CLX Communications AB (publ): Bokslutskommuniké, juli 2015 - december 2016

Sjätte kvartalet oktober - december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 145 procent till 669,6 MSEK (273,5). Organisk tillväxt var 35 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 68,1 MSEK (27,9).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster 1 (justerad EBITDA) uppgick till 76,0 MSEK (29,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 46,5 MSEK (26,0).
 • Kvartalets resultat uppgick till 53,2 MSEK (20,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,09 SEK (0,53).

Juli 2015 - december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 53 procent till 2 333,9 MSEK (1 361,1). Organisk tillväxt var 28 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 161,9 MSEK (134,5).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster 1 (justerad EBITDA) uppgick till 238,0 MSEK (141,7).
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till 112,5 (126,7).
 • Periodens resultat uppgick till 111,6 MSEK (82,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,56 SEK (2,27).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 5 december beslutade en extra bolagsstämma att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX, genom en emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner, med en löptid om 3/4/5 år. Vid fullt utnyttjande blir utspädningen ca 3 procent.
 • Den 20 december slutförde CLX förvärvet av Sinch AB. Sinch är en ledande utvecklare av lösningar för molnbaserad röstkommunikation och har sedan grundandet 2014 blivit en framgångsrik leverantör till flera globala app- och webbföretag. Köpeskillingen betalades med 55,0 MSEK i kontanta medel samt genom en apportemission av 885 797 aktier i CLX till kursen 94,75 SEK, vilket ger en köpeskilling på skuldfri basis om 138,9 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades den 5 december har knappt 1 200 000 optioner tecknats av ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX. Programmet har därmed uppnått en teckningsgrad om ca 80%. Deltagare utanför USA och Storbritannien har betalat en premie om 9,56 SEK per option, medan deltagare i USA och Storbritannien erhållit sina optioner utan något monetärt vederlag. CLX har genom detta tillförts 7,3 MSEK.
 • Förvärv av Xura Secure Communications GmbH slutfördes den 16 februari och kommer inkluderas i koncernens räkenskaper från detta datum. Köpeskillingen var 15,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Xura är baserat i München och sysselsatte per 31 december 2016 16 personer. Xura omsatte under 2016 ca 25,5 MEUR med ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om ca 2,1 MEUR. Förvärvet finansieras med utökade kreditfaciliteter om 12,5 MGBP.

1) Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.30 den 17 februari.
För att delta i rapportpresentationen via telefon vänligen ring:

SE: +46-8-566 425 08
UK: +44-2030 089 807
US: +1-855-753 2235

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har s edan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX.

15-16 Q6 Bokslutskommuniké SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2079594