KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL)

Press Release December 23, 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL) Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 januari 2014, kl. 14.00 i White & Case Advokat AB:s lokaler på Biblioteksgatan 12 i Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 januari 2014. Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos Bolaget, Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "EGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 3 januari 2014. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 3 januari 2014.  Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren (se ovan). Ombud Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och egenhändigt undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock får fullmaktens giltighetstid vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.ruric.com. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet. 8. Stämmans avslutande. 7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att Bolagets aktiekapital minskas med 180 371 388 kronor, till 80 000 000 kronor. Minskningsändamålet är täckning av förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Antalet aktier i Bolaget är 130 185 694 fördelat på 1 330 266 aktier av serie A och 128 855 428 aktier av serie B. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer aktiernas kvotvärde efter registrering av den föreslagna minskningen således att minska från 2 kronor till cirka 0,61450 kronor. Skälen för styrelsens förslag till minskning av Bolagets aktiekapital är för att skapa förutsättningar för att Bolagets eget kapital enligt den kontrollbalansräkning som upprättas för den andra kontrollstämman enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen ska uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet vid tiden för den andra kontrollstämma som ska hållas inom åtta (8) månader från den dag den första kontrollstämman hölls (denna stämma hölls den 28 juni 2013). Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen. Samtliga dokument som enligt tillämpliga regler ska hållas tillgängliga, kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm, samt på www.ruric.com under minst 2 veckor närmast före bolagsstämman. Samtliga handlingar som avses ovan kommer även att finnas tillgängliga på stämman och skickas även ut till de aktieägare som begär så och uppger sin postadress. ___________________ Stockholm i december 2013 Styrelsen Russian Real Estate Investment Company AB (publ) Press Release - December 23, 2013 (.pdf file): http://hugin.info/141656/R/1751755/590614.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Russian Real Estate Investment Company via GlobeNewswire [HUG#1751755]