Xeikon start onderzoek wanbeleid

Er komt een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van Xeikon N.V. in de periode vanaf 2008. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde beschikking van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof te Amsterdam. Recalcico Beheer B.V. spande deze procedure aan namens zeven aandeelhouders, die ernstige bezwaren hadden tegen het door deze vennootschap gevoerde beleid.

De verwijten van de desbetreffende aandeelhouders, die gezamenlijk ongeveer de helft van de aandelen Xeikon bezitten, die niet in handen zijn van Bencis, komen er op neer dat Punch (en later ook Bencis) in haar positie als meerderheidsaandeelhouder het beleid in grote mate heeft bepaald en die invloed gebruikt heeft om zichzelf te bevoordelen, ten koste van de belangen van Xeikon en daarmee vooral ten koste van andere aandeelhouders van Xeikon. Meer concreet gaat het dan om het aangaan van transacties met de grootaandeelhouder Punch International waarbij het vennootschappelijk belang van Xeikon op voorhand al twijfelachtig was, maar die de laatstgenoemde een – voorzienbare – schadepost hebben opgeleverd van zeker € 40 miljoen.

Daarnaast verwijten de minderheidsaandeelhouders Xeikon, dat zij een aandeleninkoopprogramma zijn gestart, met slechts het doel Bencis te bevoordelen. De informatie op basis waarvan aandeelhouders hebben besloten hun aandelen aan de vennootschap aan te bieden, is naar de mening van de verzoekers bovendien onjuist en misleidend. Tenslotte verwijten zij de vennootschap dat er jarenlang geen dividend is uitgekeerd, terwijl de resultaten en de liquiditeitspositie dit gemakkelijk toelieten. Daarmee heeft Xeikon de koers van de aandelen op een kunstmatig laag niveau gehouden. Uit de beschikking van de Ondernemingskamer blijkt dat zij van mening is, dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en zal zij een onderzoeker benoemen, die tot taak heeft de bovengenoemde punten nader te bestuderen en daarover aan de Ondernemingskamer te rapporteren. Vaststelling van wanbeleid, biedt de mogelijkheid om in een aparte procedure schadevergoeding te vorderen en die mogelijkheid beperkt zich niet tot de zeven verzoekers, maar staat open voor alle (voormalige) aandeelhouders die menen te zijn benadeeld.