Hedera Group AB: Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016

Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,2 MSEK. För perioden januari-september uppgick omsättningen till 89,9 MSEK.
   
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 1,0 MSEK och för perioden januari-september uppgick resultatet efter skatt till 1,8 MSEK
   
 • Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1,4 MSEK och för perioden januari-september till 2,6 MSEK.
   
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % och för tredje kvartalet och till 2,9 % för perioden 1 januari-30 september.
   
 • Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,26 för det tredje kvartalet. För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till SEK 0,45.
   
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 MSEK. Koncernen har utnyttjat 5,5 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
   
 • Koncernens soliditet uppgår till 9 % och moderbolagets till 47 %.
   
 • Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016
   
 • Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016.
   
 • Hedera Group AB har under kvartalet genomfört kostnadsbesparingar som på årsbasis uppgår till 2 MSEK. Resultateffekt under fjärde kvartalet och början av 2017.
   
 • Om samtliga förvärv hade konsoliderats från den 1 januari 2016 hade omsättningen under perioden 1 januari-30 september uppgått till 121 MSEK med ett rörelseresultat på 3,3 MSEK.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till tredje kvartalet;
"Efter en intensiv period med förvärv och integration har vi kommit till en fas då vi fokuserar på både ökad omsättning och förbättrat resultat. I tredje kvartalet var omsättningen lägre än föregående kvartal och så även rörelseresultatet. Detta är en normal situation då juli och augusti historiskt haft lägre omsättning. Bokningsläget för fjärde kvartalet har dock förbättrats avsevärt och ser mycket bra ut.

Om Hedera Group konsoliderat samtliga förvärv från den 1 januari 2016 hade omsättningen uppgått till 121 MSEK för nio månader och med ett rörelseresultat på nästan 3,3 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 %. Med bedömd full årseffekt av genomförda besparingsåtgärder hade resultatet varit ytterligare 2 MSEK bättre.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se .
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.
Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och slutenvård i hela Sverige.

Visionen är att vara en av de ledande aktörerna inom läkarbemanning. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 08.30 CET.

Affärsidé
Hedera Group skall erbjuda bemanning och rekrytering för specialiserade yrkeskategorier.

Vision och strategi
Att vara en av de ledande aktörerna inom specialiserade yrkeskategorier.

Strategi
Hedera Group skall växa organiskt med minst 20 % per år samt aktivt söka nya förvärv för att öka omsättningen. Förvärven skall i första hand inriktas på bolag inom läkarbemanning.

Finansiella mål
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en organisk tillväxt på 20 % årligen kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning på 50 % av resultatet efter skatt.

Tredje kvartalet

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 39,2 MSEK. Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 1,0 MSEK. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK. Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,26.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,00 MSEK och för hela året till 0,04 MSEK. Koncernen har inte gjort några investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet
Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till -0,3 MSEK och vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,5 MSEK. Koncernen har utnyttjat 5,5 MSEK av checkkrediten på 13,0 MSEK.

Moderbolagets verksamhet
Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader i samband med förvärv samt för notering och revision.

 
Aktien

Hedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North från den 15 januari 2016. Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till SEK 6 065 416 och antalet utestående aktier uppgick till 3 790 885. Kursen per den 30 september 2016 var SEK 18,50.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 september 2016 till 23,4 MSEK varav aktiekapitalet utgör 6,1 MSEK.

Teckningsoptioner
Hedera Group har utestående 50 000 teckningsoptioner som efter omvänd split berättigar till teckning av 0,111 aktie per teckningsoption, dvs totalt 5 550 aktier, för 178 SEK per aktie under perioden 1 januari till 31 december 2016.

Hedera Group har 150 000 utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie per teckningsoption för 20 kronor under perioden 1 juni 2019 till 31 december 2019.

VD-kommentar
Efter en intensiv period med förvärv och integration har vi kommit till en fas då vi fokuserar på både ökad omsättning och förbättrat resultat. I tredje kvartalet var omsättningen lägre än föregående kvartal och så även rörelseresultatet. Detta är en normal situation då juli och augusti historiskt haft lägre omsättning. Bokningsläget för fjärde kvartalet har dock förbättrats avsevärt och ser mycket bra ut.

Vi har även under tredje kvartalet arbetat med relationer och integration, där jag konstaterar att vår personal är otroligt motiverad och engagerad. Detta är en av de viktigaste grundpelarna när vi skall fortsätta att växa.

Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 163,6 MSEK och ett rörelseresultat på 6,0 MSEK.

Vi har genomfört besparingar på cirka 2 MSEK på årsbasis som kommer att ge resultateffekt under senare delen av hösten och början av 2017.

Vårt långsiktiga mål på 8 % i rörelsemarginal står fast och jag är övertygad om att vi kommer att uppnå detta inom en inte alltför lång framtid.

Marknaden fortsätter att växa och i en rapport från "Bemanningsföretagen" växer branschen med 9,8 procent och uppgår nu till 7 miljarder, av dessa är cirka 2 miljarder läkarbemanning. Det är främst i södra Sverige som marknaden växer.

Om Hedera Group konsoliderat samtliga förvärv från den 1 januari 2016 hade omsättningen uppgått till 121 MSEK för nio månader och med ett rörelseresultat på nästan 3,3 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 %. Med bedömd full årseffekt av genomförda besparingsåtgärder hade resultatet varit ytterligare 2 MSEK bättre.

Vi fortsätter att fokusera på hög organisk tillväxt i kombination med förvärv.

Bertil Haglund
VD

Affärsläge och innehav

Svensk Läkartjänst Lil AB
Bolaget förvärvades 11 maj och Hedera Group konsoliderar verksamheten från och med maj månad. Omsättningen uppgick till 15,1 MSEK för perioden juli-september 2016, jämfört med 15,2 MSEK motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen uppgår till 13,3% och rörelsemarginalen till 3,2 %. Anledningen är höga personalkostnader i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Denna övertalighet har åtgärdats under tredje kvartalet och återstående resultateffekt uppgår till ca 2 MSEK på årsbasis som kommer att ge resultateffekt under fjärde kvartalet och början av 2017. Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK.

All Vård Semaforen AB
Bolaget förvärvades den 11 maj och Hedera Group konsoliderar verksamheten från och med maj månad. Omsättningen uppgick till 3,3 MSEK för tredje kvartalet 2016.

Pridoc Bemanning AB
Bolaget förvärvades i april och konsolideras från och med maj månad. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6,4 MSEK jämfört med 6,4 MSEK föregående år. Rörelsemarginalen blev 3,8 % vilket är aningen sämre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK.

Läkarresurs FA Rekryt AB
Omsättningen i Läkarresurs blev 17,7 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år då omsättningen uppgick till 20,6 MSEK. Anledningen är ett uppsagt jourkontrakt på Närakuten i Göteborg från 2015 som uppgick till 15 MSEK på årsbasis. Rörelseresultatet blev 0,9 MSEK, jämfört med föregående år på 1,8 MSEK. Rörelsemarginalen blev 4,9 % för perioden.
  

Moderbolaget Hedera Group AB
Verksamheten under tredje kvartalet avser till större delen noteringskostnader.

Hedera Group AB har under 2015 avvecklat all tidigare gruv- och prospekteringsverksamhet härrörande till Kilimanjaro Gold Holding AB och genomförde den 19 november 2015 "ett så kallat "omvänt förvärv" av Läkarresurs Rekryt AB varefter bolagets inriktning har ändrats till personaluthyrning med fokus på läkare. Den nuvarande koncernen har därmed ingen historik och har inget förutom moderbolaget gemensamt med den upphörda koncernen.

Omvänt förvärv
Bolaget bytte namn från Kilimanjaro Gold Holding AB till Hedera Group AB genom ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv innebär att det noterade bolaget förvärvar en ny verksamhet och betalar med att ge ut nya aktier, en sk apportemission. Ett omvänt förvärv uppstår då apportemissionen och tilldelningen av de nya aktierna medför att kontrollen över Hedera Group övergår till säljaren av Läkarresurs FA Rekryt AB. I koncernredovisningen anses Läkarresurs FA Rekryt AB därmed vara redovisningsmässigt moderbolag.

Den nuvarande koncernen har därmed ändrat verksamhetsinriktning. Det finns således ingen historik och har inget förutom moderbolaget gemensamt med den upphörda koncernen.

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i perioden eller haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. VD tar inte tagit ut lön och styrelsen har avstått arvode.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på både kort och lång sikt. Riskhanteringen omfattar både omhändertagande av kända och redan identifierade risker, samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker upp inom verksamheten.

De övergripande risker som hanteras och systematiseras omfattar bland annat följande kategorier:

 • Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, sysselsättning och tillväxt.
 • Skatterisker som bolaget kan påverkas av.
 • Konkurrenter i branschen.
 • Organisatoriska risker.
 • Legala och politiska risker.
 • Kollektivavtal vid förändrade villkor och regler.
 • Upphandlingar analyseras både vid positiva och negativa beslut.
 • Förvärv eftersom bolagets strategi är att förvärva bolag.

Bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden och påverkas av beslut och åtgärder från olika aktörer, såsom politiker, fackförbund, myndigheter och organisationer. Det finns många konkurrenter som aktiv deltar upphandlingar och söker läkare för att utföra uppdrag. Denna konkurrens mellan olika aktörer som grundas på upphandlingar kan skapa en prispress för inhyrda läkare.

Hedera Group är också inne i en fas där man skall bygga upp en ny organisation vilket ställer stora krav på styrelse och ledning. Det kan finnas risk för att man inte hittar rätt kompetens.

Avslutningsvis den politiska risken där det finns risk för att begränsa inhyrning av läkare till Landstinget. Förutom dessa beskrivna risker kan det finnas andra risker som kan påverka Hedera Group.

Redovisningsprinciper
Hedera Groups kvartalsrapport för 2016 är upprättad enligt IAS 34 "Delårsrapportering". Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen och RFR2.

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt RFR1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner . Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR2 Redovisning för juridiska personer .

Tvister
Det förekommer inga tvister eller rättsliga förfaranden.

Proforma
Om Pridoc, Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen hade konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2016 hade koncernens omsättning för perioden 1 januari - 30 september 2016 uppgått till 121 MSEK och med ett rörelseresultat på 3,3 MSEK.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Rapporttillfällen
Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

24 februari    2017 - Bokslutskommuniké  2016

Stockholm 3 november 2016

Hedera Group AB (publ)
Lästmakargatan 10, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-522 45 710 Fax 08-522 45 799
www.hederagroup.se
     


Revisorernas granskningsrapport
Denna kvartalsrapport för 2016 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutkommunikén ger en rättvisande bild över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Peter Näslund
Styrelseordförande
           Örjan Berglund                                                    Bertil Haglund                    
           Styrelseledamot                                         VD och styrelseledamot
                                         


Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 08.30 CET.

   

   

   

   

   

Adresser

Hedera Group AB (publ)
Lästmakargatan 10 - SE 111 44 STOCKHOLM
Tel: +46 8 522 45 710 - Fax +46 8 522 45 799
Mobil +46 707 222 644

Läkarresurs FA Rekryt AB
Box 1322 - SE 751 43 UPPSALA
Te: +46 18 123 500 - Fax: +46 18 123 502
Mobil +46 70 348 20 41

Pridoc Bemanning AB
Kungsgatan 48 A - SE 411 14 GÖTEBORG
Tel 031-761 31 31

Svensk Läkartjänst Lil AB
Fågel Fenix väg 3 - 246 42 Löddeköpinge
Tel 046-70 91 80

All Vård Semaforen AB
Fågel Fenix väg 3 - 246 42 Löddeköpinge
Tel 046-70 91 80

Läs hela rapportenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hedera Group AB via GlobeNewswire

HUG#2053622