Nyrstar bepaalt prijs van €100.000.000 bijkomend obligatieaanbod

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING NOCH VOOR DISTRIBUTIE AAN V.S.-PERSONEN.

5 september 2017 om 18.30u

Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de "Emittent"), een dochtervennootschap van Nyrstar NV (de "Vennootschap" of "Nyrstar"), kondigde vandaag aan dat zij de prijs heeft bepaald van haar aanbod (het "Bijkomend Obligatieaanbod") van €100.000.000 aan niet-gesubordineerde, niet-bevoorrechte bijkomende obligaties die vervallen in 2024 (de "Bijkomende Obligaties"). De uitgifteprijs van de Bijkomende Obligaties werd bepaald op 101,50%. De Bijkomende Obligaties zullen worden samengevoegd met, en een enkel geheel vormen met, de initiële Senior Notes ten belope van €400.000.000 aan 6,875% die vervallen in 2024 (de "2024 Notes"), en die werden uitgegeven in maart 2017. Zoals de 2024 Notes, zullen de Bijkomende Obligaties worden gegarandeerd door Nyrstar, als moedergarant, en bepaalde dochtervennootschappen van de Vennootschap. De uitgifte van de Bijkomende Obligaties, die onderworpen is aan voorwaarden, zal naar verwachting plaatsvinden op 15 september 2017.

De Emittent is voornemens om de netto-opbrengsten van het Bijkomend Obligatieaanbod te gebruiken om bedragen die uitstaan onder de converteerbare obligaties die vervallen in 2018, uitgegeven door Nyrstar, te herfinancieren en om schulden onder bestaande kredietovereenkomsten af te bouwen, zonder deze kredietovereenkomsten op te zeggen.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com .

Voor meer informatie

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157                   M: +41 79 722 2152                        anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni                                                 Group Manager Corporate Communications             T: +41 44 745 8295                        M: +41 79 719 2342                       franziska.morroni@nyrstar.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van, de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod, zulke uitnodiging, sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van enige van zulke jurisdicties. Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving, noch voor distributie aan V.S.-personen. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke van dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Geen communicatie of informatie in verband met het Bijkomend Obligatieaanbod mag worden verspreid in het publiek in enige jurisdictie waar een registratie of goedkeuring vereist is. Geen stappen zijn genomen of zullen worden genomen in enige jurisdictie waarin zulke stappen vereist zouden zijn. Het aanbod van of inschrijving op de Bijkomende Obligaties zou onderhevig kunnen zijn aan bepaalde juridische of regulatoire beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Emittent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schending van enige van zulke restricties door enige persoon.

Deze materialen zijn geen aanbod tot verkoop van effecten. De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde jurisdicties (in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk) beperkt worden door de wet. Personen die in het bezit komen van deze aankondiging zijn door de Emittent verplicht om zich te informeren omtrent elke van dergelijke beperkingen en deze beperkingen na te leven.

Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003, zoals gewijzigd, met name door Richtlijn 2010/73/EU, en zoals respectievelijk geïmplementeerd in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Onder geen enkele omstandigheden, is, noch zal, deze aankondiging, een openbaar aanbod of een uitnodiging aan het publiek zijn in verband met enig aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in enige jurisdictie. Geen actie werd of zal worden ondernomen om een aanbod aan het publiek van de Bijkomende Obligaties te doen die de publicatie van een prospectus vereist in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg mogen de Bijkomende Obligaties enkel worden aangeboden in Lidstaten van de Europese Economische Ruimte:

(a) aan gekwalificeerde investeerders (zoals gedefinieerd in artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn); of

(b) in elke andere omstandigheid, die de Emittent niet verplicht een prospectus te publiceren zoals voorzien onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn.

De kennisgeving van deze aankondiging wordt niet gedaan, en is niet goedgekeurd door, een "bevoegd persoon" in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk.  Bijgevolg wordt deze aankondiging niet verspreid, en dient zij niet doorgegeven te worden aan, het algemeen publiek in het Verenigd Koninkrijk. De kennisgeving van deze aankondiging wordt alleen gedaan aan die personen in het Verenigd Koninkrijk die onder de definitie van professioneel investeerder vallen (zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Financial Promotion Order")) of personen die vallen onder artikel 43 van de Financial Promotion Order of enige andere personen aan wie het anderszins wettig kan worden meegedeeld volgens de Financial Promotion Order (naar al deze personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). Personen die geen relevante personen zijn mogen niet handelen op basis van, of zich verlaten op, deze aankondiging.

Deze aankondiging is geen aanbod om effecten te verkopen of een sollicitatie om effecten te kopen in de Verenigde Staten van Amerika. Effecten mogen niet worden aangeboden, gekocht of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), tenzij krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten daarin bepaald. De effecten vermeld in deze aankondiging werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act en Nyrstar is niet van plan om een openbaar bod van zijn effecten uit te brengen in de Verenigde Staten van Amerika.

In verband met de uitgifte van de Bijkomende Obligaties kan Deutsche Bank AG, London Branch, in de hoedanigheid van stabilisatiemanager of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch Bijkomende Obligaties over-toewijzen of transacties verrichten met het oog op de ondersteuning van de marktprijs van de Bijkomende Obligaties op een hoger niveau dan wat anders het geval zou kunnen zijn. Er is echter geen garantie dat Deutsche Bank AG, London Branch of enig persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch, stabilisatiemaatregelen zal ondernemen. Enige stabilisatiemaatregel kan beginnen op of na de datum waarop passende openbaarmaking van de definitieve voorwaarden van het Bijkomend Obligatieaanbod is gebeurd en, indien begonnen, kan worden beëindigd op elk moment, maar het mag niet later eindigen dan 30 kalenderdagen na de datum waarop de Emittent de opbrengst van de uitgifte heeft ontvangen en 60 kalenderdagen na de datum van de toewijzing van de Bijkomende Obligaties, al naargelang welke periode het kortst is. De stabilisatiemaatregelen kunnen ofwel over the counter (OTC) ofwel op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange plaatsvinden. Elke stabilisatiemaatregel of over-toewijzing moet worden uitgevoerd door Deutsche Bank AG, London Branch of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regels.

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2131707