Fors lagere huurinkomsten Banimmo

Op 30 juni 2012 bedragen de netto huuropbrengsten € 5.592K tegenover € 7.774K op 30 juni 2011. Banimmo heeft in België meerdere nieuwe huurovereenkomsten getekend voor haar kantoorgebouwen Prins B.5 (Antwerpen), het Diamond gebouw (Brussel) en het Alma Court gebouw (Brussel) voor een totale oppervlakte van 4.417 m² en een jaarlijks nominaal huurinkomen van € 583K. In Frankrijk werden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten voor de activa Jardin des Quais (Bordeaux), les Corvettes (Parijs) en Marché Saint-Germain (Parijs) voor een totale oppervlakte van 6.501 m² en een jaarlijks nominaal huurinkomen van € 789K.

Banimmo resultaten H1 2012

 Banimmo, resultaten vastgoed bevak Banimmo

Schulden stabiel

De netto financiële lasten en dividenden bereiken € 5.056K tegenover € 1.534K op 30 juni 2011. De interesten op de bank- en obligatieschulden bleven over het algemeen beschouwd stabiel met een netto schuld van € 235 Mio tegenover een schuld van € 216 Mio op 30 juni 2011. Deze financiële last is zeer afhankelijk van het realiseren van investeringsoperaties of overdrachttransacties.

Ook rentelasten stabiel

De gemiddelde kost van de schuld voor impact van de dekkingsinstrumenten blijft stabiel op 3,84% tegenover 3,86% in 2011. Rekening houdende met de bestaande dekkingsinstrumenten, bedraagt deze gemiddelde kost 4,96% tegenover 5,01% in 2011. Het aanzienlijk verschil tussen € 5.055K en € 1.534 K is hoofdzakelijk te wijten aan de aanpassing van de waarde van de dekkingswaarden (IAS 39) tengevolge van de aanhoudende daling van de interesttarieven op de markt sedert afgelopen september. Dit verschil is een boekhoudkundige fluctuerende non cash last die € 3.467K bedraagt tussen de eerste semesters van 2011 en 2012.

Dit fenomeen raakt alle vastgoedvennootschappen waarvan de meerderheid haar interestrisico indekt. Rekening houdend met de bestaande dekkingsinstrumenten zijn 86,5% van de financieringsbronnen van Banimmo afgesloten tegen een vaste intrestvoet. De ratio “financiële schulden op de totale balans” bedraagt 59,4% tegenover 56,7% in 2011. Tijdens het tweede semester zal dit percentage dalen door de overdrachten van activa waarover momenteel onderhandeld wordt.

Het courante netto resultaat voor de verdere verwerking van de juiste waarden (IAS 40 en IAS 39) bedraagt € -1.142 K tegenover € 3.801 K op 30 juni 2011. Het geheel van alle aanpassingen die voortvloeien uit IAS 39, IAS 40 en de winsten/verliezen op de waarden van gebouwen in voorraad met inbegrip van de vennootschappen waarop vermogensmutatie wordt toegepast, bedraagt € 915 K tegenover € 3.503 K in 2011. Het geconsolideerde netto resultaat (IFRS) van het eerste semester van 2012 resulteert in een winst van € 39K vergeleken met een winst van € 6.041 K voor dezelfde periode van 2011.

Banimmo balans per 30 juni 2012

Banimmo