Delta Lloyd maakt succesvolle verkoop en prijs van belang in Van Lanschot bekend

NIET VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ANDERE JURISDICTIES WAARIN UITGAVE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN

Amsterdam / 's-Hertogenbosch, 9 juni 2016

 

Belangrijkste aspecten van de Aanbieding

  • Aanbiedingsprijs: €16,00 per Aangeboden Certificaat (de "Aanbiedingsprijs")
  • 11.272.729 door Delta Lloyd (zoals hieronder omschreven) gehouden Aangeboden Certificaten (de "Aangeboden Certificaten") zijn toegewezen (de "Aanbieding"), wat leidt tot een omvang van de Aanbieding van in totaal €180,4 miljoen, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie [1] . Dit kan stijgen naar €198,4 miljoen als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend
  • Het aantal inschrijvingen onder de Aanbieding overtrof het aantal Aangeboden Certificaten meerdere keren; veel belangstelling van gerenommeerde institutionele beleggers en Nederlandse particuliere beleggers
  • De Aanbieding maakt onderdeel uit van Delta Lloyd's management-acties en kapitaalsmaatregelen. De netto opbrengst van de Aanbieding zal de solvabiliteitsratio van Delta Lloyd verhogen met ongeveer 8%punt, waarmee deze op pro forma basis uitkomt op 162%
  • Leden van de Executive Board van Van Lanschot hebben zich ingeschreven voor een totaalbedrag van € 1.060.000; deze inschrijving is volledig toegewezen
  • Dit persbericht dient ook als een pricing statement en is gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Het persbericht is ook beschikbaar op de websites van de Vennootschap en Delta Lloyd

Hans van der Noordaa, bestuursvoorzitter Delta Lloyd: "De succesvolle verkoop van ons belang in Van Lanschot levert een stijging op van 8%punt in onze solvabiliteitsratio en brengt deze ratio op 162%. Dat is in de bovenste helft van de bandbreedte die wij beogen. Wij boeken duidelijk resultaat met ons kapitaalplan en we houden onze focus op het generen van kapitaal, waardoor wij waarde creëren voor onze stakeholders. Ik heb er alle vertrouwen in dat de aandeelhouders in Van Lanschot zullen profiteren van de toegenomen free float en wij wensen alle stakeholders van de onderneming het beste voor de toekomst."

Karl Guha, voorzitter van de Executive Board van Van Lanschot: "We zijn heel tevreden met dit resultaat, dat bewijst dat er veel belangstelling is bij institutionele en particuliere beleggers. Onze nieuwe aandeelhoudersbasis heeft een hoge kwaliteit en steunt onze strategie en positionering als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager. Het aandeel, het bedrijf en onze aandeelhouders zullen profiteren van de toegenomen liquiditeit. We zijn Delta Lloyd dankbaar voor hun trouwe aandeelhouderschap van meer dan veertig jaar, en wensen hen het beste voor de toekomst."[1] De Joint Global Coordinators hebben een overtoewijzingsoptie toebedeeld gekregen van tot 10% van het totaal aantal van Aangeboden Certificaten verkocht in de Aanbieding, op grond waarvan de Joint Global Coordinators Delta Lloyd mogen verplichten om maximaal 1.127.271 bestaande certificaten ("Aanvullende Certificaten") tegen de Aanbiedingsprijs te verkopen, uit te oefenen tot 8 juli 2016

Voor het volledige persbericht en nadere informatie

https://corporate.vanlanschot.nl/offering

Delta Lloyd                                                                                      

Media Relations             
+31 20 594 44 88, mediarelations@deltalloyd.nl                                               

Investor Relations         
+31 20 594 96 93, ir@deltalloyd.nl                                                                          

Van Lanschot

Mediarelations               
+31 20 354 4585,
mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations         
+31 20 354 4590,
investorrelations@vanlanschot.com

Over Delta Lloyd
Delta Lloyd NV levert producten en diensten op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen, vermogensbeheer en bancair gebied aan 4,2 miljoen klanten in Nederland en België. Wij maken gebruik van meerdere kanalen om onze producten onder bekende en goed aangeschreven merknamen te verspreiden:  Delta Lloyd, BeFrank, OHRA en ABN AMRO Insurance. Wij hebben 4.130 fulltime werknemers in dienst, waarvan 3.647 in Nederland en 483 in België. Delta Lloyd is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Brussel.

Over Van Lanschot
Van Lanschot NV is de moedermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank in Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot, een vermogensbeheerder die opereert onder de merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, en heeft als doelstelling de vorming en instandhouding van vermogen voor haar cliënten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer

Dit persbericht is een Nederlandse vertaling van het Engelse persbericht. Bij interpretatieverschillen tussen de Engelse en de vertaalde Nederlandse versie is de Engelse versie leidend. De inhoud van dit bericht is opgesteld door en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Delta Lloyd en
Van Lanschot NV (de "Vennootschap"). De in dit bericht verstrekte informatie dient louter als achtergrondinformatie en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. Personen dienen niet, om welke reden ook, af te gaan op de in dit bericht verstrekte informatie of de juistheid, redelijkheid of volledigheid daarvan.

Deze materialen zijn niet bestemd voor verzending, distributie of publicatie, direct noch indirect, gedeeltelijk noch als geheel, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of enige andere jurisdictie waar dat tot overtreding van het toepasselijk recht zou leiden.

Deze materialen zijn louter informatief en niet bedoeld als een aanbieding om effecten in de Vennootschap, en dergelijke effecten (de Effecten ) te verkopen, een aanbod tot het inschrijven voor of kopen van, of een uitnodiging tot het kopen van of inschrijven voor enige effecten, of het verwerven van enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de voorgenomen transactie of anderszins, noch zal er enige koop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in weerwil van toepasselijke wet- en regelgeving. Effecten zullen niet anders worden aangeboden dan door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van het toepasselijk recht in de relevante jurisdictie.

De Effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act ) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder voorafgaande registratie of ontheffing van de registratievereisten voortvloeiend uit de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkele intentie om enig deel van de aanbieding te doen in de Verenigde Staten of om een publieke aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dit document alsmede het andere materiaal verband houdend met de Effecten alleen verspreid onder, en is het alleen gericht tot, en iedere investering of gerelateerde activiteit waar dit document betrekking op heeft zal alleen beschikbaar zijn voor, en zal alleen gesloten worden met " qualified investors " (zoals gedefinieerd in section 86(7) van de Financial Services and Markets Act 2000) diegenen die (i) kwalificeren als " investment professionals " zoals bedoeld in Article 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order ) of (ii) kwalificeren als " high net worth entities "zoals bedoeld in Article 49(2)(a) tot en met (d) van de Order (naar alle kwalificerende personen tezamen wordt verwezen als "relevante personen"). Personen die geen relevante personen zijn zouden geen enkele actie moeten ondernemen op basis van dit document en zouden ook niet uit moeten gaan van de hierin opgenomen informatie.

De Vennootschap heeft, buiten Nederland, geen enkele aanbieding van Effecten van het publiek in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte toegestaan. Met betrekking tot alle andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, buiten Nederland, die de Prospectus Richtlijn hebben geïmplementeerd (ieder een Relevante Lidstaat ), is geen enkele actie ondernomen en zal er geen enkele actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen die publicatie van een prospectus vereist in enige Relevante Lidstaat. Als gevolg daarvan mogen de Effecten alleen worden aangeboden in de Relevante Lidstaat (i) aan rechtspersonen die kwalificeren als "professionele belegger" zoals bedoeld in de Prospectus Richtlijn, of (ii) in iedere andere omstandigheid binnen het toepassingsbereik van artikel 3 lid 2 van de Prospectus Richtlijn.

In de context van deze paragraaf betekent de uitdrukking "aanbieding aan het publiek" de communicatie, in iedere vorm en via elk middel van voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de Effecten die worden aangeboden en de belegger in staat stellen om te beslissen tot uitoefening, aankoop of inschrijving voor/in de Effecten, door een maatregel ter implementatie van de Prospectus richtlijn in de desbetreffende lidstaat en de uitdrukking Prospectus Richtlijn betekent Richtlijn 2003/71/EG (en wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EG, voor zover geïmplementeerd in de Relevante Lidstaat) en inclusief eventuele relevante implementeringsmaatregelen in de Relevante Lidstaat.

Er mag geen actie worden genomen door de Vennootschap die een aanbieding van Effecten of het bezit of verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar actie voor dat doel is vereist zou toestaan.

De verzending, distributie of publicatie van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties beperkt worden door de wet en dus dienen personen in dergelijke jurisdicties zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Ieder aanbod om Effecten in de Aanbieding te verwerven wordt uitsluitend gedaan, en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in, het prospectus dat in verband met de aanbieding is opgesteld. Exemplaren van het prospectus kunnen kosteloos worden verkregen van de Vennootschap, Kempen of via de website van de Vennootschap.

Iedere aankoop van Effecten onder de Aanbieding dient louter te worden verricht op grond van de in het prospectus vervatte informatie. De informatie in dit persbericht kan worden gewijzigd.

Het verwerven van beleggingen in verband met dit persbericht kan de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico dat deze het volledige geïnvesteerde bedrag verliest. Personen die overwegen dergelijke beleggingen te plegen dienen een geautoriseerd persoon te raadplegen die is gespecialiseerd in advisering over dergelijke beleggingen. Dit bericht vormt geen aanbeveling met betrekking tot de Aanbieding. De waarde van aandelen kan zowel stijgen als dalen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen omtrent de geschiktheid van de Aanbieding voor de betreffende persoon.

Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V.,
Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A., en hun verwante ondernemingen kunnen in verband met de Aanbieding van de Aandelen een gedeelte van de Aandelen onder de Aanbieding opnemen als hoofdpositie en in die capaciteit dergelijke Effecten en overige effecten van de Vennootschap of verwante beleggingen in verband met de Aanbieding of anderszins voor eigen rekening aanhouden, kopen, verkopen of ter verkoop aanbieden. Dit betekent dat verwijzingen in het prospectus  naar de Effecten die worden uitgegeven, aangeboden, verworven, geplaatst of waarop wordt ingetekend of die anderszins worden verhandeld, dienen te worden gelezen als tevens bevattende een uitgifte of aanbieding aan, of intekening, verwerving, plaatsing of verhandeling door, Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen in dergelijke hoedanigheid. Verder kunnen Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen financiële regelingen aangaan (waaronder swaps of contracts for differences ) met beleggers, in verband waarmee Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen van tijd tot tijd Effecten kunnen verwerven, aanhouden of vervreemden. Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. zijn niet voornemens de hoogte van dergelijke beleggingen of transacties openbaar te maken, anders dan in verband met juridische of regulatore verplichtingen daartoe.

Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. of hun respectievelijke directeuren, leidinggevenden, werknemers, adviseur of agenten aanvaarden geen van alle enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en doen geen enkele toezegging of garantie, impliciet of expliciet, betreffende de waarheid, juistheid of volledigheid van de informatie in dit bericht (of de weglating van informatie in dit bericht) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap of Delta Lloyd, hun dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen, noch in schriftelijke, mondelinge, visuele of elektronische vorm en hoe ook doorgegeven of beschikbaar gemaakt, of enig verlies dat als gevolg van enig gebruik van dit bericht of haar inhoud of anderszins in verband daarmee hoe ook is ontstaan.

Goldman Sachs International als Stabilisation Agent, of een van haar agenten namens de Managers, kan (maar is niet verplicht), en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, Effecten overtoewijzen of andere transacties effectueren ten einde de marktprijs van de Effecten te ondersteunen op een hoger niveau dan anders op de open markt zou gelden. De Stabilisation Agent is niet verplicht dergelijke transacties aan te gaan en dergelijke transacties kunnen worden geëffectueerd op iedere effectenmarkt, onderhandse markt, beurs (waaronder Euronext Amsterdam) of anderszins en deze kunnen worden verricht op ieder willekeurig moment vanaf de Datum van Afronding, eindigend niet later dan 30 kalenderdagen na de datum van publicatie van de verklaring van prijsvorming. De Stabilisation Agent of enige van haar agenten zijn niet verplicht stabiliserende transacties te effectueren en er wordt geen verzekering gegeven dat stabiliserende transacties zullen worden aangegaan. Dergelijke stabiliserende transacties kunnen, indien daarmee wordt aangevangen, op ieder willekeurig moment en zonder enige kennisgeving vooraf worden beëindigd. Behoudens voor zover voorgeschreven bij wet of regelgeving hebben noch de Stabilisation Agent noch enige van haar agenten het voornemen de hoogte van eventuele overtoewijzingen en/of stabilisatietransacties onder de Aanbieding bekend te maken. Noch De Vennootschap, noch Delta Lloyd noch enige van maar Managers doen enige toezegging of voorspelling omtrent de richting of omvang van enig effect die de hierboven beschreven transacties kunnen hebben op de prijs van de Effecten of enige andere effecten van de Vennootschap.

Goldman Sachs International en UBS Limited (tezamen, de Joint Global Coordinators ) en Merrill Lynch International en ABN AMRO Bank NV (samen de Joint Bookrunners en samen met de Joint Global Coordinators, de Managers ) treden uitsluitend op voor de Vennootschap en Delta Lloyd en niemand anders in verband met een aanbieding van beleggingsinstrumenten en zijn niet verantwoordelijk voor iemand anders dan de Vennootschap en Delta Lloyd voor wat betreft het verstrekken van de bescherming of het verstrekken van advies met betrekking tot enige aanbieding of transactie of overeenkomst waarnaar hierin wordt verwezen. De Joint Global Coordinators en Merrill Lynch International zijn beide geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en worden gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Van Lanschot via GlobeNewswire

HUG#2019117