Nyrstar kent positieve Funds From Operations in de eerste helft van 2018

Gereglementeerde informatie

1 augustus 2018 om 07u00 CET

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA van de Groep[1] bedraagt EUR 120 miljoen voor het eerste halfjaar 2018, een stijging met EUR 9 miljoen (8%) tegenover het eerste halfjaar 2017, te danken aan een stijging met 21% van de gemiddelde zinkprijs (van USD 2.690/t naar USD 3.268/t) en een stijging met 30% van de productie in Mijnbouw. Deze stijging werd enigszins gecounterd door lagere verwerkingslonen, een verwachte lagere productie te Port Pirie door een geplande onderbreking van de hoogoven voor onderhoud en een zwakkere USD tegenover de EUR (1,08 naar 1,21)
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 118 miljoen, een stijging met EUR 1 miljoen jaar op jaar, als gevolg van een iets betere zinkmetaalproductie en hogere grondstoffenprijzen. De stijging werd wel gecounterd door een lagere productie van zink en bijproducten en lagere zink- en loodverwerkingslonen
  • Onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 28 miljoen, een stijging met EUR 13 miljoen jaar op jaar, dankzij de succesvolle heropstart en doorstart van de mijnen in Middle Tennessee, hogere grondstoffenprijzen en lagere verwerkingslonen, maar deels gecounterd door de negatieve EBITDA -bijdrage van de heropstart van de mijn van Myra Falls
 • Versterkte balans in lijn met de guidance die werd verschaft in de Tussentijdse Managementverklaring voor het eerste kwartaal 2018
  • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, van EUR 1.198 miljoen eind juni 2018, een daling met EUR 153 miljoen tegenover 31 maart 2018, hoofdzakelijk als gevolg van de uitstroom van werkkapitaal in het eerste kwartaal 2018 die volledig werd omgekeerd. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.487 miljard eind juni 2018, een daling met EUR 105 miljoen tegenover met 31 maart 2018
  • Verdere plaatsing tijdens het tweede kwartaal 2018 van beschermende hedges voor de zinkprijs en wisselkoers om het neerwaarts risico te verminderen waarbij 100% bonuszinkmetaal te produceren door de mijnen in 2019 wordt afgedekt tegen ongeveer USD 3.000/t (positieve mark to market op 30 juli 2018 van ongeveer USD 85 miljoen)
 • Port Pirie Herontwikkeling blijft voor op schema
  • Er werden belangrijke mijlpalen bereikt wat betreft werktijd, volume verwerkt metaal en verhouding hoogwaardige residuen in feed (residu in feed van 54% in het tweede kwartaal 2018 en van 57% in juli 2018)
  • Voldoende intern gegenereerde residuen (ongeveer 400kt), ter plaatse opgeslagen, om de TSL-hoogoven te bevoorraden voor enkele jaren, met een substantiële operationele marge per metaal van ongeveer 99% voor lood, 75-85% voor zilver, 80-90% voor goud, 90-95% voor koper en 15% voor zink)
  • Winststijging blijft in lijn met de guidance, met minstens EUR 40 miljoen verwacht in het tweede halfjaar van 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen in 2020
 • Heropstart van Myra Falls vordert goed. Naar verwachtingzal de zinkproductie er starten tijdens het derde kwartaal 2018 dit kwartaal, met eerste leveringen van zinkconcentraat in het vierde kwartaal 2018
 • Opportunistische start van een programma voor de terugkoop en annulering van 2019 senior notes

In zijn commentaar op de eerstehalfjaarresultaten 2018 stelde Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"We hebben in de eerste helft van het jaar sterke operationele en financiële resultaten neergezet met een positieve Funds From Operations in het eerste halfjaar 2018, en hebben er alle vertrouwen in dat we Free Cash Flow-positief zijn voor het volledige jaar.

We blijven doorgaan met onze strategie, bestaande uit een doorstart van de Port Pirie Herontwikkeling, de heropstart en doorstart van de productie van onze Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille, de optimalisering van onze vijf smelterijen en de versterking van onze balans. De Port Pirie Herontwikkeling blijft evolueren op hetzelfde sterke elan en zal naar verwachting bijdragen in de winst in het tweede halfjaar 2018 in lijn met de voorgaande guidance. De mijnen van Middle Tennessee hebben hun productie aanzienlijk kunnen opvoeren sinds hun heropstart in 2017 en de mijn van Myra Falls zal in het derde kwartaal 2018 starten met de zinkproductie, waardoor de winst van Nyrstar dit kwartaal nog verder zal stijgen.

Het hedgingprogramma werd uitgebreid over het tweede kwartaal 2018 om de neerwaartse risico's voor de business te temperen. Zo hebben we hedges geplaatst op 100% van de blootstelling aan bonuszinkmetaal van de mijnen (166kt) voor 2019 tegen ongeveer USD 3.000/t. Ons vermogen om onze transformatiestrategie te verwezenlijken en vrije kasstroom te creëren hebben ons het vertrouwen gegeven om naar de markt te gaan om onze 2019 obligaties terug te kopen en te annuleren."

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap op 1 augustus 2018 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: https://edge.media-server.com/m6/p/e8pucsu

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
H1 H1 %
  2017 2018 Verandering
Samenvatting van de winst- en verliesrekening      
Opbrengsten 1.806 1.930 7%
Bruto winst 555 600 8%
Directe operationele kosten (445) (485) 9%
Niet-operationele kosten en andere 2 6 200%
       
Onderliggende EBITDA      
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking 117 118 1%
Onderliggende EBITDA Mijnbouw 15 28 87%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties (22) (26) 18%
Onderliggende EBITDA van de Groep 111 120 8%
Onderliggende EBITDA -marge 6% 6% -
In contract besloten derivaten (2) (3) 50%
Herstructureringsuitgaven (1) (13) -
M&A-gerelateerde transactieuitgaven 0 (2) -
Overige inkomsten 7 2 (71%)
Meerwaarden / (Minderwaarden) op realisatie investeringen (2) (0) -
Onderliggende aanpassingen 2 (16) -
       
Waardevermindering, uitputting, afschrijving (77) (75) (3%)
Bijzondere waardevermeerdering / (vermindering) - - -
Resultaat uit operationele activiteiten 36 30 (17%)
       
Netto financiële lasten (zonder fx) (65) (71) 9%
Wisselkoers(verlies)/winst, netto (35) (5) (86%)
Winstbelasting (nadeel) / voordeel 9 1 (89%)
       
Winst / (Verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (56) (45) (20%)
Winst / (Verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 35 (4) -
Winst / (Verlies) over de periode (21) (49) 133%
Gewoon verlies per aandeel (EUR) (0,22) (0,45) (105%)
       
Investeringen      
Metaalverwerking 140 70 (50%)
Mijnbouw 19 63 232%
Andere 2 1 (50%)
Investeringen Groep 161 134 (17%)
       
Kasstroom      
Funds From Operations (FFO)[2] (111) 18 (116%)
Netto Free Cash Flow (FCF)[3] (159) (58) (64%)


  30 jun 2017 30 jun 2018  
Leningen en opgenomen gelden, einde periode 1.081 1.276 18%
Min geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode (95) (78) (18%)
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 986 1.198

 
22%
       
Zinkvooruitbetaling 118 104 (12%)
Eeuwigdurende effecten 139 186 34%
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 1.243 1.487 20%
       
EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
H1 H1 %
  2017 2018 Verandering
       
Productie Metaalverwerking       
Zinkmetaal ('000 ton) 518 528 2%
Loodmetaal ('000 ton) 84 69 (18%)
       
Mijnbouwproductie      
Zink in concentraat ('000 ton) 53 69 30%
       
Markt[4]      
Zinkprijs (USD/t) 2.690 3.268 21%
Loodprijs (USD/t) 2.221 2.456 11%
Zilverprijs (USD/t.oz) 17,32 16,65 (4%)
Goudprijs (USD/t.oz) 1.238 1.318 6%
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,08 1,21 12%
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,44 1,57 9%

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De opbrengsten voor het eerste halfjaar 2018 van EUR 1.930 miljoen zijn met 7% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2017, als gevolg van hogere zink-, lood-, en goudprijzen die respectievelijk met 21%, 11% en 6% gestegen zijn en hogere productievolumes in de zinksmelterijen en mijnbouw.

De brutowinst van de Groep voor het eerste halfjaar 2018 van EUR 600 miljoen is met 8% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2017, als gevolg van hogere productievolumes bij Metaalverwerking en Mijnbouw, hogere zink-, lood-, en goudprijzen, gedeeltelijk gecounterd door lagere benchmarkverwerkingslonen en een zwakkere US dollar.

De directe operationele kosten voor het eerste halfjaar 2018 van EUR 485 miljoen zijn met 9% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2017, als gevolg van hogere productievolumes zowel bij Metaalverwerking als bij Mijnbouw en hogere mijnbouwkosten wegens de doorstart van de mijnbouwactiviteiten te Middle Tennessee en de heropstart te Myra Falls.

De onderliggende EBITDA Groep van EUR 120 miljoen in het eerste halfjaar 2018 zijn met 8% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2017, dankzij hogere grondstoffenprijzen en hogere productievolumes bij Metaalverwerking en Mijnbouw, gedeeltelijk gecounterd door lagere verwerkingslonen, een lagere productie te Port Pirie en een zwakkere US dollar.

De lasten uit hoofde van afschrijvingen, uitputting en amortisaties ten belope van EUR 75 miljoen voor het eerste halfjaar 2018 daalden met 3% jaar op jaar.

De netto financiële lasten voor het eerste halfjaar 2018 van EUR 71 miljoen zijn met EUR 6 miljoen gestegen tegenover het eerste halfjaar 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de nettoschuld zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten die met 21% is gestegen en de nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten die met 20% is gestegen ten opzichte van eind juni 2017. Overeenkomstig de financieringsovereenkomst met de Zuid-Australische overheid, kan Nyrstar volledig naar eigen keuze beslissen de betaling van de hoofdsom en de interesten op de eeuwigdurende effecten uit te stellen. In mei 2018 koos Nyrstar ervoor enkel de betaling van de hoofdsom op de eeuwigdurende effecten uit te stellen. De betaling van de interesten van circa AUD 7,9 miljoen onder de eeuwigdurende effecten gebeurde in mei 2018.

De winstbelastingvoordelen voor het eerste halfjaar 2018 van EUR 1 miljoen (eerste halfjaar 2017: winstbelastingvoordeel van EUR 9 miljoen) als gevolg van de boeking van verliezen vertegenwoordigen een effectief belastingtarief van 2,4% (eerste halfjaar 2017: (29,4%)). Het effectieve belastingtarief voor het eerste halfjaar 2018 werd beïnvloed door geleden verliezen door Nyrstar , met inbegrip van de beëindigde activiteiten, waarvoor geen belastingvoordeel werd geboekt.

Het verlies uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 45 miljoen in het eerste halfjaar 2018 tegenover een nettoverlies van EUR 56 miljoen in het eerste halfjaar 2017, hoofdzakelijk als gevolg van een lagere impact van de wisselkoersen, gecounterd door hogere herstructureringskosten en consultinguitgaven vergeleken met de voorgaande periode.

De investeringen van EUR 134 miljoen in het eerste halfjaar 2018 lagen jaar op jaar 17% lager, als gevolg van een aanzienlijke vermindering van de investeringen in Metaalverwerking van EUR 140 miljoen in het eerste halfjaar 2017 naar EUR 70 miljoen in het eerste halfjaar 2018 met de voltooiing van de Port Pirie Herontwikkeling en een stijging van EUR 44 miljoen in Mijnbouw met de heropstart van de mijn van Myra Falls.

De FFO van EUR 18 miljoen in het eerste halfjaar 2018 verbeterdde met EUR 129 miljoen vergeleken met het eerste halfjaar 2017 en de FCF in het eerste halfjaar 2018 was met EUR (58) miljoen 64% gedaald vergeleken met de EUR (159) miljoen in het eerste halfjaar 2017. De positieve FFO in het eerste halfjaar 2018 was hoofdzakelijk het gevolg van een instroom van werkkapitaal en hogere Onderliggende EBITDA voor de Groep.
De nettoschuld eind eerste halfjaar 2018 zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, lag met EUR 1.198 miljoen jaar op jaar 21% hoger (EUR 986 miljoen eind juni 2017). De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag op het einde van het eerste halfjaar 2018 met EUR 1.487 miljoen 20% hoger dan eind juni 2017. Het kassaldo eind eerste halfjaar 2018 bedroeg EUR 78 miljoen, tegenover EUR 95 miljoen eind juni 2017, met onmiddellijk beschikbare liquide middelen eind eerste halfjaar 2018 van EUR 643 miljoen.

STRATEGISCHE HEDGES

Tijdens de uitvoering van de transformatie en de omslagstrategie heeft Nyrstar voorzichtige maatregelen genomen om het neerwaartse risico van zinkprijzen en de belangrijkste deviezen te beperken, door het plaatsen van zero-cost hedging collars, waarbij Nyrstar opties koopt en call-opties schrijft op de zinkprijs, en put-opties schrijft en call-opties koopt op buitenlandse beurzen.

Naast de collarafdekking die voorheen werd aangekondigd aan de markt, in het tweede kwartaal 2018, is Nyrstar strategische afdekkingsregelingen aangegaan gebruik makend van termijncontracten op de metaalmarkt en valuta's om haar blootstelling aan ongeveer al haar productie van bonuszinkmetaal en haar niet-USD-blootstelling in het Mijnbouwsegment op een vaste forwardbasis te dekken voor 2019. Nyrstar heeft ook hedges geplaatst om haar blootstelling aan het transactioneel wisselkoersrisico te dekken op een voortschrijdende 12-maands vaste forwardbasis voor haar Europese en Australische smeltactiviteiten. De afdekking ligt in de lijn van het strategische afdekkingsbeleid van Nyrstar , dat sinds 2012 bestaat, en is bedoeld om prijszekerheid te verschaffen en de rentabiliteit te verbeteren door voordeel te halen uit de prijssituatie en de situatie op de wisselmarkten, die beschouwd worden als zijnde voordelig tijdens de implementatie van de transformatie en de omslagstrategie. De recent ingevoerde afdekking op termijn- en futurescontracten is een aanvulling op de voordien meegedeelde collarafdekking.

Het Metaalverwerkingssegment is 50% afgedekt in het tweede halfjaar 2018 voor haar blootstelling aan het bonuszinkmetaal met een collar tussen USD 2.600/t en USD 3.842/t. De blootstelling aan valuta's voor de directe operationele kosten en investeringen van Metaalverwerking zijn afgedekt op een voortschrijdende 12-maands basis tot eind juni 2019. Deze afdekking verschaft een EUR/USD -afdekking tegen 1,12 voor het tweede halfjaar 2018 en 1,18 voor het eerste halfjaar 2019. De AUD/USD is afgedekt met een collar van 0,70 tot 0,80 in het tweede halfjaar 2018 en 0,76 in het eerste halfjaar 2019.

Het Mijnbouwsegment is 50% afgedekt in het tweede halfjaar 2018 voor haar blootstelling aan het bonuszinkmetaal met een collar tussen USD 2.600/t en USD 3.842/t. In 2019 heeft Nyrstar 100% van haar blootstelling aan bonuszinkmetaal (166kt) afgedekt voor het Mijnbouwsegment tegen ongeveer USD 3.000/t. De blootstelling aan het transactioneel wisselkoersrisico CAD/USD is volledig afgedekt met een collar van 1,32 tot 1,36 in het tweede halfjaar 2018 en een vaste forward van 1,32 in 2019.

ZINKCONCENTRATEN
De benchmarkverwerkingslonen 2018 voor zinkconcentraat werden eind april 2018 vastgelegd met een basisverwerkingsloon van USD 147 per dmt (droge metrische ton) concentraat. Het benchmarkverwerkingsloon 2018 voor zinkconcentraat vertegenwoordigen een daling van het basisverwerkingsloon met ongeveer 15% tegenover de hoofdverwerkingslonen in 2017 van USD 172 per dmt.

Net zoals in 2017, zijn de meeste concentraatvereisten (90-95%) voor 2018 van Nyrstar geprijsd tegen benchmarkvoorwaarden of met verwijzing naar de benchmark met een toegepaste korting. De gemiddelde korting op de benchmarkverwerkingslonen door Nyrstar in het eerste halfjaar 2018 lag met ongeveer USD 40 per ton in lijn met de korting die in het eerste halfjaar 2017 werd bereikt. Voor de rest van het jaar 2018 wordt dezelfde korting verwacht.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een absolute prioriteit bij Nyrstar . De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) bedroeg 4,1, dit is 4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) steeg met 3% in vergelijking met het eerste halfjaar 2017. De ernst van de verwondingen in het eerste halfjaar 2018, gemeten als het aantal verloren dagen of dagen met beperkingen als gevolg van arbeidsongevallen, daalde met 18% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Nyrstar bereikte een aantal belangrijke veiligheidsmijlpalen in het eerste halfjaar 2018. Daaronder de twee miljoen ongevalvrije werkuren in de smelterij van Auby in Frankrijk. Het laatste DART-geval in Auby vond plaats in maart 2016. Dit is de eerste keer dat een operationele site van Nyrstar zo een mijlpaal heeft bereikt. Bovendien bereikte de smelterij van Balen in België de de mijlpaal van één miljoen ongevalvrije werkuren.

Er deden zich tijdens het eerste halfjaar 2018 geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen H1 H1 %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering
       
Verwerkingslonen 171 123 (28%)
Bijdrage vrij metaal 182 193 6%
Premies 79 76 (4%)
Bijproducten 79 106 34%
Andere (56) (47) (16%)
Bruto winst 456 451 (1%)
       
Personeelsuitgaven (112) (109) (3%)
Energiekosten (117) (117) -
Overige uitgaven/inkomsten (110) (120) 9%
Directe operationele kosten (339) (346) 2%
Niet-operationele kosten en andere 0 14
Onderliggende EBITDA 117 118 1%
       
Onderhoud en groei 76 68 (11%)
Port Pirie Herontwikkeling 64 2 (97%)
Investeringen Metaalverwerking 140 70 (50%)

Metaalverwerking verschafte een onderliggende EBITDA van EUR 118 miljoen in het eerste halfjaar 2018, een stijging met EUR 1 miljoen tegenover het eerste halfjaar 2017, ondanks de daling met 15% van de zinkverwerkingslonen tegenover het eerste halfjaar 2017, hogere energieprijzen en een lagere productie van lood en bijproducten en een zwakkere US dollar tegenover de EUR als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en een gestegen zinkmetaalproductie.

De brutowinst bleef jaar op jaar vrij vlak op EUR 451 miljoen in het eerste halfjaar 2018 met hogere zink-, lood- en goudprijzen en een hogere productien gecounterd door een daling met 15% van de jaarlijkse zinkbenchmarkverwerkingslonen.

De directe operationele kosten waren jaar op jaar met 2% gestegen tot EUR 346 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van hogere energiekosten te Port Pirie met de opstart begin 2018 van de nieuwe TSL-hoogoven en een stijging met 2% van de zinkmetaalproductie.

De investeringen voor onderhoud in het eerste halfjaar 2018 daalden met 11% tegenover het eerste halfjaar 2017, wat in lijn ligt met de investeringsguidance voor 2018 (EUR 130 miljoen tot EUR 150 miljoen). De investeringen voor de Port Pirie Herontwikkeling werden effectief voltooid eind 2017. In het eerste halfjaar 2018 werd de investeringen in de Port Pirie Herontwikkeling verminderd tot EUR 2 miljoen tegenover EUR 64 miljoen in het eerste halfjaar 2017.

EUR H1 H1 %
 DOK/ton 2017 2018 Verandering
       
Auby 460 477 4%
Balen/Overpelt 514 483 (6%)
Budel 377 411 9%
Clarksville 514 536 4%
Hobart 478 453 (5%)
Port Pirie[5] 849 1,117 32%
DOK/ton[6] 562 580 3%

De directe operationele kosten per ton stegen, in vergelijking met het eerste halfjaar 2017, met 3% in het eerste halfjaar 2018, als gevolg van hogere energieprijzen die gedeeltelijk werden gecompenseerd door voortdurende efficiëntieverbeteringen in de Metaalverwerking. De directe operationele kosten per ton te Port Pirie stegen met 32% in het eerste halfjaar 2018 tegenover dezelfde periode in 2017 als gevolg van hogere energieprijzen, lagere productievolumes door de geplande uitval gedurende 36 dagen van de hoogoven voor onderhoud en de doorstart van nieuwe TSL-hoogoven die nu parallel werkt met de oude sinterinstallatie.

  H1 H1 %
  2017 2018 Verandering
       
Zinkmetaal ('000 ton)      
Auby 82 78 (5%)
Balen/Overpelt 117 137 17%
Budel 140 133 (5%)
Clarksville 59 52 (12%)
Hobart 121 129 7%
Totaal 518 528 2%
       
Loodmetaal ('000 ton)      
Port Pirie 84 69 (18%)
       
Andere producten      
Koperkathode ('000 ton) 2,0 1,6 (20%)
Zilver (miljoen troy ounces) 6,4 4,9 (23%)
Goud ('000 troy ounces) 35,3 25,7 (27%)
Indiummetaal (ton) 9,7 21,4 121%
Zwavelzuur ('000 ton) 652 653

Metaalverwerking produceerde ongeveer 528.000 ton zinkmetaal in het eerste halfjaar 2018, d.i. in lijn met de guidance voor het volledige jaar 2018, een stijging met 2% tegenover het eerste halfjaar 2017. De zinkmetaalproductie is jaar op jaar gestegen ondanks de geplande onderbreking voor onderhoud van de roosterij in Auby, dat met succes werd afgrond in juni met geen enkele impact op de productie, en de geplande vervanging van de roosterij #5 dome te Hobart sinds juni 2018 die naar verwachting klaar zal zijn begin augustus 2018 met zero impact op de productie.

De zinkmetaalproductie te Clarksville daalde in het eerste halfjaar 2018 met 2% vergeleken met het eerste halfjaar 2017, hoofdzakelijk als gevolg van een niet-geplande downtime in de roosterij en de zuurfabriek. Deze niet-geplande downtime had een verlies van ongeveer 10.000 ton zinkmetaalproductie tot gevolg. De storingen werden veroorzaakt doordat bepaalde apparatuur het liet afweten, waaronder een stoomketel, een waterpomp en een warmtewisselaar in de zuurinstallatie. Bovendien werd de site bij het begin van dit jaar negatief getroffen door het extreem koude weer, waardoor een aantal procesleidingen bevrozen waren. De productie te Budel daalde jaar op jaar met 5% met een voorzichtige doorstart en focus op de processtabiliteit na de waterstofexplosies in de uitloogafdeling in het vierde kwartaal van 2017. De smelterij te Balen kende een sterke productie met een verbetering jaar-op-jaar van 17%, hoofdzakelijk als gevolg van de hogere roosterijpercentages met een groter aandeel secundaire oxiden in de feedmix.

De productie van commercieel loodmetaal in Port Pirie van 69kt lag 18% lager dan in het eerste halfjaar 2017 als gevolg van een geplande onderbreking gedurende 36 dagen voor onderhoud van de hoogoven, wat een negatieve impact had op de productie met 21kt loodmetaal in vergelijking met de guidance voor het volledige jaar die werd verschaft bij het begin van het jaar. De productie van koper, zilver en goud was gedaald in het eerste halfjaar 2018 met respectievelijk 20%, 23% en 27%. Het verschil in de productie van koper, zilver en goud komt hoofdzakelijk door een lagere productie op de site als gevolg van de geplande uitval van de hoogoven voor onderhoud.

De zwavelzuurproductie bleef met 653.000 ton in het eerste halfjaar 2018 ongeveer dezelfde als in het eerste halfjaar 2017.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen H1 H1 %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering
       
Verwerkingslonen (10) (14) 40%
Bijdrage van betaalbaar metaal 105 160 52%
Bijproducten 9 9 -
Andere (6) (7) 17%
Bruto winst 98 148 51%
       
Personeelsuitgaven (38) (42) 11%
Energiekosten (10) (12) 20%
Overige uitgaven (36) (58) 61%
Directe operationele kosten (85) (111) 31%
       
Niet-operationele kosten en andere 2 (9) -
Onderliggende EBITDA 15 28 87%
       
Mijnbouwcapex 19 63

 
232%

De onderliggende EBITDA van Mijnbouw van EUR 28 miljoen in het eerste halfjaar 2018 lag EUR 13 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar 2017 als gevolg van de hogere zinkprijs, lagere zinkverwerkingslonen, operationele verbeteringen en de succesvolle heropstart en doorstart van de mijnen van Middle Tennessee. Myra Falls, dat in het eerste halfjaar 2018 aan een heropstart bezig was droeg een EBITDA bij van EUR (10) miljoen in het eerste halfjaar 2018. Naar verwachting zal de mijn van Myra Falls in het tweede halfjaar 2018 een positieve EBITDA bijdragen.

De investeringen in de Mijnbouw in het eerste halfjaar 2018 bedroegen EUR 63 miljoen, d.i. een stijging met EUR 44 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de doorstart van de mijnen van Middle Tennessee en de heropstart van de mijn van Myra Falls die startte in augustus 2017.

  H1 H1 %
 DOK/ton gemalen erts 2017 2018 Verandering
       
Langlois 130 139 7%
East Tennessee 42 38 (10%)
Middle Tennessee 77 64 (17%)
Gemiddelde DOK/ton gemalen erts 60 58 (3%)


'000 ton H1 H1 %
tenzij anders aangegeven 2017 2018 Verandering
       
Totaal gemalen erts 1.366 2.075 52%
       
Zink in concentraat      
Langlois 16 11 (31%)
East Tennessee 32 36 13%
Middle Tennessee 5 22 340%
Myra Falls - -  
Totaal 53 69 30%
       
Overige metalen      
Koper in concentraat 0,9 0,8 (11%)
Zilver ('000 troy oz) 271 214 (21%)
Goud ('000 troy oz) 0,8 0,7 (13%)

In het eerste halfjaar 2018 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 69kt zink in concentraat, een stijging met 30% in vergelijking met het eerste halfjaar 2017. De productie te Langlois werd beïnvloed door de mijnbouw van laagwaardigere ertszones, in overeenstemming met het mijnplan, waardoor de zink molen head grade met 30% verminderde van 8,4% in het eerste halfjaar 2017 naar 5,9% in het eerste halfjaar 2018.. De mijnen van Middle Tennessee en East Tennessee zetten de doorstart van hun productie voort, in lijn met de verwachtingen van het management. De totale mijnproductie van zink in concentraat in 2018 zal naar verwachting binnen de verwachtingsvork voor het volledige jaar van 160-180kt vallen.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Port Pirie Herontwikkeling
In het eerste halfjaar 2018 kende de TSL-hoogoven een snellere doorstart wat betreft werktijd, volume verwerkt metaal en de verhouding residuen met hoge marges in de feed. Het verbruikte residu in de TSL-feed voor de maand juni 2018 bedroeg 55% van de algemene feedmix, die de volledige doelstelling van 40% residu in de feed bij heropstart overschrijdt.

Vooruitbetaling voor zinkmetaal
In juli 2018 verhoogde de Vennootschap de vooruitbetaling voor zinkmetaal van USD 125 miljoen, die werd gehrefinancierd in mei 2018 tot USD 150 miljoen. De upsize van vooruitbetalingsovereenkomst werd geregeld door Deutsche Bank en heeft betrekking op de materiële levering van geraffineerd zinkmetaal aan Trafigura onder de voorwaarden van een afnameovereenkomst van drie jaar. De vooruitbetaling voor zinkmetaal heeft een afschrijvingsstructuur met een looptijd van drie jaar en een aflossingsvrije periode van 12 maanden. Nadien zal de faciliteit worden terugbetaald in gelijke maandelijkse aflossingen over een periode van twee jaar die zal eindigen in mei 2021.

GEVOELIGHEDEN

De resultaten van Nyrstar worden beïnvloed door wijzigingen in de metaalprijzen, wisselkoersen en verwerkingslonen. De gevoeligheid voor schommelingen in deze parameters wordt weergegeven in de volgende tabel. De tabel toont wat de geschatte impact is van een wijziging in elk van de parameters op de onderliggende EBITDA van Nyrstar voor het eerste halfjaar 2018, op basis van de werkelijke resultaten en het productieprofiel voor het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2018.

      Geschatte jaarlijkse impact op de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar 2018 (EUR m)
Parameter Gemiddeld(e) prijs/tarief eerste halfjaar 2018 Variabel Metaalverwerking Mijnbouw Groep
           
EUR:USD 1,21 -/+ 10% +99/(81) +12/(10) +112/(91)
Zinkprijs $3.257/t -/+ 10% (37)/+37 (32)/+32 (69)/+69
Zinkverwerkingslonen $147/dmt -/+ 10% (21)/+21 +3/(3) (18)/+18
EUR:AUD 1,57 -/+ 10% (33)/+27 - (33)/+27
Zilverprijs $16,65/oz -/+ 10% (5)/+5 - (6)+6
Koperprijs $6,917/t -/+ 10% (2)/+2 (1)/+1 (2)+2
Goudprijs $1.318/oz -/+ 10% (1)/+1 - (1)+1
Loodprijs $2.456/t -/+ 10% (1)/+1 - (1)/+1
Loodverwerkingslonen $99/dmt -/+ 10% (2)/+2 - (2)/+2
EUR:CHF 1,17 -/+ 10% - - (5)/+4

De bovenstaande gevoeligheden werden berekend door de onderliggende bedrijfsresultaten van Nyrstar in het eerste halfjaar 2018 te modelleren. Elke parameter is gebaseerd op een gemiddelde waarde die tijdens die periode werd waargenomen en wordt afzonderlijk toegepast om de impact op de onderliggende EBITDA van het hele jaar te bepalen.

Gevoeligheden zijn:

 • Afhankelijk van productievolumes en het economische klimaat tijdens de referentieperiode.
 • Geen weergave van gelijktijdige wijzigingen in meer dan één parameter; de samenvoeging van deze parameters kan niet leiden tot een accurate raming van de financiële prestaties.
 • Uitgedrukt als lineaire waarden binnen een relevante vork. Buiten de voor elke variabele vermelde vork, kan de impact van de wijzigingen aanzienlijk verschillen van de geschetste resultaten.

Deze gevoeligheden mogen niet worden toegepast op de resultaten van Nyrstar voor voorgaande periodes en zijn geen weergave van de gevoeligheid van de onderliggende EBITDA voor de toekomstige veranderingen.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar , onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar , haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar , de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Head of Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.comBIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

PE-
RI-
ODE
Prod-
uctie
KPI
per
site
Ge-
wa-
lst erts ('000 ton)
Head grade wals Recuperatie Concentraat Metaal in concentraat
Zink
(%)
Lood (%) Ko-
per (%)
Goud (g/t) Zil-
ver (g/t)
Zink
(%)
Lood (%) Ko-
per (%)
Goud (%) Zil-
ver (%)
Zink
(kt)
Lood
(kt)
Ko-
per
(kt)
Zi-
nk
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Goud
(k'toz)
Zil-
ver
(m'
toz)
                                       
VOO-
RT-
GEZ-
ETTE
BED-
RIJF-
SAC-

TIVI-
TEI-
TEN
                                     
H1

 

2017
Lang-
lois
202 8
,41%
- 0
,56%
0,16 47
,89
95,0% - 76
,2%
78,5% 87
,0%
30 - 3,6 16,2 - 0,9 0,8 271
East
Ten-
nes-
see
964 3
,48%
- - - - 95,5% - - - - 52 - - 32,1 - - - -
Mid-
dle
Ten-
nes-
see
200 2
,82%
- - - - 91,0% - - - - 8 - - 5,1 - - - -
To-
taal
Mijn-
bouw
1
.366
4
,12%
- 0
,56%
0,16 47
,89
94,8% - 76
,2%
78,5% 87
,0%
89 - 3,6 53,4 - 0,9 0,8 271
                                         
H1

 

2018
Lang-
lois
209 5
,86%
- 0
,49%
0,15 37
,32
94,3% - 77
,7%
75,0% 83
,4%
23 - 3,6 11,0 - 0,8 0,7 214
East
Ten-
nes-
see
1
.132
3
,38%
- - - - 93,9% - - - - 58 - - 35,9 - - - -
Mid-
dle
Ten-
nes-
see
734 3
,19%
- - - - 95,1% - - - - 34 - - 22,3 - - - -
To-
taal
Mijn-
bouw
2
.075
3
,57%
- 0
,49%
0,15 37
,32
94,4% - 77
,7%
75,0% 83
,4%
115 - 3,6 69,3 - 0,8 0,7 214
                                        
% Ve-
ran-
der-
ing
Lang-
lois
4% (30%) - (13%) (5%) (22%) (1%) - 2% (4%) (4%) (23%) - 0% (32%) - (8%) (8%) (21%)
East
Ten-
nes-
see
17% (3%) - - - - (2%) - - - - 12% - - 12% - - - -
Mid-
dle
Ten-
nes-
see
267% 13% - - - - 4% - - - - 331% - - 333% - - - -
To-
taal
Mijn-
bouw
52% (13%) - (13%) (5%) (22%) (0%) - 2% (4%) (4%) 29% - 0% 30% - (8%) - (21%)


[1]De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA " als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx

[2] Funds From Operations (FFO) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als Onderliggende EBITDA Groep min mutaties in het werkkapitaal, investeringen, belastingen en overige kasstromen (met uitzondering van wijzigingen in de vooruitbetalingen voor zilver-, koper- en zinkmetaalvooruitbetalingen)

[3] Free Cash Flow (FCF) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als FFO min interesten en financiële uitgaven

[4] De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM

[5] Per ton loodmetaal en zinkhoudende rook

[6] DOK/ton berekend op basis van de directe operationele kosten van het segment en de totale productie zink- en loodmarktmetaal

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:


Bijlage