Spector Photo Group stoot Photo Hall af

Op 4 december 2012 werden alle rechten en plichten van de diverse onderdelen van de activiteit van Photo Hall Multimedia NV waartoe de Rechtbank van Koophandel op 28 november 2012 machtiging heeft gegeven, overgedragen aan de heer Max Heilbron, de NV Novo Belgium Holding , de NV Maes en de NV Derco Systems. De overeenkomst tot overdracht met Computer Checkpoint NV werd niet getekend daar de opschortende voorwaarde niet werd vervuld.

Op 5 december 2012 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel op verzoek van de gerechtsmandatarissen en overeenkomstig artikel 67 van de Wet van 31.01.2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen beslist de gerechtelijke reorganisatie van Photo Hall Multimedia NV af te sluiten.

Door de beëindiging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie neemt de opschorting van betaling een einde. Gezien de vennootschap niet over de nodige middelen noch kredieten beschikt om haar betalingsverplichtingen die opeisbaar zijn geworden, te betalen, werd heden overgegaan tot aangifte van faillissement.

De Rechtbank van Koophandel te Brussel zal zich in de volgende dagen uitspreken over het faillissement en desgevallend een curator over de vennootschap aanstellen. Door de faillietverklaring van Photo Hall Multimedia NV, verliest Spector Photo Group NV de zeggenschap over de vennootschap ( IFRS 10 § 25). Bijgevolg zullen de activa en verplichtingen niet langer in de balans opgenomen worden en zal de deelneming in Photo Hall Multimedia NV in de geconsolideerde balans van Spector Photo Group NV worden gewaardeerd in overeenstemming met de voorschriften van IFRS 9.