Arc Aroma Pure AB : 161026 Ny patentansökan inlämnad

Pressmeddelande 2016-10-26

Arc Aroma Pure : Ytterligare en patentansökan inlämnad

Ytterligare en patentansökan har lämnats in och registrerats av Patentverket. Uppfinningen avser en lösning som möjliggör ett enkelt och säkert byte av elektroder i CEPT ® kammaren. Elektroderna är förbrukningsdetaljer som kommer att generera återkommande intäkter, det är viktigt att dessa kan bytas snabbt utan produktionsbortfall även om behandlingskammaren sitter monterad i en produktionslinje integrerad i bolagets CEPT ® plattform. Ansökan avser också optimala konfigurationer, geometri och placering av elektroderna samt deras anslutning till CEPT ® generatorn. Ansökan har tagits fram i ett nära samarbete med vårt patentombud vid AWAPATENT.

Elektroderna är centrala komponenter i behandlingskammaren och i CEPT ® plattformen, dessutom är dessa förslitningsdetaljer som måste ersättas efter en viss tids användning. Vid bytet är det viktigt att detta kan ske säkert och med minsta möjliga störning av driften. Den aktuella lösningen möjliggör för slutanvändaren att byta elektroderna i fält med några få enkla ingrepp. Elektroderna är förbrukningsdetaljer som genererar återkommande intäkter till bolaget varför utbytet måste ske enkelt och på användarbasis. Patentansökan avser också olika elektrodkonfigurationer och alternativa utformningar av elektroderna som visat sig särskilt effektiva under det intensiva utvecklingsarbetet och i pilottester. Elektroderna har tagits fram i olika legeringar och material som kan användas för en rad olika applikationer tillsammans med bolagets patenterade CEPT® -plattform. Den nu aktuella patentansökan beräknas bli offentlig inom cirka 15 månader.

"Vi har gjort en rad fynd och upptäckter i vårt forsknings- och utvecklingsarbete, samtidigt har vi allt fler och tätare kontakter med användare och lyssnar till deras synpunkter och behov. Denna patentansökan är ett resultat av detta arbete, användarna har ett behov av att enkelt byta elektroder utan att störa driften. Samtidigt är materialvalet för elektroderna viktigt, olika applikationer medför olika krav elektroderna då dessa står i direkt kontakt med substratet som behandlas. I stället för ett kostsamt och återkommande underhåll, med eventuella driftstopp, inför vi nu en enkelt utbytbar engångsdetalj. En lösning som inte bara är kostnadseffektiv utan också skapar återkommande intäkter. Vi har en IP strategi som vi bygger vidare på. Det handlar om patent på generator, kammare och metodik, vi har också "pending patents" eller aktiva ansökningar avseende olika applikationer och kombination av olika tekniker, utformning av kammare och infästning. Den fjärde och nu aktuella ansökan avser ytterligare en viktig detalj, elektroden och hur denna skall utformas inte minst för att enkelt kunna bytas vid underhåll med minimal inverkan på kundens verksamhet" säger Pär Henriksson, Uppfinnare och grundare av Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta :
PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig
0705 - 50 03 86
p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se
www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26:e oktober 2016 kl. 08:45.                         

161026 Ny patentansökan.pdfThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arc Aroma Pure AB via GlobeNewswire

HUG#2051535