Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2016

FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL I BÅDA SEGMENTEN.
BUFAB  ÖPPNAR DOTTERBOLAG I SINGAPORE

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 668 (577) MSEK.
  Den organiska tillväxten var 4 procent
 • Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet ökade till 66 (52) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 9,8 procent (9,0)
 • Resultatet per aktie ökade till 1,22 (0,87) SEK

Januari - september 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 148 (1 847) MSEK.
 • Den organiska tillväxten var 4 procent
 • Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet ökade till 219 (159) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 10,2 procent (8,6)
 • Resultatet per aktie ökade till 4,06 (2,78) SEK

KONCERNEN I SAMMANDRAG 

  Kvartal 3  D Jan-sep D 12 mån
rullande
Helår
MSEK 2016 2015 % 2016 2015 % 2015/16 2015
Orderingång 665 58214 2 143 1 84616 2 760 2 463
Nettoomsättning 668 57716   2 148   1 84716   2 760   2 458
Bruttoresultat 194 15922 623 51022 790 677
Bruttomarginal, % 29,0 27,5  29,0 27,6  28,6 27,5
Rörelsekostnader -128 -10720 -404 -35115 -533 -480
Rörelseresultat 66 5226 219 15938 257 197
Rörelsemarginal,% 9,8 9,0  10,2 8,6  9,3 8,0
Resultat efter skatt 46 3341 155 10646 173 125
Resultat per aktie, SEK    1,22   0,87  41   4,06 2,78  46   4,55 3,27

   
         
VD-KOMMENTAR

Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 16 procent. De förvärv vi har genomfört under de två senaste åren har utvecklats väl och fungerar bra ihop med övriga dotterbolag. Bufab åstadkom i kvartalet också tydlig organisk tillväxt i båda rörelsesegmenten tack vare ökade marknads­andelar och något starkare underliggande efterfrågan.

Bruttomarginalen stärktes betydligt i kvartalet jämfört med föregående år. Förstärkningen berodde framförallt på inköpsbesparingar. Den starkare bruttomarginalen samt ett gott bidrag från förvärvade bolag ledde även till en förbättrad rörelsemarginal, trots något höga kostnader i kvartalet.

I segment Sweden ökade nettoomsättningen med 6 procent, främst drivet av organisk tillväxt.  Marknadsandelen bedöms som något högre, vilket vi ser som ett tecken på att vårt långsiktiga och intensiva arbete med försäljningen på vår hemmamarknad börjar bära frukt. Ökningen är särskilt glädjande mot bakgrund av ökad osäkerhet bland kunder i telekommuni­kations­sektorn. Bruttomarginalen och rörelsemarginalen stärktes.

Segment International utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade med 21 procent tack vare förvärv och ökade marknadsandelar. Den organiska tillväxten var 4 procent, vilket var lägre än tidigare under året på grund av svagare marknadstillväxt. Trots denna avmattning ser vi fortsatt tillväxt på de flesta viktigare marknader med undantag av Kina och Norge. Vi har ännu inte sett några negativa effekter på försäljningsvolymerna på grund av en förestående Brexit. En stärkt bruttomarginal i kvartalet motverkades till viss del av högre rörelsekostnader, framförallt för inkurans och negativ valutaeffekt. Vi fortsätter att stärka försäljningsorganisationen i segmentet. I perioden öppnade Bufab till exempel ett dotterbolag i Singapore i linje med vår ambition att öka vår närvaro i Asien. Totalt ökade rörelsevinsten i segment International med 30 procent.

Hittills under året har Bufab haft en god utveckling med både organisk och förvärvad tillväxt, ökade marginaler, förbättrat resultat och ett gott kassaflöde. En ökad osäkerhet i omvärlden, något svagare orderingång, rådande valutakurser och en risk för ökande råmaterialpriser är utmaningar inför slutet av 2016 och 2017. Genom ökade marknadsandelar och förbättrad effektivitet inom inköp och logistik avser vi trots detta att åstadkomma en fortsatt god utveckling. Dessutom ser vi möjligheter att genomföra ytterligare värdeskapande förvärv.   

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober 2016 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 1452 555566, UK 08444933800, Sverige 0850336434 alt USA 16315107498. Konferenskod: 81029778.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

   
KONTAKT

Jörgen Rosengren  
CEO 
+46 370 69 69 01
jorgen.rosengren@bufab.com

Thomas Ekström
CFO och IR-direktör
+46 370 69 94 01
thomas.ekstrom@bufab.com

OM BUFAB

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity TM   syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 940 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 2,8 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 9 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information www.bufab.com .

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 8.00 CET.

Q3 2016_svensk - 161025 cleanThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bufab Group via GlobeNewswire

HUG#2051117