Van Lanschot Kempen: kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel op 19 december 2018

's-Hertogenbosch, 11 december 2018

Van Lanschot Kempen zal op 19 december 2018 het eerder aangekondigde bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A (in totaal ruim € 60 miljoen) aan haar aandeelhouders uitkeren.

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 5 oktober. Op 10 december verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 19 december.

Deze kapitaaluitkering is de volgende stap in de uitvoering van de kapitaalstrategie. Het is de ambitie van Van Lanschot Kempen om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan aandeelhouders. Na deze kapitaaluitkering is hiervan in totaal ruim € 210 miljoen uitgekeerd.

De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven de kapitaaldoelstelling van 15 - 17%. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd.

Belangrijke data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex -datum:                           17 december 2018
Record-datum:                   18 december 2018
Betaaldatum:                      19 december 2018

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten over Van Lanschot Kempen N.V. and/or Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage