Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Idag, den 14 juni 2016, hölls årsstämma i BIMobject AB ("BIMobject"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att sju styrelseledamöter ska utses. Stämman beslutade även att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till Michael Thydell. Vidare beslutade stämman att två revisorer ska utses och att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Phillippe Butty, Sven Holmgren, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Christian Rasmusson, Johannes Reischböck och Michael Thydell som styrelseledamöter samt att omvälja Sven Holmgren som styrelseordförande. Vidare beslutades att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2019

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

 

Emission av teckningsoptioner 2016/2019

Emissionen vilken omfattar högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2016/2019, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 

  1. Antal emitterade teckningsoptioner
    Bolaget ska utge högst 200 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av högst 200 000 nya aktier i Bolaget.
  2. Teckningsrätt
    Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma BIMobject Sverige AB i enlighet med villkoren i punkt 3 nedan.
  3. Emissionskurs
    Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av BIMobject Sverige AB för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nyckelpersoner som nyanställs i Bolaget, dock senast den 30 december 2017. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med Black & Scholes modellen i samband med nytilldelning. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 125 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under de tio senaste handelsdagarna i bolagets aktie som föregår dagen för beräkning med Black & Scholes i samband med tilldelning, dock ej under aktiens kvotvärde.
  4. Tid för teckning
    Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 15 juni 2016 till och med den 22 juni 2016 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
  5. Betalning
    Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag enligt punkt 3 ovan.
  6. Ökning av aktiekapitalet
    Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 8 800 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner

  1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
    Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 19 augusti 2019 till och med den 9 september 2019, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
  2. Utdelning
    Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
  3. Omräkningsvillkor m.m.
    Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning i samband med nyrekrytering av nyckelpersoner till Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

 

Utspädningseffekt

  1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 200 000 aktier och aktiekapitalet öka med 8 800 kronor;
     
  2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,9 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har 522 500 utestående teckningsoptioner av serie 2015/2018 vilka berättigar till teckning av 522 500 nya aktier i bolaget under perioden 10 augusti 2018 till 31 augusti 2018 till en teckningskurs om 12,79 kronor. 

Kostnader
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för expansion av verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

 

Malmö i juni 2016
BIMobject AB (publ)
STYRELSEN

 

Om BIMobject®

BIMobject AB är, med sitt molnbaserade content management-system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över. 

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik. 

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.  

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global
BIMobject AB (publ) - NASDAQ First North Stockholm - Ticker: BIM

Certified Advisor: Sedermera Fondkommission

https://bimobject.com

kommunike_fran_arsstamma_i_BIMobject_ABThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via GlobeNewswire

HUG#2020525