Nutreco zet extra stap richting kernactiviteiten

* Op basis van een evaluatie van marktkansen, concludeert Nutreco dat de fundamenten van de strategie 'Driving sustainable growth' nog steeds de juiste zijn * Met een nieuwe organisatiestructuur die meer slagkracht geeft, richt het management zich op de voorgenomen desinvestering van omvangrijke niet- kernactiviteiten en op de nieuwe marktrealiteit * Deze nieuwe organisatiestructuur bevordert tevens innovatie, samenwerkingsverbanden en het creëren van een portfolio van voedingsoplossingen met een hogere toegevoegde waarde * Viggo Halseth, Chief Operating Officer Aquaculture, is met ingang van 6 februari 2014 Chief Innovation Officer in het nieuwe Executive Committee en treedt als zodanig terug als lid van de Raad van Bestuur. Jerry Vergeer, Chief Operating Officer Animal Nutrition en lid van de Raad van Bestuur, treedt met ingang van 6 februari 2014 terug uit de Raad van Bestuur en verlaat Nutreco per 1 juli 2014 * Nutreco past de financiële ambitie van € 400 million EBITA in 2016 aan, als gevolg van de voorgenomen desinvestering, minder omvangrijke acquisities met toegevoegde waarde dan verwacht, en de marktontwikkelingen in Noorwegen * Nieuwe doelstellingen: stijging van de EBITA-marge in de bandbreedte van 5,5% - 6,5% (2013: 5,6%). Een gemiddelde autonome omzetgroei in diervoeding van 3% en in visvoer van 5%. De bestaande strategie voor acquisities met toegevoegde waarde, wordt gehandhaafd Knut Nesse, CEO Nutreco: "Na een zorgvuldig afweging zijn we voornemens om een groot deel van onze niet-kernactiviteiten te desinvesteren. Als onderdeel van dit proces en als reactie op de nieuwe marktrealiteit, hebben we opnieuw naar onze marktkansen gekeken. Op basis daarvan concluderen we dat de fundamenten van onze strategie 'Driving sustainable growth' nog steeds de juiste zijn. Met de voorgenomen desinvestering van onze mengvoer- en vleesactiviteiten in Spanje en Portugal, zetten we een extra stap richting groei van onze kernactiviteiten en groeimarkten. Onze organisatie- en managementstructuur wordt daarop aangepast. De nieuwe topstructuur sluit beter aan op onze strategische prioriteiten en geeft meer slagkracht. Omdat innovatie de belangrijkste motor achter groei is en bijdraagt aan het succes van onze missie 'Feeding the Future', hebben we een Chief Innovation Officer aangesteld. Die gaat innovatie stimuleren, samenwerkingsverbanden realiseren en onze strategische marketing verbeteren. Het doet mij veel genoegen dat Viggo Halseth deze nieuwe taak op zich neemt. Met zijn 30-jarige loopbaan bij Nutreco is hij één van onze meest ervaren managers. Ik heb er alle vertrouwen in dat Nutreco's nieuwe organisatiestructuur een stevig fundament vormt voor duurzame groei in de komende jaren." Marktgerichte organisatiestructuur verbindt strategische prioriteiten met uitvoering De voorgenomen desinvestering van de mengvoer- en vleesactiviteiten in Spanje en Portugal en de groei van producten die mondiaal worden vermarkt, brengen Nutreco dichter bij de kern- en groeimarkten diervoeding en visvoer. De nieuwe organisatiestructuur geeft meer slagkracht om de uitvoering van de 'Driving sustainable growth' strategie te versnellen. Ook geven we hiermee een belangrijke impuls aan innovatie, samenwerkingsverbanden en het creëren van een portfolio van voedingsoplossingen met een hogere toegevoegde waarde. Deze veranderingen zijn een logische stap om onze positie als wereldmarktleider in diervoeding en visvoer te versterken. Belangrijk is dat deze structuur zorgt voor een mondiale aansturing van sleutelgebieden als innovatie, management van samenwerkingsverbanden, inkoop en HR. De bedrijfsstructuur zal bestaan uit twee mondiale business units (Salmon Feed en Feed Additives) en drie regionale business units (Noord- en Zuid-Amerika, Azië en EMEA). Deze bieden voldoende schaal en slagkracht om de groei van nieuwe markten te versnellen. De Raad van Bestuur bestaat uit CEO Knut Nesse en CFO Gosse Boon. Naast de CEO en CFO bestaat het Executive Committee uit de managing directors van de verscheidene business units Martijn Adorf (business unit Feed Additives), Steven Rafferty (Salmon Feed), Hugues LeRuz (Noord- en Zuid-Amerika), Harm de Wildt (EMEA), de nog te benoemen managing director van de business unit Azië, en uit Viggo Halseth (Chief Innovation Officer) en Nalin Miglani (Chief Human Resources & Corporate Development Officer). Veranderingen in de Raad van Bestuur Als gevolg van de voorgestelde topstructuur zijn de Raad van Commissarissen en Jerry Vergeer, lid van de Raad van Bestuur en COO Animal Nutrition, overeengekomen dat laatstgenoemde met ingang van 6 februari 2014 uit de Raad van Bestuur treedt en Nutreco per 1 juli 2014 verlaat. Viggo Halseth, COO Aquaculture, treedt ook per 6 februari 2014 uit de Raad van Bestuur. Hij wordt Chief Innovation Officer en lid van het Executive Committee. Jerry Vergeer heeft sinds zijn aantreden in 2007 als managing director van Nutreco Canada een succesvolle loopbaan gehad bij Nutreco. In 2009 trad hij toe tot de Raad van Bestuur als Executive-Vice President Agriculture (mengvoer en vlees). In 2011 werden de divisies Agriculture en Specialties samengevoegd tot de mondiale divisie Animal Nutrition, waarvan hij Chief Operating Officer werd. Knut Nesse, CEO Nutreco: "We respecteren het besluit van Jerry Vergeer om Nutreco te verlaten. Hij heeft vanaf 2007 een belangrijke bijdrage geleverd aan Nutreco's mondiale activiteiten op het vlak van diervoeding en we wensen hem het allerbeste in de nieuwe stappen die hij gaat nemen." Nieuwe marktrealiteit Met de voorgenomen desinvestering van de mengvoer- en vleesactiviteiten in Spanje en Portugal legt Nutreco meer focus op de groeisegmenten diervoeding en visvoer. De lange termijn perspectieven zijn voor beide markten gunstig. In een wereld met beperkte natuurlijke rijkdommen en een groeiende bevolking, neemt de vraag naar hoogwaardig vlees, melk, eieren, vis en garnalen toe. Nutreco zal de wereldleider zijn in innovatieve en duurzame voedingsoplossingen om de prestaties van dieren, vissen en garnalen optimaal te ondersteunen. De gemiddelde jaarlijkse autonome groei in visvoer op de lange termijn is ongeveer 5%. Echter, op de korte termijn blijft de groei in omzet mogelijk achter als gevolg van het besluit van Nutreco's grootste klant (Marine Harvest) om zelf te investeren in de productie van visvoer in Noorwegen. Nutreco streeft ernaar om wereldmarktleider in zalmvoer te blijven, maar zal ook diversificeren naar andere soorten om de afhankelijkheid van zalmvoermarkt te verkleinen. Het is ook de ambitie van Nutreco om te groeien door middel van acquisities die waarde toevoegen. Nutreco blijft gecommitteerd aan een financieel verantwoorde uitvoering van deze strategie. Het stelt vast dat er minder mogelijkheden zijn voor grote acquisities die waarde toevoegen, dan voorzien. In de nieuwe structuur blijft Nutreco zich richten op autonome groei door innovatie en samenwerkingsverbanden en blijft het zoeken naar mogelijkheden voor acquisities die waarde toevoegen. Bijstelling van financiële doelstellingen als gevolg van de nieuwe marktrealiteit Nutreco blijft zich volledig richten op de strategie 'Driving sustainable growth' en op de fundamenten die aan deze strategie ten grondslag liggen. In november 2011 stelde Nutreco zich ten doel om binnen zijn strikte financiële raamwerk in 2016 een EBITA van € 400 miljoen te realiseren. We hebben deze doelstelling bijgesteld als gevolg van de voorgenomen desinvestering van de mengvoer- en vleesactiviteiten in Spanje en Portugal en de nieuwe marktrealiteit. Nutreco stuurt op het totale rendement voor de aandeelhouder door hogere operationele resultaten, zowel door autonome groei als door middel van acquisities, gecombineerd met een sterke kasstroom en een solide balans. De nieuwe financiële doelstellingen zijn: Nutreco: * Toename van de operationele marge, gedefinieerd als EBITA inclusief corporate kosten en voor bijzondere posten gedeeld door omzet, in de bandbreedte van 5,5% - 6,5% (2013: 5,6%) * Rendement op gemiddelde geïnvesteerd vermogen van ten minste 15% * Handhaving van de strategie voor acquisities met toegevoegde waarde Diervoeding * Toename van de operationele marge, gedefinieerd als EBITA voor bijzondere posten gedeeld door omzet, in de bandbreedte van 6% - 7% (2013: 6,1%). * Gemiddelde autonome omzetgroei van 3% (2013: -0,8%) Visvoer: * Operationele marge, gedefinieerd als EBITA voor bijzondere posten gedeeld door omzet, in de bandbreedte van 6% - 7% (2013: 6,4%). * Gemiddelde autonome omzetgroei van 5% (2013: -1,4%) EINDE PERSBERICHT Aan de redactie (niet voor publicatie) Dit persbericht verschijnt tevens in het Engels. Bij eventuele verschillen tussen beide versies geldt dat het Engelstalige bericht leidend is. Driving sustainable growth Nutreco's strategy 'Driving sustainable growth' is erop gericht om groei en rendementsverbetering te realiseren door middel van innovatieve en duurzame voedingsoplossingen voor zijn afnemers. Nutreco realiseert dit door zich te richten op voedingsoplossingen met een hogere toegevoegde waarde, zoals premixen, speciaalvoer en visvoer, en door expansie in de groeiregio's Latijns- Amerika, Rusland, Azië en Afrika. In deze regio's zullen zowel de productie als de consumptie van voedingsmiddelen op basis van dierlijke eiwitten het meest toenemen. Nutreco Nutreco heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. Onze geavanceerde voeroplossingen zijn de basis voor het voedsel van miljoenen consumenten over de hele wereld. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn verweven in onze bedrijfscultuur, van onderzoek en inkoop van grondstoffen tot producten en diensten voor de agricultuur en aquacultuur. Nutreco beschikt over een rijke historie van ruim 100 jaar ervaring, een solide fundament voor de toekomst. De onderneming heeft circa 7.500 medewerkers in 30 landen en verkoopt haar producten in 80 landen. Nutreco is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam en rapporteerde in 2013 een jaaromzet van 'continuing operations' van € 3,9 miljard. www.nutreco.com Meer informatie: Jurgen Pullens, Director Investor Relations Telefoon:   +31 (0)33 422 6134 Mobiel:     +31 (0)6 51 599 483 E-mail:                 jurgen.pullens@nutreco.com Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen betreffen geen vaststaande feiten. Hieronder vallen onder meer verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven. Iedere verklaring in dit bericht die expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en ramingen zoals het management van Nutreco die op dit moment tot haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden dan ook uitsluitend per de datum waarop zij worden gedaan en wij verplichten ons er niet toe om een eventuele bijstelling daarvan openbaar te maken in het licht van nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. Aan verklaringen die een vooruitblik bevatten, zijn inherente risico's en onzekerheden verbonden. Een aantal belangrijke factoren zou er dan ook toe kunnen leiden dat feitelijke, in de toekomst behaalde resultaten, wezenlijk afwijken van de resultaten zoals deze expliciet of impliciet in enige verklaring die een vooruitblik bevat, zijn aangegeven. Tot dergelijke factoren behoren onder meer marktomstandigheden in Europa, de Verenigde Staten en andere gebiedsdelen waar wij een substantieel deel van onze omzet genereren; het mogelijk in gebreke blijven van debiteuren of tegenpartijen in transacties; de implementatie van de herstructurering van onze onderneming, met inbegrip van de beoogde inkrimping van het personeelsbestand; de betrouwbaarheid van het beleid ten aanzien van risicobeheer, de procedures en de methodes. Nadere informatie over deze en andere factoren is opgenomen in ons jaarverslag. De in dit bericht opgenomen verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden per de datum van deze publicatie en de vennootschappen hebben zich er niet toe verplicht om enige verklaring in dit bericht te actualiseren. Nutreco zet extra stap richting kernactiviteiten : http://hugin.info/133565/R/1759568/595196.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Nutreco via GlobeNewswire [HUG#1759568]