NGS Group AB:NGS Group genomför förvärvet av Socionomuthyrning i Sverige AB

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats den 29 mars 2017, tillträdde NGS Group AB (publ) idag Socionomuthyrning i Sverige AB. ("SU"). Köpeskillingen till säljarna av SU erlades kontant med 17 Mkr. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 7 Mkr som kan utfalla beroende på SUs rörelseresultat under 2017 respektive 2018.

Bolagets verksamhet kommer att redovisas i NGS-koncernens finansiella rapportering från och med andra kvartalet 2017.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se . Se även www.ngsgroup.se.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2017 kl 12:00.

Pressmeddelande Socionomuthyrningen i Sverigen AB 2 maj 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NGS Group AB via GlobeNewswire

HUG#2100888