Fingerprint Cards AB: Delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

                     

Fingerprint Cards AB (Publ.)

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

 ·         Intäkterna uppgick till 1 862,3 Mkr (964,0), en ökning med 93 % jämfört med tredje kvartalet 2015

 ·         Bruttomarginalen uppgick till 49 % (45)

 ·         Rörelseresultatet uppgick till 766,8 Mkr (346,2) och rörelsemarginalen 41 % (36)

 ·         Vinst per aktie ökade till 1,91 Kr (1,12)

 ·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,5 Mkr (298,1)

Januari-september 2016

 ·         Intäkterna uppgick till 5 019,6 Mkr (1 549,0), en ökning med 224 % jämfört med samma period 2015

 ·         Bruttomarginalen uppgick till 49 % (40)

 ·         Rörelseresultatet uppgick till 2 065,5 Mkr (392,8) och rörelsemarginalen 41 % (25)

 ·         Vinst per aktie ökade till 5,16 Kr (1,27)

 ·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 944,3 Mkr (367,9)

Framtidsutsikter

 ·         Intäktsprognosen för 2016 preciseras till 7 200-7 500 Mkr från tidigare kommunicerade 7 200-8 300 Mkr.

 ·         Rörelsemarginalen för 2016 bedöms bli omkring 40 %, vilket är en uppdatering från tidigare kommunicerade estimat om att överstiga 37 %.

 

VD-kommentar
Fortsatt stark lönsam tillväxt

Under årets tredje kvartal fortsatte intäkterna att öka till 1 862,3 Mkr vilket innebär en tillväxt på 93 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en sekventiell tillväxt på 12 procent. Kvartalets rörelsemarginal blev 41 procent och den höga bruttomarginalen på 49 procent visar på vårt ledarskap i en marknad där konkurrensen gradvis ökar. Jag är särskilt glad att se att rörelseresultatets ökning på 121 procent överstiger intäktsökningen. Kassaflödet uppgick till 134,5 Mkr och har påverkats negativt av ett ökande rörelsekapital samt en större inbetalning av skatt. För helåret 2016 bedömer vi att intäkterna kommer att hamna mellan 7 200 och 7 500 Mkr vilket är inom, men i den lägre delen, av det tidigare uppgivna intervallet 7 200 - 8 300 Mkr. Huvudorsaken till detta är att ett par av våra kunder har minskat sina kortsiktiga produktionsprognoser av redan lanserade smartphones. Vi höjer samtidigt prognosen för helårets rörelsemarginal till omkring 40 procent.

Marknaden fortsätter att utvecklas positivt och jag ser först och främst en fortsatt stor tillväxtpotential i smartphonesegmentet. I år förväntar vi och oberoende industrianalytiker att det kommer att säljas cirka 1,5 miljarder smartphones och att drygt hälften av dessa kommer att ha en integrerad fingeravtryckssensor. Med hjälp av våra nya lågkostnadssensorer gör vi det möjligt för våra OEM-kunder att förse även billigare smartphones med fingeravtryckssensorer och fortsätter på det sättet att driva marknaden.

Under kvartalet har våra OEM-kunder lanserat 36 mobila enheter med en integrerad sensor från Fingerprint Cards och vi har därmed passerat 100 lanseringar för helåret. Vi är den största leverantören av sensorer och estimerar att våra marknadsandelar för 2016 kommer att ligga i mitten av intervallet 50-70 procent av den adresserbara marknaden, det vill säga exklusive Apple. Tack vare nya produkter, som den tidigare lanserade lågkostnadssensorn och mera avancerade sensorlösningar som kommer att användas under glas, fortsätter vi att bli valda som leverantör av både existerande och nya kunder.

Även utanför smartphonesegmentet ser jag en stor potential. Persondatorer är en uppenbar möjlighet i närtid eftersom vi till stor del kan bygga på existerande produkter och affärsrelationer. Jag ser en stor marknadsaktivitet när det gäller smarta kort, men det kommer att ta tid innan det utvecklas till en massmarknad eftersom det både krävs nya produkter och nya arbetssätt inom andra värdekedjor.  Vi bedriver redan en aktiv produkt- och affärsutveckling tillsammans med relevanta partners inom dessa områden och accelererar nu våra investeringar för att bli världsledande inom dessa nya segment. Detta innebär fortsatta och ökande investeringar inom främst Forskning och Utveckling (FoU), försäljning och affärsutveckling.

Sammantaget så fortsätter vi att vara marknadsledande och växa med stark lönsamhet trots en gradvis ökande konkurrens. Vi är också på god väg att uppfylla företagets långsiktiga finansiella mål. Jag har en stark tilltro till vår förmåga att vara innovativa och driva biometrimarknaden.

Christian Fredrikson, Vd

För mer information, kontakta:
Christian Fredrikson, VD Fingerprint Cards AB (publ),
+46(0)31-60 78 20, investrel@fingerprints.com

https://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Välkommen till presentationen av Fingerprint Cards delårsrapport för det tredje kvartalet 2016, den 27 oktober 2016 klockan 15.00. Deltagare går in via denna länk och registrerar sig: https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=72

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 07.00 CEST.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

 

FPC Delårsrapport Q3 2016_Svensk versionThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2051908