Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (" Bolaget ") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 17:00 på Grand Hotel, Bantorget 1, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 september 2017, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 september 2017, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), Klostergatan 3 E, 222 22 Lund med angivande av "bolagsstämma", eller per telefon 020-482 482, eller via e-post till info@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 27 september 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 5 422 770 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 5 422 770. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.          Upprättande och godkännande av röstlängd

3.          Val av en eller två justeringsmän

4.          Godkännande av dagordning

5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.          Beslut om ny bolagsordning

7.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8.          Fastställande av arvode

9.          Val av styrelse

10.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsens säte ändras från Lund kommun till Stockholm kommun genom antagande av en ny bolagsordning där § 2 (Styrelsens säte) föreslås lyda: "Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun".

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 - Fastställande av arvode
Styrelsen har beslutat att inrätta en kommitté för revision, risk och innovation. Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för revision, risk och innovation samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté. 

Styrelsen har vidare beslutat att inrätta en kommitté för ersättning och hållbarhet. Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för ersättning och hållbarhet samt med 30 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Punkt 9 - Val av styrelse
Aino Health AB går in i en ny fas och det är av stor vikt att anpassa Bolagets styrelsekompetens och insatser för detta steg i Bolagets utveckling. Två av Bolagets ägare träder åt sidan i styrelsen, och styrelsen tillförs internationell branschkunskap och företagsledningskompetens inom HR området. Styrelsearbetet planeras även förstärkas ytterligare med två styrelsekommitteer.

Liselotte Bergmark föreslås till ny styrelseledamot i AHAB. Liselotte är HR-direktör i Dometic Group, och har omfattande erfarenhet av HR-ledning i flera större företag från olika branscher och regioner i världen. Liselottes biografi återfinns nedan. I samband med detta kommer Cecilia Hollerup och Jochen Saxelin att lämna sina styrelseposter, Jochen Saxelin fortsätter sin viktiga operativa roll som CFO i AHAB.

Presentation av Liselotte Bergmark
Liselotte Bergmark besitter gedigen kunskap inom området Strategic Human Resources Leadership och har stor erfarenhet från olika industrisektorer och internationella arbetsmiljöer. I sin nuvarande roll som Head of Group HR på Dometic Group ansvarar hon för HR-funktionen avseende regionerna APAC, AMERICAS och EMEA.
Innan Liselott tillträdde sin nuvarande befattning arbetade hon som Executive VP HR för Sanitec (numera Geberit). Dessförinnan arbetade hon på SCA och senare TeliaSonera som ansvarig för arbetet med global Management och Organizational Development med stort fokus på talang- och ledarskapsutveckling. Därutöver arbetade Liselotte under tio års tid på DHL i olika ledande befattningar med ansvar för HR-utvecklingen i Norden, Baltikum och Polen. Senare bodde och arbetade Liselotte i Bryssel där hon ledde DHL:s globala arbete med Management Development.
Liselotte har över 20 års erfarenhet av internationellt arbete med Human Resources. Hon har en kandidatexamen och en masterexamen i Human Resource Management and Development från Linköpings universitet i Sverige.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klostergatan 3 E, 222 22 Lund senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 12 september 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Lund i september 2017
Aino Health AB (publ)
Styrelsen

170901 Aino kallelse extra bolagsstämmaThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aino Health AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2130701