Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari - mars
·       Orderingången ökade med 35 % till 201 (149) MSEK
·       Omsättningen ökade med 33 % till 159 (120) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 17,5 (9,5) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 13,2 (7,3) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,16 (0,64) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 (-5,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Stark inledning på året vad gäller omsättning och resultat, men även mot bakgrund av ökad orderingång
·       Omsättning och bruttovinstmarginal har påverkats av större order

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Fabriken i Bangladesh startas upp i början av andra kvartalet
·       Nilörn Denmark A/S har den 19 april förvärvat inkråm av HC Etikett A/S med en uppskattad årsomsättning om 10-12 MDKK

För ytterligare information kontakta:

CEO Claes af Wetterstedt

Tel: 033-700 88 30

Mobil: 0706 96 29 50

Nilörngruppens Delårsrapport Q1 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire

HUG#2101356