Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

 

Helsingfors, den 21 juli 2016 klockan 09:05

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicinteknologibolag med ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering .

Aktieägarna i Nexstim Abp kallas till Nexstims extra bolagsstämma den 18 augusti 2016. Stämman inleds klockan 14:00 (EET) i Hotel Havens auditoriumpå adress Unionsgatan 17 Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för stämman inleds klockan 13:30.

A. Ärenden på den extra bolagsstämmans dagordning

Vid den extra bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1                                     Stämmans öppnande

2                                     Stämmans konstituering

3                                     Val av protokolljusterare och rösträknare

4                                     Fastställelse av att stämman blivit behörigen sammankallad

5                                     Fastställande av närvarolista och röstlängd

6                                     Beslut avseende transaktionen (enligt definitionen nedan)

6.1                                Beskrivning av Transaktionen

Nexstim tillkännagav den 21 juli 2016 (" Pressmeddelandet ") sina planer på att stärka sitt rörelse- och tillväxtkapital genom en riktad aktieemission på 500 000 euro, ett konvertibelt skuldebrevslån på 5 miljoner euro, stand-by equity facility -avtal på 6,5 miljoner euro samt särskilda rättigheter som berättigar till aktier (" Teckningsoptionerna ") till Bracknor Investment (" Bracknor ") och till Nextims nuvarande aktieägare, den finska innovationsfonden Sitra (" Sitra ", tillsammans med Bracknor " Investerarna ").

De aktier som ska emitteras genom det konvertibla skuldebrevslånet och stand-by equity facility -avtalen kommer att tecknas för och intäkterna därifrån kommer att betalas ut till Nexstim under den period som infaller under de kommande 24 månaderna fram till augusti 2018 i enlighet med de villkor som har överenskommits separat mellan Nexstim och de båda Investerarna.

Förutom den riktade aktieemissionen, det konvertibla skuldebrevslånet ochstand-by equity facility -avtalen, ger Teckningsoptionerna Investerarna rätt att teckna nya aktier i Nexstim eller befintliga aktier som ägs av Nexstim enligt redogörelsen i Pressmeddelandet.

Transaktionen, inklusive den riktade emissionen, det konvertibla skuldebrevslånet, stand-by equity facility -avtalen och Teckningsoptionerna (nedan " Transaktionen "), är villkorade av bland annat inhämtandet av nödvändiga fullmakter från Nexstims extra bolagsstämma. Transaktionen och de avtal som har ingåtts separat mellan Nexstim och de båda Investerarna beskrivs närmare i Nexstims Pressmeddelande.

Styrelsen har utvärderat olika strategier och alternativ för att säkerställa en tillräcklig finansiering av Nexstims verksamhet, och har kommit fram till att Transaktionen är det mest fördelaktiga alternativet för Nexstims kapitalanskaffning upp till det belopp som krävs för att trygga den löpande verksamheten (going concern) och den framtida tillväxten. Det finns därför synnerligen tungt vägande ekonomiska skäl att utfärda särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning i de riktade emissionerna i samband med Transaktionen.

För att genomföra Transaktionen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman ska fatta beslut om att (i) befullmäktiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier till Nexstim självt utan vederlag; (ii) befullmäktiga styrelsen att besluta om riktade aktieemissioner inklusive riktade aktieemissioner utan vederlag; samt (iii) befullmäktiga styrelsen att besluta om emissioner av särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

De föreslagna fullmakterna som beskrivs i punkterna 6.2-6.4 nedan kommer inte, om de godkänns av den extra bolagsstämman, att upphäva varandra eller ersätta tidigare fullmakter som har beviljats styrelsen.

Följande förslag från styrelsen i punkterna 6.2-6.4 bildar en helhet som måste antas i samtliga enskilda delar genom ett enda beslut.

6.2                                Befullmäktigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier till Nexstim självt utan vederlag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta ett eller flera beslut om riktade emissioner av nya aktier till Nexstim självt utan vederlag för syftet av Transaktionen. Eventuell överlåtelse av befintliga aktier som Nexstim äger och som har emitterats med stöd av denna punkt 6.2 ska ske i enlighet med den fullmakt som det hänvisas till nedan i punkt 6.3.

Befullmäktigandet skulle bestå av upp till 15 000 000 aktier sammanlagt. Styrelsen ska befullmäktigas att fatta beslut rörande alla övriga villkor för emissionerna av aktier enligt nedan. Fullmakten ska vara giltig i fem (5) år från den dag då beslutet fattades av den extra bolagsstämman.

6.3                                Befullmäktigande för styrelsen att besluta om riktade emissioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier eller om att överlåta befintliga aktier som ägs av Nexstim för syftet av Transaktionen, genom ett eller flera beslut enligt vad som anges ovan och vad som följer.

Det sammanlagda antal nya aktier som ska emitteras eller befintliga aktier som Nexstim äger och som ska överlåtas i de riktade aktieemissionerna enligt denna punkt 6.3 ska inte överstiga 15 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 184,80 % av de befintliga aktierna och rösterna i Nexstim. Av det maximala antalet på 15 000 000 aktier kan ett högsta antal om 750 000 aktier emitteras utan vederlag till Bracknor och Sitra för att täcka de arvoden som hänför sig till Transaktionen och som ska betalas av Nexstim.

Styrelsen ska befullmäktigas att besluta om alla övriga villkor för de riktade emissionerna. Nyemissionerna eller överlåtelserna av befintliga aktier som Nextstim äger skulle ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom riktade emissioner. Som nämnts ovan i punkt 6.1 finns det synnerligen tungt vägande ekonomiska skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning.

Fullmakten ska vara giltig i fem (5) år från den dag då beslutet fattades av den extra bolagsstämman. Denna fullmakt ska inte ersätta tidigare fullmakter som har beviljats styrelsen.

6.4                                Befullmäktigande för styrelsen att besluta om emissioner av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta ett eller flera beslut om emissioner av särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt vad som avses i 10 kap. 1 § i den finska aktiebolagslagen (624/2006, med ändringar) för syftena med det konvertibla skuldebrevslånet och emissioner av Teckningsoptionerna till Investerarna, enligt ovan och enligt följande.

Det sammanlagda antal nya aktier som ska emitteras eller befintliga aktier som Nexstim äger och som ska överlåtas på grundval av särskilda rättigheter som berättigar till aktier emitterade enligt denna punkt 6.4 ska inte överskrida 18 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 211,76 % av de befintliga aktierna och rösterna i Nexstim.

Styrelsen ska befullmäktigas att besluta om alla övriga villkor för emitteringar av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Enlig vad som nämns ovan i punkt 6.1 finns det synnerligen tungt vägande ekonomiska skäl för att utfärda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Fullmakten ska vara giltig i fem (5) år från den dag då beslutet fattades av extra bolagsstämman. Denna fullmakt ska inte ersätta tidigare fullmakter som har beviljats styrelsen.

7                                     Stämmans avslutande

B. Framlagda dokument inför extra bolagsstämman

Förslagen till dagordning för extra bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Beslutsförslagen i de ärenden som har upptagits på extra bolagsstämmans dagordning finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från stämman läggs ut på ovan nämnda webbplats senast den 1 september 2016.

C. Anvisningar för deltagarna på bolagsstämman

1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen

Varje aktieägare som den 8 augusti 2016 är registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i den extra bolagsstämman. En aktieägare vars aktier har registrerats på vederbörandes personliga värdeandelskonto har även upptagits i Nexstims aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska registrera sig senast den 15 augusti 2016 kl. 10:00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas på följande sätt:

                                  (a)         på Nexstims webbplats: www.nexstim.com, eller

                                  (b)         per brev till Nexstim Abp, "Extra bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer och, vid behov, namn på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim används endast för den extra bolagsstämman och hanteringen av registreringarna inför stämman.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta i den extra bolagsstämman med stöd av sådana aktier som skulle ge vederbörande rätt att vid tidpunkten för den extra bolagsstämman, dvs. den 8 augusti 2016, vara registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Rätten att delta i den extra bolagsstämman kräver dessutom att aktieägaren med stöd av dessa aktier har registrerats i den tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab senast den 15 augusti 2016 klockan 10:00. När det gäller förvaltarregistrerade aktier utgör detta också vederbörlig anmälan till den extra bolagsstämman.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier  bör omgående begära anvisningar från sin depåbank för att bli antecknade i Nexstims aktieägarförteckning, för givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälan inför extra bolagsstämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i extra bolagsstämman i Nexstims tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska

  • senast den 8 augusti 2016 vara registrerade i den förteckning över aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
  • För att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB och ordna att det depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 8 augusti 2016 och därför bör det depåförande institutet underrättas i god tid före detta datum.
  • begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast den 9 augusti 2016 klockan 10:00 svensk tid.

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB anses utgöra en registrering för att närvara vid den extra bolagsstämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i den extra bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på extra bolagsstämman.

Om en aktieägare deltar i den extra bolagsstämman genom flera ställföreträdare som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med registreringen för extra bolagsstämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, "Extra bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på stämman.

Språket på stämman är finska. Under mötet kommer en del av materialet att presenteras på engelska.

På datumet för denna kallelse till den extra bolagsstämman, daterad den 201 juli 2016, uppgick det totala antalet aktier och röster i Nexstim till 8 116 833.

Helsingfors den 21 juli 2016

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                 
Martin Jamieson, VD                                                                                   +447 715 16 39 42
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                         +358 (0)92 538 02 46

Consilium Strategic Communications                                                        +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                         nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknologibolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim AbpThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexstim Oyj via GlobeNewswire

HUG#2029792