Ease2pay NV rondt via een claimemissie succesvol een 19,99% verhoging van haar aandelenkapitaal af

Rotterdam, Nederland - 19 december 2018, 07h00. Ease2pay N.V. ("Ease2pay" of de "Onderneming") kondigt een succesvolle kapitaalsverhoging aan van ongeveer EUR 2,31 miljoen en zal een totaal van 1.539.999 nieuwe gewone aandelen (de Claimemissie) uitgeven tegen een prijs van EUR 1,50 per gewoon aandeel (de Uitgifteprijs). De opbrengsten van de Claimemissie zullen gebruikt worden om i) werkkapitaal voor de Onderneming te genereren om zo groei van het platform en de diensten van de Onderneming mogelijk te maken, ii) om nominaal EUR 1.471.000 aan aandeelhoudersleningen terug te betalen om de balans te versterken evenals om de gerelateerde bezwarende accounting behandeling van deze aandeelhoudersleningen in de toekomst te voorkomen.

De Claimemissie is afgerond met een acceptatie percentage van 81% van de gewone aandelen die aangeboden werden (de Aangeboden Aandelen), die in totaal 1.246.130 van de gewone aandelen vertegenwoordigen. De gewone aandelen van de niet uitgeoefende claims (de Rump Aandelen) zijn via een private plaatsing aangeboden aan geselecteerde gekwalificeerde beleggers in Europa, die zich ingeschreven hebben voor 293.869 Rump Aandelen tegen de Uitgifteprijs, waardoor, samen met de opbrengsten van de Aangeboden Aandelen, een additioneel kapitaal van EUR 2.309.998,50 voor Ease2pay is opgehaald. Na voltooiing van de Claimemissie is het uitstaande aandelenkapitaal van de Onderneming is 9.239.998 aandelen. Uitgifte, betaling en levering van de Aangeboden Aandelen en Rump Aandelen wordt verwacht op of rondom 21 december 2018. De Onderneming verwacht dat de Aangeboden Aandelen en Rump Aandelen op of rondom 21 december 2018 genoteerd en verhandeld op Euronext Amsterdam zullen worden.

De heer Borghuis, bestuurder van de Onderneming, verklaart het volgende: “We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun van de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders. De claimemissie stelt ons in staat om verder te gaan met de ontwikkeling van ons product portfolio en onze marketing activiteiten in Nederland aanzienlijk te vergroten.”

Als gevolg van de terugbetaling van de ondergeschikte aandeelhoudersleningen, heeft Ease2pay een additionele rentelast van EUR 42.098 waarmee de aandeelhouderslening is terugbetaald op nominale waarde. In december 2018 zal het laatste gedeelte erkend worden als een kostenpost op de winst- en verliesrekening van Ease2pay, wat zal resulteren in een verhoging van de schuld met EUR 42.098 en een lager eigen vermogen van EUR 42.098 voor het volledige boekjaar 2018.

NIBC Bank N.V. trad op als inschrijvings-, uitgifte- en afwikkelingsagent voor de Aangeboden Aandelen en als sole bookrunner voor de Rump Aandelen.

Over Ease2pay
Ease2pay is een mobiel betalingsplatform, waarmee je iedere smartphone zowel als betaalmiddel als pinautomaat kan gebruiken. De app stelt consumenten in staat om zaken te bestellen, te betalen en op te slaan in één handeling zonder dat er contant geld of pinautomaten bij te pas hoeven te komen.

Ease2pay B.V., een dochteronderneming van de Onderneming, is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) als een vrijgestelde elektronischgeldinstelling en als een vrijgestelde betaaldienstverlener. Vanwege deze vrijstellingen staat Ease2pay B.V. niet onder toezicht van DNB. Ease2pay B.V. is geaccrediteerd voor Mandate Service Provider en is certificaathouder Collecting Payment Service Provider (CPSP) iDEAL.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Artikel 7 van Verordening (EU) Nr. 596/2014 (Verordening marktmisbruik).

Neem voor meer informatie contact op met:

Jan Borghuis
Bestuurder
T: +31 (0)10 3074619

DISCLAIMER

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ease2pay N.V. (de Vennootschap, en dergelijke effecten, de Effecten) in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een Relevante Lidstaat) is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden Effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op de Effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Deze mededeling houdt geen prospectus in.


Bijlage