Bijstelling winstverwachting 2012 en aanscherping strategische focus, gecombineerd met een structurele kostenreductie met een positief toekomstig EBITA-effect van circa € 25 miljoen op jaarbasis (persbericht d.d. 20 juli 2012). Kerncijfers TenCate eerste halfjaar 2012 +-----------------------+---------+---------+-------------+ | x € 1 miljoen | H1 2012 | H1 2011 | Mutatie (%) | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | Omzet | 539,6 | 592,4 | -9% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | EBITA | 32,3 | 56,1 | -42% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | EBITA-marge | 6,0% | 9,5% |   | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | EBIT | 25,0 | 50,1 | -50% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | Winst voor belasting | 18,8 | 44,4 | -58% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | Nettowinst | 14,7 | 33,1 | -56% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ | Winst per aandeel (€) | 0,57 | 1,30 | -56% | +-----------------------+---------+---------+-------------+ Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: 'De voorziene daling van de aan het Amerikaanse leger gerelateerde omzet deed zich in het tweede kwartaal onverwacht in versterkte mate voor. De omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar waren grotendeels gebaseerd op de afgegeven prognoses van het Amerikaanse leger ten aanzien van de afname van TenCate Defender(TM) M producten. Door de sterke omzet- en winstgroei in het eerste halfjaar van 2011, met name door een uitzonderlijke groei in de TenCate Defender(TM) M producten, is de gang van zaken in het eerste halfjaar van 2012, zoals eerder aangegeven, niet vergelijkbaar met die in de eerste helft van 2011. De Amerikaanse budgetbesprekingen en aankomende presidentsverkiezingen resulteerden in lagere defensieuitgaven, mede door vertraging in het vrijgeven van projecten en het terugdringen van voorraden in de Amerikaanse markt. Het beeld voor de toekomst blijft positief, omdat TenCate-materialen legereenheden beschermen en dit thema hoog op de politieke agenda blijft staan. Bescherming van militairen in crisisgebieden blijft derhalve een wereldwijde groeimarkt. De huidige omzetontwikkeling van TenCate Defender(TM) M buiten de Verenigde Staten van Amerika (VS) vormt een goede basis voor een grotere geografische omzetspreiding. De composietmarkten vormen een van de sterkste groeimarkten binnen de TenCate businessportfolio, met een autonome groeiverwachting van ruim boven de 10%. Er zal een aanscherping plaatsvinden van de strategische focus binnen de buy & build-strategie om ook buiten de aerospacemarkt omzetgroei te realiseren. De automotivemarkt biedt kansen voor de door TenCate ontwikkelde composietentechnologieën. Deze markt is momenteel sterk in ontwikkeling, mede gelet op huidige industrietrends. De sector Geosynthetics & Grass liet in het tweede kwartaal autonoom herstel van de resultaten zien, waaraan TenCate Geosynthetics een belangrijke bijdrage leverde. Het proces van winstherstel zal in de komende periodes voortgezet dienen te worden, met een groeiende bijdrage vanuit TenCate Grass'. Gang van zaken in het tweede kwartaal van 2012 De omzet in het tweede kwartaal van 2012 daalde met 10% tot € 283 miljoen. Met name de gevolgen van de omzetdaling binnen de TenCate Defender(TM) M portfolio waren bepalend voor de financiële performance van TenCate. De Europese armouractiviteiten vertoonden groei, die vooral voor rekening kwam van de groeiende activiteiten op het gebied van de bepantsering van helikopters en vliegtuigen. In de VS was daarentegen sprake van een sterke afname van het aantal projecten voor voertuigbepantsering. Positieve ontwikkelingen deden zich voor in de composietenmarkt voor aerospacetoepassingen, alsmede bij de Geosynthetics-groep en TenCate Grass (downstream). Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa (EBITA) daalde met 47% tot € 19,1 miljoen. De nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal € 9,6 miljoen (-59%). Overige financiële informatie eerste halfjaar De investeringen over de eerste zes maanden bleven met € 9,6 miljoen op een relatief laag niveau (2011: € 13,3 miljoen). De belangrijkste investeringen vonden plaats in China (productie geosynthetics), ontwikkelingskosten TenCate ABDS(TM) active blast countermeasure system en in digitaal finishen (Advanced Textiles). De netto rentedragende schuld per eind juni 2012 ligt € 6 miljoen beneden het niveau van juni 2011. De autonome daling van de schuldpositie bedroeg € 57 miljoen, mede door autonome verlaging van het werkkapitaal. De koersontwikkeling van de dollar zorgde voor een belangrijke stijging (€ 34 miljoen) van de schuldpositie (translatie-effect). De debt / EBITDA-ratio bedroeg per eind juni 2,74. Vooruitzichten 2012 In het persbericht van vrijdag 20 juli 2012 is aangegeven dat gedurende de tweede helft van 2012 zich naar verwachting een zekere terughoudendheid op met name de Amerikaanse defensiemarkt zal manifesteren, resulterend in onzekerheid ten aanzien van de timing van overheidsorders. Het is daardoor niet langer aannemelijk dat, zoals eerder werd uitgesproken, de eerder gegeven winstverwachting over geheel 2012 realiseerbaar zal zijn. Er wordt geen nadere winstverwachting voor het lopende jaar gegeven. Aanscherping strategische focus Tevens is aangegeven dat een aanscherping op de buy & build-strategie wordt doorgevoerd, waarbij nadruk wordt gelegd op groei (autonoom en via acquisities en / of allianties) op het gebied van composietmaterialen. Een belangrijke markt hierbij is de automotive-industrie. TenCate zal eveneens structurele kostenbesparingen doorvoeren met een positief EBITA-effect van circa € 25 miljoen op jaarbasis. Hiermee zullen circa 450 arbeidsplaatsen vervallen, onder andere door beëindiging van flexibele contracten en natuurlijk verloop. Het merendeel van de personeelsreducties zal buiten Nederland plaatsvinden en deze zullen naar verwachting geen significante reorganisatielast opleveren. Gang van zaken per sector Sector Advanced Textiles & Composites +---------------+---------+---------+-------------+ | (x € miljoen) | H1 2012 | H1 2011 | Mutatie (%) | +---------------+---------+---------+-------------+ | Netto-omzet | 240,9 | 289,5 | -17% | +---------------+---------+---------+-------------+ | EBITA | 19,0 | 41,2 | -54% | +---------------+---------+---------+-------------+ | EBITA-marge | 7,9% | 14,2% |   | +---------------+---------+---------+-------------+ De autonome daling van de omzet over de eerste helft van het jaar bedroeg 25% (+4% valutaeffect; +4% acquisitie- / desinvesteringseffect). De omzetdaling deed zich vooral voor in de Amerikaanse defensiemarkt. Per saldo daalde de omzet van de TenCate Defender(TM) M producten over het eerste halfjaar met circa US$ 60 miljoen. Er was in het tweede kwartaal sprake van een onverwachte verlaging bij de afroep van orders door de Amerikaanse defensie. Er blijft sprake van een toenemend aantal toepassingen van deze producten bij verschillende onderdelen van het Amerikaanse leger. Een positieve ontwikkeling is eveneens dat de geografische omzetspreiding geleidelijk toeneemt. De vraag naar TenCate Tecasafe(TM) Plus producten bleef zich gunstig ontwikkelen, waarbij de olie- en gasindustrie een belangrijke potentiële markt vormt. Inmiddels zijn initiële orders geboekt bij toonaangevende partijen als Shell, BP, Gazprom en Total. TenCate heeft de Europese productportfolio uitgebreid met nieuwe producten en ondervindt hiervoor een goede belangstelling. De marktgroepen TenCate Advanced Composites en TenCate Advanced Armour lieten als geheel een voortgaande groei zien, die voor rekening komt van de aerospace-, industrial composites- en de Europese armour-compositesactiviteiten. De Europese aerospace-armouractiviteiten toonden een voortgaande groei. Het toekomstperspectief is gunstig. De combinatie van specifieke aerospace- en armourcompetenties biedt TenCate een unieke positie in de markt. Een daling van de Amerikaanse armouromzet resulteerde per saldo in een omzetdaling in het armoursegment van circa € 4,8 miljoen over de eerste zes maanden. De overname van Baycomp, welk bedrijf de basis vormt voor de in ontwikkeling zijnde marktgroep Industrial Composites, heeft reeds een positieve impuls gegeven aan de activiteiten van TenCate op het gebied van composietmaterialen voor nieuwe markten, zoals de automotivemarkt. De ontwikkelingen ten aanzien van het TenCate ABDS(TM) active blast countermeasure system zijn veelbelovend. Hierbij is tevens een aantal overheidsinstanties betrokken. Om reden van vertrouwelijkheid kunnen vooralsnog geen nadere mededelingen worden gedaan ten aanzien van de financiële gevolgen, het tijdstip van de marktintroductie et cetera. Sector Geosynthetics & Grass +---------------+---------+---------+---------+ | (x € miljoen) | H1 2012 | H1 2011 | Mutatie | +---------------+---------+---------+---------+ | Netto-omzet | 261,7 | 267,6 | -2% | +---------------+---------+---------+---------+ | EBITA | 15,8 | 13,9 | +14% | +---------------+---------+---------+---------+ | EBITA-marge | 6,0% | 5,2% |   | +---------------+---------+---------+---------+ De autonome omzetmutatie van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg -10% (+ 4% valutaeffect; +4% acquisities / desinvesteringen). De geosyntheticsactiviteiten in Azië groeiden sterk en kwamen vooral voor rekening van de recente acquisitie van Emas Kiara (Maleisië). Autonoom was sprake van een omzetdaling van 9% bij de Geosynthetics-groep. Voor het geheel van de geosyntheticsactiviteiten was evenwel sprake van een positieve margeontwikkeling, die een belangrijke basis vormde voor de ontwikkeling van de resultaten van deze sector. De groei in de downstreamactiviteiten binnen de Grass-groep is eveneens grotendeels via acquisities tot stand gekomen. Er is toenemende belangstelling van marktpartijen (installatiebedrijven) voor aansluiting bij de downstreamorganisatie van TenCate Grass. TenCate ondersteunt dergelijke partners met de ontwikkeling van nieuwe / innovatieve kunstgrassystemen. GreenFields zag als gevolg hiervan de omzet toenemen. Ook een aantal zelfstandig opererende kwalitatief hoogwaardige partijen neemt, naast GreenFields, de positie van 'preferred partner' in en kan gebruikmaken van de innovatieve kunstgrassystemen en -componenten van TenCate Grass om zich in de markt kwalitatief te onderscheiden. Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services +---------------+---------+---------+---------+ | (x € miljoen) | H1 2012 | H1 2011 | Mutatie | +---------------+---------+---------+---------+ | Netto-omzet | 37,0 | 35,3 | +5% | +---------------+---------+---------+---------+ | EBITA | -2,5 | 1,0 |   | +---------------+---------+---------+---------+ De omzet van de overige activiteiten is gerelateerd aan TenCate Enbi en Xennia Technology. De gang van zaken binnen TenCate Enbi liet per saldo geen belangrijke wijzigingen zien. In de VS was sprake van hoge initiële opstartkosten met betrekking tot componenten voor een nieuw printertype van een belangrijke Amerikaanse klant. In Azië ontwikkelt de gang van zaken zich positief door een toename van kwalificaties voor Japanse producenten van printers en copiers. De TenCate Enbi-vestiging in China (Zhuhai) is mede hierdoor de sterkst groeiende activiteit geworden. Xennia Technology zette de ontwikkelingen ten aanzien van de vergroting van de commerciële focus op industriële decoratie voort. Xennia boekte over het eerste halfjaar een autonome omzetstijging van 27%. De ontwikkelingskosten met betrekking tot procesinnovatie voor textielgerelateerde applicaties (circa € 2,5 miljoen op jaarbasis) drukken vooralsnog het resultaat. Belangrijke stappen zijn gezet ten aanzien van de implementatie van inkjettechnologie binnen TenCate en het creëren van een verdienmodel. In de ontwikkeling van de EBITA komt deels een gewijzigd beleid tot uitdrukking ten aanzien van het activeren van ontwikkelingskosten (Xennia Technology). Deze worden in 2012 voor een belangrijk deel direct als kosten geboekt. Bestuursverklaring 'De raad van bestuur verklaart hierbij dat, voor zover hem bekend, het halfjaarbericht, opgesteld overeenkomstig IAS 34, Interim Financial Reporting, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke Ten Cate nv en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.' Koninklijke Ten Cate nv Almelo, vrijdag 27 juli 2012 Voor meer informatie: Op vrijdag 27 juli 2012 vindt voor de media om 10.30 uur CET in Hilton Amsterdam de persconferentie plaats van de raad van bestuur over de halfjaarcijfers 2012. Om 11.30 uur CET vindt een conference call plaats voor financiële relaties van TenCate. Inbellen op nummer: +31 (0)10-3010805 en vervolgens de participant code 2016# intoetsen. TenCate (corporate) Drs. F.R. Spaan, concerndirecteur business development & investor relations Telefoon       : 0546 544 977 Mobiel          : 0612 961 724 E-mail           : f.spaan@tencate.com Internet         : www.tencate.com Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden: veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX). Persbericht als PDF: http://hugin.info/130798/R/1630015/522273.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Koninklijke Ten Cate NV via Thomson Reuters ONE [HUG#1630015]