OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2016: Resultatet och ökningen i antalet nya kunder rekordartade

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1-30.9.2016
2.11.2016 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2016: Resultatet och ökningen i antalet nya kunder rekordartade

Resultatet för januari-september var gruppens näst bästa någonsin, nya bolån togs ut för 11 % mer än ett år tidigare   

 • Resultatet före skatt var 921 miljoner euro (926) och lönsamheten låg på målnivån i enlighet med strategin.
 • Resultatet före skatt för juli-september, 306 miljoner euro (299), var gruppens bästa resultat för det tredje kvartalet någonsin. 
 • Räntenettot ökade med 4 % och försäkringsnettot med 5 %, medan nettoprovisionsintäkterna minskade med 2 %. Kostnaderna ökade med 3 %, närmast till följd av ökningen i utvecklingssatsningarna.
 • Eget kapital överskred 10 miljarder euro.
 • CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av september 19,7 % (19,5). I Europeiska bankmyndighetens stresstest överskred gruppens kapitaltäckning klart myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.
 • Bolånen och företagskrediterna samt insättningarna ökade på ett år med 5 %. De uttagna bolånen ökade med 11 %.  
 • Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 86,5 (86,3). Premieintäkterna ökade med 2 %.
 • Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 12 % från samma tidpunkt året innan. 
 • Gruppens resultat för 2016 uppskattas bli ungefär lika stort som rekordresultatet 2015. 

OP Gruppen fick 120 000 nya bankkunder och nästan 230 000 nya ägarkunder  

 • OP Gruppen fick 120 000 nya bankkunder, dvs. 22 % mer än ett år tidigare. Ökningen var särskilt stor under det andra och tredje kvartalet. Antalet ägarkunder ökade med närmare 230 000 till över 1,7 miljoner.
 • Ny OP-bonus samlades för 154 miljoner euro, dvs. nästan 5 % mer än ett år tidigare.
 • Avvikande från den allmänna utvecklingen inom branschen har kundbelåtenheten och anseendet förbättrats enligt undersökningar som offentliggjorts under rapportperioden (EPSI Ratings bank- och finansundersökning 2016, T-medias undersökning av förtroende och anseende).
 • För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande strategi. Den nya strategin har börjat genomföras på bred front. Under rapportperioden öppnades ett nytt Pohjola-sjukhus i Tammerfors. De strategiska målen kompletterades under hösten med en ny kundupplevelsemätare.


OP Gruppens nyckeltal

  1-9/2016 1-9/2015 Förändring, % 1-12/2015
Resultat före skatt, milj. e 921926-0,61 101
  Bankrörelse 467531-12,0642
  Skadeförsäkring 200218-8,5259
  Kapitalförvaltning 19116813,9213
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 1541474,8197
  30.9.2016 30.9.2015 Förändring, % 31.12.2015
CET1-kapitaltäckning, % 19,718,61,0*19,5
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 22,221,21,0*21,5
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 164180-16*  

 

 

 

191
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,060,080,0*  

 

0,10
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder (1 000) 1 7201 6375,1  

 

 

1 656
      

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.
*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

I och med vår nya strategi förnyar OP Gruppen sig djärvt, och vår ekonomiska grundkondition och dragningskraft som samarbetspartner är utmärkta och förstärks ytterligare. Vi har lyckats göra val som våra kunder uppskattar. Undersökningsresultat visar att vår kundbelåtenhet, till avvikelse från branschens allmänna linje, har förbättrats, och inflödet av nya kunder har varit exceptionellt kraftigt. Till våra framgångar under början av året räknar jag också klart att vår tillväxt varit snabbare än tillvästen på marknaden över lag och att vår resultatutveckling var fortsatt rekordartad.

Vår goda resultatutveckling fick stöd av volymtillväxten och den tydliga ökning i räntenettot som följt av den. Samtidigt hölls kostnadsutvecklingen måttfull, trots att vi väsentligt ökade våra satsningar på utveckling av produkter och tjänster. Beaktansvärt är att kreditförlusterna fortfarande är små. Utvecklingen i provisionsintäkterna var dämpad under början av året.

Finansbranschen befinner sig i ett kraftigt brytningsskede till följd av digitaliseringen, nya konkurrenter på marknaden och den kraftiga förändringen i kundbeteendet. I OP Gruppen måste vi se till att vi inte låter vår framgång bromsa upp takten för förnyelsen. Också den som är stark måste nu förnya sig, och även radikala förändringar är nödvändiga då vi anpassar oss till de realiteter som den nya vardagen för med sig.

Våra val styrs av vår förnyade strategi som fastställdes i juni. Genomförandet av den främjas av vår starka ekonomi. För att skapa ett nytt slags flerbranschföretag måste vi lära oss mycket nytt och avstå från gammalt i allt snabbare takt. Våra största utmaningar är att förbättra vår smidighet på bred front, att skapa ny intjäning på en disruptiv marknad samt att trygga priskonkurrensen.

Kunden står i fokus för vår strategi. Vi har lyft upp kundupplevelsen och fortlöpande förbättring av den som en av våra viktigaste strategiska mätare. Kundens förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att ta fram nya, begripliga tjänstekoncept över branschgränserna. Då omvärlden förändras och världen omkring oss splittrar sig, behövs det hela tiden samlande krafter som hjälper människorna att hantera sin vardag. Pohjola Sjukhus stora kundbelåtenhet är ett bevis på hur vi kan skapa en oslagbar kundupplevelse genom att fördomsfritt kombinera tjänster och produkter.

Snart 100-åriga Finland förtjänar och behöver djärva föregångare. Ekonomisk tillväxt i framtiden kräver investeringar, som inte uppstår utan förnyelse. Samhällets uppgift är att bygga ramar som stöd för förnyelsen - de tidigare tillgångarna är i hög grad förbrukade. Finlands ekonomi har fortsatt att långsamt återhämta sig, och förtroendet för de ekonomiska utsikterna har förbättrats en aning. Finanspolitiken har redan börjat gå mot rätt håll, men gör den det tillräckligt snabbt? Världen förändras nu i en sådan takt som ett tänkande som baserar sig på ett fyraårigt regeringsprogram inte kan beakta. Nu krävs det större smidighet och innovativ förnyelse inom alla delområden i samhället. I den digitala omvärlden har Finland alla förutsättningar att nå framgång som överträffar landets storlek.

Januari-september

OP Gruppens resultat före skatt var 921 miljoner euro (926), dvs. det nästa bästa resultatet för januari-september någonsin. Under jämförelseperioden gjorde gruppen sitt bästa resultat för januari-september någonsin.

Räntenettot ökade med 4,2 procent till 799 miljoner euro och försäkringsnettot ökade med 5,1 procent till 418 miljoner euro. Nettoprovisionsintäkterna minskade med 2,3 procent till 637 miljoner euro. Till minskningen i nettoprovisionsintäkterna bidrog att förmedlingsprovisionerna för värdepapper minskade med 4 miljoner euro till följd av Finland framåt-initiativet Placera i Finland samt att provisionskostnaderna ökade med 7 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamhet minskade med 23,5 procent till 282 miljoner euro. Till minskningen i nettointäkterna från tillgångar som kan säljas bidrog minskningen i intäkterna från och nedskrivningar av egetkapitalinstrument. Intäkterna från livförsäkringens skuldebrev som värderas till verkligt värde, ökade i och med det livförsäkringsbestånd som överfördes från Suomi-bolaget till OP Gruppen i slutet av 2015. Nettointäkterna från värdepappershandeln minskade till följd av negativa värdeförändringar i kredit- och motpartsrisken som beror på marknadsförändringar. Skyddet av ränterisken för livförsäkringens försäkringsskuld med räntederivat ökade derivatintäkterna.

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 71 miljoner euro till 104 miljoner euro. Ökningen beror på de intäkter av engångsnatur på 71 miljoner euro som bokförts för försäljningen av Visa Europe Ltd.

Gruppens kostnader ökade med 2,9 procent till 1 136 miljoner euro. Gruppens betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade de övriga rörelsekostnaderna med 40 miljoner euro. Utvecklingskostnaderna var totalt 96 miljoner euro.

I anslutning till centralinstitutskoncernens omstrukturering bokfördes under jämförelseperioden en kostnadsreservering av engångsnatur på 9 miljoner euro i personalkostnaderna. Under jämförelseperioden bokfördes dessutom kostnadsposter av engångsnatur till följd av gruppens interna ägararrangemang och ombyggnaden av kontoret i Vallgård bland övriga rörelsekostnader för totalt 18 miljoner euro. 

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för totalt 84 miljoner euro (73), varav 36 miljoner euro (47) bokfördes på krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var mycket små, dvs. 0,06 procent (0,08) av kredit- och garantistocken.

Gruppens inkomstskatt före förändringar i uppskjutna skatter uppgick under rapportperioden till 183 miljoner euro (215). Den effektiva skattesatsen var 19,8 procent (23,2). Under jämförelseperioden ökade skattesatsen till följd av en skatt på överlåtelsevinster för OP Gruppens interna ägararrangemang.

Gruppens eget kapital ökade med 8,0 procent och överskred 10 miljarder euro. Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat. Vid slutet av rapportperioden ingick Avkastningsandelar för 2,6 miljarder euro (2,5) i eget kapital, av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Fonden för verkligt värde ökade med 169 miljoner euro till 411 miljoner euro.

Utsikter för återstoden av året

Ekonomin i Finland har i år återhämtat sig långsamt med stöd av hemmamarknaden. Konsumtionen och särskilt byggverksamheten har inverkat positivt på den ekonomiska tillväxten, men exporten har fortfarande varit dämpad. Arbetslösheten har minskat och förtroendet har ökat. Tillväxttakten i den globala ekonomin är fortfarande långsam och ingen snabb återhämtning är att vänta för exporten. Den relativt långsamma tillväxttakten i den finländska ekonomin fortsätter under den närmaste tiden framför allt med stöd av den inhemska efterfrågan. Den oro som den brittiska folkomröstningen medförde på finansmarknaden har jämnat ut sig under slutet av rapportperioden, men Brexit och många andra politiska och ekonomiska risker hotar utsikterna. Återhämtningen i Finland kan hotas av att genomföringen av de redan beslutade ekonomipolitiska åtgärderna går trögt.

De delvis redan negativa marknadsräntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. De låga räntorna stöder å sin sida kundernas kreditbetalningsförmåga, vilket har hållit nedskrivningarna inom bankrörelsen låga trots den långvariga perioden av långsam ekonomisk tillväxt. Digitaliseringen av finansbranschen, förnyandet av den spridda infrastrukturen för datasystem samt förändringen i kundbeteendet kräver avsevärda utvecklingssatsningar av branschen under de närmaste åren vilket ökar kostnaderna och försämrar lönsamheten på kort sikt. Förändringarna i omvärlden ökar betydelsen av en effektiv och lönsam verksamhet samt en god kapitaltäckning.

OP Gruppens resultat före skatt för 2016 uppskattas bli ungefär lika stort som rekordresultatet 2015. I och med att osäkerheten i anslutning till omvärldens utveckling är större än normalt, har den kortsiktiga resultatvolatiliteten ökat, vilket inverkar på förutsägbarheten för OP Gruppens resultat för hela året. De största osäkerhetsmomenten ansluter sig till förändringar i räntorna och placeringsomvärlden. 

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 2.11.2016 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp offentliggör en egen bokslutskommuniké.

Finansiell information 2017

Bokslutskommunikén 2016 och delårsrapporterna 2017 offentliggörs följande dagar:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016           2.2.2017
Delårsrapport 1.1-31.3.2017                       27.4.2017
Delårsrapport 1.1-30.6.2017                       2.8.2017
Delårsrapport 1.1-30.9.2017                      1.11.2017

Helsingfors 2.11.2016

OP Andelslag
Direktionen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,7 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi  

OP Gruppen Q3 2016 bakgrundsmaterial
OP Gruppens delårsrapport Q3 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2053511