Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport januari - september 2016

Sammanfattning januari - september 2016

Sparbankens rörelseresultat för perioden blev 78.299 tkr (74.323 tkr), vilket var 3.976 tkr högre än motsvarande period 2015. Sparbankens intäkter var 8,5 mkr högre under rapportperioden än under motsvarande period föregående år. Främst beror det på ett högre räntenetto tack vare en stark volymtillväxt och bibehållen räntemarginal. Kreditåtervinningarna var lägre under perioden.

Lönsamheten mätt som periodens rörelseresultat, uppräknat till helår med korrigering för engångsposter, i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgick till 0,48% (0,48%). Avkastningen på eget kapital, beräknat som periodens rörelseresultat uppräknat till helår med korrigering för engångsposter efter 22% schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver, blev 6,21% (6,24%).

Räntenettot uppgick till 80.367 tkr (69.099 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökade med 4.066 tkr samt kostnadsräntorna för inlåningen till allmänheten minskade med 2.952 tkr. De främsta förklaringarna till det ökade räntenettot är en positiv utveckling av utlåningsvolymer under perioden samt en stabilisering av räntemarginalen. Även högre intäktsräntor från värdepapper bidrar till ett ökat räntenetto.

Erhållna utdelningar var i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period förgående år och uppgick till 20.425 tkr (20.391 tkr).

Provisionsnettot uppgick till 44.063 tkr (45.010 tkr). Provisionsintäkterna var ca 1,2 mkr lägre under perioden, och det var framförallt värdepappersprovisionerna som stod för minskningen, främst till följd av sänkta förvaltningsavgifter på fonder hos våra samarbetspartners.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 8.477 tkr (10.710 tkr). Sjunkande marknadsräntor har resulterat i negativ värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande värdepapper har utvecklats positivt under perioden.

Kostnaderna var 1.439 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgick till 67.494 tkr (68.811 tkr) medan övriga kostnader uppgick till 9.232 tkr (9.354 tkr).

Kreditförlusterna uppgick till -444 tkr (-6.456 tkr) och motsvarar -0,01% (-0,09%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Kreditförlusterna påverkar således sparbankens resultat marginellt positivt.

  
För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 31 oktober 2016 kl. 08.00

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ny ordförande i Sparbankens styrelse sedan årsstämman 18 mars 2016 är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 10 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se .

Delårsrapport 160930This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sparbanken Västra Mälardalen via GlobeNewswire

HUG#2052267