Solvay plaatst met succes eeuwigdurende hybride obligaties voor een totaal nominaal bedrag van € 300 miljoen

Brussel, 27 november 2018, 18:30 --- Solvay heeft met succes een eeuwigdurende hybride obligatie geplaatst voor een totaal nominaal bedrag van € 300 miljoen. De Groep zal dit bedrag gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de mogelijkheid om de bestaande € 700 miljoen hybride obligatie te herfinancieren met een eerste call-datum in mei 2019.

De hybride obligatielening van € 300 miljoen heeft een eerste call-datum op 4 maart 2024 en een coupon van 4,25 % tot deze datum, met daarna een reset om de 5 jaar.

De hybride obligatie zal ondergeschikt zijn aan alle senior-schuld en zal, in lijn met de IFRS-vereisten, worden opgenomen als eigen vermogen (en coupons zullen worden geregistreerd als dividenden). S&P en Moody's zullen een intermediaire kwalificatie als « eigen vermogen » toekennen, wat overeenkomt met een 50% « eigen vermogen» behandeling van de lening.

"De transformatie van Solvays portefeuille de afgelopen jaren is samengegaan met een belangrijke verbetering in de kasstroomgeneratie en een geleidelijke schuldafbouw. Deze succesvolle uitgifte van obligaties maakt deel uit van ons actieve beheer van onze hybride portefeuille met als doel de kapitaalstructuur van de Groep te optimaliseren en onze financiële lasten te verminderen. We blijven ons inzetten voor het behalen van een "investment grade"-rating en voor het behoud en belang van hybride obligaties als deel van onze strategie," zei Karim Hajjar, Financieel Directeur van Solvay .

---

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Solvay neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

Solvay heeft geen toestemming gegeven voor een openbaar aanbod van effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER").

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige niet-professionele cliënt in de EER. In dit kader betekent het begrip "niet-professionele cliënt" een persoon die één (of beide) van de volgende is: (a) een niet-professionele client, zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financële instrumenten, zoals gewijzigd ("MiFID II"); of (b) een klant in de zin van Richtlijn 2002/92/EG (zoals gewijzigd) indien deze klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4(1) van MiFID II.


Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de FSMA niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van "investeringsprofessionelen" van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order"), of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden, (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als "relevante personen"). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtsreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België. De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht.
 VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

  
Solvay  is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26 800 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. 

Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.
  

Media Relations
  Caroline Jacobs Victoria Binoche  
  +32 2 264 1530 +33 1 44 94 86 72
 
 
Investor Relations
investor.relations@solvay.com Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov
+32 2 264 2158 +32 2 264 1540 +1 6098604608 +32 2 264 3687
Bijlage