Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 1 752 MSEK (1 694), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (54), inklusive engångsposter om -2 MSEK (0). 
    Exklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 70 MSEK (54).
  • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 4,0 procent (3,2). 
  • Periodens resultat ökade till 32 MSEK (27).
  • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 0,42 SEK (0,35).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -79 MSEK (-83).
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (0,5) vid kvartalets utgång.
 
Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar: 
 
"Lindab inledde 2016 starkt med positiv organisk tillväxt, bättre rörelseresultat och rörelsemarginal. Detta visar att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning, även om det första kvartalet traditionellt sett, i vår säsongsrelaterade verksamhet, är ett kvartal med mindre aktivitet.
 
Products & Solutions uppvisade det bästa rörelseresultatet för ett första kvartal sedan 2008 och organisk tillväxt för tionde kvartalet i rad. Norden som är vår största region fortsätter utvecklas på ett bra sätt. För Sverige var omsättningen den högsta hittills för ett första kvartal. Förbättringarna inom ventilation är den viktigaste anledningen till Products & Solutions goda utveckling.
 
Building Systems organiska tillväxt om 38 procent bidrog till det bästa rörelseresultatet och den bästa rörelsemarginalen för segmentet, i ett första kvartal sedan 2009. Detta är ett resultat av vårt fokus på nyckelkunder och våra strategiska satsningar för att bredda vår verksamhet till fler länder. 
 
Lindab lanserade under första kvartalet UltraLink, en unik och banbrytande mätteknik. Lanseringen är ett mycket viktigt steg för Lindab och bekräftar vår ambition att skapa energi effektiva lösningar och mervärde till våra kunder och slutanvändare. Lindab har under kvartalet deltagit på de två största europeiska mässorna, Mostra i Italien samt Nordbygg i Sverige. På Nordbygg, Skandinaviens största mässa för bygg- och fastighetsbranschen, lanserades för första gången produkter från våra två tidigare förvärv, IMP Klima och MP3, nu anpassade och certifierade för de nordiska marknaderna. 
 
Det stod under kvartalet klart att Lindab även kommer att leverera till den andra etappen av byggnationen av en e-handels-anläggning i Varalöv, Sverige, till ett totalt värde av 60 MSEK. Vi har under kvartalet påbörjat leveranserna till den första etappen av projektet."
 
Slut
 
_________
Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 klockan 14:00 (CET). 
_________
 
Kontakt:  
 
LINDAB  
Anders Berg, VD och koncernchef 
Mobil: +46 (0)70 35 89155 
 
Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Mobil : +46 (0)70 33 85069
 
 
Kort om Lindab:
Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. 
 
Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com .

Lindabs rapport för första kvartalet 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via GlobeNewswire

HUG#2009313