Recalcico richt niet alleen op bestuur Xeikon

Als het aan Recalcico Beheer B.V. (Recalcico) ligt, zal de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, indien zij een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken binnen Xeikon N.V, niet alleen aandacht besteden aan het mogelijk onbehoorlijk bestuur van de desbetreffende functionarissen maar ook de gedragingen van de opeenvolgende meerderheidsaandeelhouders Punch International en Bencis daarin meenemen.

Die conclusie valt te trekken uit het verzoekschrift dat Recalcico namens zeven aandeelhouders deze week heeft ingediend. De verwijten van de desbetreffende aandeelhouders, die gezamenlijk ongeveer de helft van de aandelen Xeikon bezitten, die niet in handen zijn van Bencis,komen er op neer dat Punch (en later ook Bencis) in haar positie als meerderheidsaandeelhouder het beleid in grote mate heeft bepaald en die invloed gebruikt heeft om zichzelf te bevoordelen, ten koste van de belangen van Xeikon en daarmee vooral ten koste van andere aandeelhouders van Xeikon.

De gewraakte handelwijze gaat terug naar 2008, wanneer Punch aan de door haar gecontroleerde docht er Xeikon, een zojuist verworven belang in Accentis opdringt en ook nog eens tegen een economisch niet verantwoorde prijs. Alleen al deze transactie heeft Xeikon, die tot op de dag van vandaag niet uit kan leggen waarom ze destijds tot de aankoop is overgegaan, een slordige € 45 miljoen gekost. Deze situatie is mede ontstaan doordat Punch een jaar nadat ze het Accentis -belang had doorgestoten ook nog eens de voor zes jaar afgegeven huurgarantie, die de overeengekomen prijs in belangrijke mate bepaalde, voor een onbegrijpelijk laag bedrag heeft afgekocht.

Voorts heeft Punch bijgedragen aan ongelijke behandeling van aandeelhouders door voor zichzelf een rekening courantverhouding aan te gaan met Xeikon, waardoor ze zelf in haar liquiditeitsbehoefte kon voorzien, maar de overige aandeelhouders de mogelijkheid ontnam via een verantwoord dividendbeleid een adequaat rendement op hun aandelen bezit te maken.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Xeikon overtollige liquide middelen – ten bedrage van circa € 30 miljoen – op verzoek en ten gunste van haar nieuwe grootaandeelhouder Bencis onverplicht – en ten nadele van de minderheidsaandeelhouders – heeft aangewend om eigen aandelen in te kopen.

‘Natuurlijk is het zo dat directie en commissarissen van Xeikon valt aan te rekenen, dat ze dit allemaal hebben laten gebeuren maar ook voor aandeelhouders geldt dat ze zich jegens elkaar redelijk en billijk moeten gedragen. Dit is dan ook de reden dat we in het enquêteverzoek niet alleen aandacht vragen voor de handelwijze van Xeikon zelf, maar ook de gedragingen van de grootaandeelhouders Punch en Bencis aan de kaak willen stellen’ aldus Frans faas, directeur van Recalcico Beheer B.V.