Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Lindab International AB (publ) har den 9 maj 2017 avhållit årsstämma i Grevieparken, Båstad kommun. Närvarande vid stämman var cirka 200 personer.

Beslut

I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Peter Nilsson, Bent Johannesson samt nyval av Anette Frumerie och John Hedberg. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande m m
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,40 kr per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 11 maj 2017.

Bemyndigande att överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Enligt bemyndigandet får överlåtelse ske vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelse, revisor ocu styrelsens utskott
Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande:
Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 663 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 306 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 25 500 kronor.
Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 2 550 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:
Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter.
Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 60 000 kronor och med 30 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter.
Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 320 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindabkoncernen. Stämman bemyndigande bolaget att emittera högst 110 000 teckningsoptioner.

Slut

______________________
Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 klockan 18.00 (CET).

Kontakter:

LINDAB 
Anders Berg, VD och koncernchef
Email: anders.berg@lindab.com  
Mobil: +46 (0)70 35 89155

Fredrik Liedholm, chefsjurist, M&A- och HR direktör
Email: fredrik.liedholm@lindab.com
Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com .

Pressmeddelande som PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via GlobeNewswire

HUG#2102855