Realcico dient tuchtklacht in tegen accountant xeikon

Recalcico Beheer b.v. (Recalcico)dient bij de Accountantskamer te Zwolle een tuchtklacht in tegen de accountant van Xeikon, Oscar van Agthoven. Recalcico is van mening dat de accountant, verbonden aan BDO bij de uitvoering van zijn controle-opdracht niet integer en objectief heeft gehandeld, Bovendien heeft hij niet het professioneel gedrag vertoont dat van een accountant verwacht mag worden. Recalcico beoogt met de gang naar de Accountantskamer haar klachten door een onafhankelijke rechter te laten toetsen en vraagt om het opleggen van een tuchtmaatregel.

Winstmanipulatie

De bezwaren van Recalcico spitsen zich in eerste instantie toe op de aantoonbare winstmanipulatie die Xeikon in haar jaarrapport 2012 doorvoerde en daarvoor de zegen van de BDO-accountant kreeg. Door een gekunstelde afboeking op het aandelenbelang in Accentis en het onterecht doorvoeren van een voorziening op nog niet ontvangen (maar wel gerealiseerde) interest, strooide het bestuur zand in de ogen van de aandeelhouders. De winst voor belasting die feitelijk vrijwel verdubbelde, kwam daardoor in de officiële stukken slechts 15% hoger uit.

Verwijt onzorgvuldigheid

‘Recalcico verwijt de accountant onvoldoende zorgvuldigheid te hebben betracht bij de uitvoering van zijn controle-opdracht. Gegeven de voor iedereen zichtbare belangenverstrengeling en incestueuze besturingsstructuur bij Xeikon, had de accountant zich beter rekenschap moeten geven van de in de gedragscode genoemde ‘bedreigingen’. Deze leiden er in het geval van Xeikon toe dat de ondernemingsleiding vanuit haar eigenbelang probeert bij het opstellen van de jaarrekening, de werkelijkheid ten faveure van haar eigen doelstellingen te kleuren.

De accountant had hieraan niet mogen meewerken’ aldus Frans Faas. ‘Bovendien heeft de accountant, die aanwezig was op de AvA, niet opgetreden toen de ondernemingsleiding op vragen aantoonbaar onjuiste informatie verschafte en ook daarmee handelt hij in strijd met de in de code van de eigen beroepsorganisatie genoemde ‘herstelplicht’.