Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Lindab International AB (publ) har den 3 maj 2016 avhållit årsstämma i Grevieparken, Båstad kommun. 220 aktieägare var representerade vid stämman. 
 
Beslut
 
I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten.
 
Val av styrelse  
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Marianne Brismar, Sonat Burman-Olsson och Hans Porat samt nyval av Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson och Peter Nilsson som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.
 
Val av revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma. 
 
Fastställande m m
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
 
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,25 kr per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 6 maj 2016. 
 
Bemyndigande att överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Enligt bemyndigandet får överlåtelse ske vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma.
 
Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode per ledamot innebärande att det totala arvodet uppgår till 2 500 000 kr. Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 
 
Valberedning
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. 
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Slut
 
_________
Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 klockan 07.40 (CET). 
 
Kontakter: 
 
LINDAB  
Anders Berg, VD och koncernchef 
Mobil: +46 (0)70 35 89155 
 
 
Fredrik Liedholm, chefsjurist, M&A- och HR direktör
Mobil: +46 (0)72 38 85742
 
 
Kort om Lindab  
Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. 
 
Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.
 
Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com .
Pressmeddelande som PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via GlobeNewswire

HUG#2009677