West Atlantic AB (publ): Delårsrapport perioden januari - juni 201

April - Juni

  • Stark tillväxt genom ytterligare intäkter från B737, genererade via kontraktet med Royal Mail. Tillväxten uppgick till 17,9 % jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 1,3 Mkr (36,2) motsvarande en marginal om 0,4 % (11,3). 
  • Resultat per aktie -1,44 kr (-0,56).
  • Väsentliga inhyrningskostnader av andra flygbolag, till följd av fortsatta försenade flygplansleveranser samt störningar för B767-flottan.
  • Ett B737-400-flygplan, vilket tidigare har varit uthyrt via ett operationellt leasingavtal, har återlämnats från kunden.

             
             
Finansiell information & nyckeltal för Koncernen

Alla siffror är angivna i Mkr, om inte annat anges nedan apr - jun apr - jun jan - jun jan - jun jan - dec
  2017 2016 2017 2016 2016
Finansiella mått*          
Intäkter376,5319,3768,5643,21 320,4
Intäktstillväxt17,9%-5,4%19,5%-3,9%-6,3%
EBITDA1,336,232,140,3127,5
EBITDA - marginal (%)0,4%11,3%4,2%6,3%9,7%
Periodens resultat-38,8-15,2-53,2-51,2-81,8
Likivida medel inkl ej utnyttjad checkräkningskredit139,4161,2139,4161,2160,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten105,2130,0112,7116,1240,1
Resultat per aktie före utspädning (kr)-1,44-0,56-1,97-1,90-3,03
Räntebärande nettoskuld / EBITDA**5,45,25,45,25,1
Räntetäckningsgrad**1,92,31,92,32,1
Soliditet4,1%9,9%4,1%9,9%8,3%
Totala tillgångar1 244,21 363,91 244,21 363,91 276,8
      
Operationella mått*      
Regularitet99,7%99,4%99,5%98,8%99,0%
Utförda flygningar5 5335 69911 51411 71723,200
Flygplan i trafik (inkl. wet-lease)4342434240
Antal genomsnittsanställda460478463488477

Rapporten kan hämtas i sin helhet på http://www.westatlantic.eu/

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Fredrik Groth, +46 (0) 10-452 97 09
CFO, Magnus Dahlberg, +46 (0) 10-452 95 49

Om West Atlantic
West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa. West Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska NMO:s samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight Forwarders. Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras av en flygplansflotta om 48 kundanpassade flygplan, majoriteten av dessa är helägda. West Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Verksamheten bedrivs i större delen av Europa och 2015 hade West Atlantic 477 anställda. Under 2016 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 320 Mkr och EBITDA om 128 Mkr.

West Atlantic AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

WAG Delårsrapport Q2, 2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: West Atlantic AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2130772